Free Essay

Auditorių Asociacijos Veikla

In: Business and Management

Submitted By simka
Words 3670
Pages 15
LIETUVOS VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS VEIKLA

Banko audito ir kontrolės projektas

Vilnius
2014
TURINYS

ĮVADAS

1. LIETUVOS VIDAUS AUDITO ASOCIACIJA 4

1.1 ASOCIACIJOS ATSIRADIMO ISTORIJA IR REIKŠMĖ 4

1.2 ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS 4

1.3 ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI 6

1.4 ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 7

2. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI 8

2.1 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 8

2.2 ASOCIACIJOS VALDYBA 9

2.3 ASOCIACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS 10

2.4 ASOCIACIJOS PAJAMŲ ŠALTINIAI 10

3. ASOCIACIJOS veikla 11

3.1.VIDAUS AUDITORIŲ ATESTACIJA 11

3.2 SUTEIKIAMI SERTIFIKATAI 12

3.3 KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 12

4. PRAKTINĖ DALIS 14

IŠVADOs 16

LITERATŪRA 17

ĮVADAS

Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus [2]. Vidaus auditas šiandien reiškia įvairiapusį organizacijos veiklos vertinimą, struktūrizuotą ir tarptautiniais profesinės praktikos standartais pagrįstą požiūrį į organizacijos vidinius procesus, rizikų valdymo visumą, vadovavimą ir vidaus kontrolę. Organizacijų valdomumo srityje su vidaus auditu siejami dideli lūkesčiai, organizacijų vidaus kontrolės sistemos vertinimas palaipsniui artėja prie visaapimančio rizikų valdymo vertinimo. Pagal tarptautinius vidaus audito standartus vidaus auditas - tai nepriklausoma, objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta pridėtinei vertei kurti ir organizacijos veiklai gerinti. Vidaus audito funkcija - sistemingai ir visapusiškai vertinti ir skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus.

Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos vidaus auditorių asociacijos veiklą.

Darbo uždaviniai: 1. Pristatyti Asociacijos istoriją ir reikšmę; 2. Išanalizuoti veiklos sritis ir tikslus; 3. Išanalizuoti Asociacijos teises ir pareigas; 4. Išanalizuoti Asociacijos organizacinę struktūrą; 5. Išanalizuoti banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo audito programą.

LIETUVOS VIDAUS AUDITO ASOCIACIJA

1.1 ASOCIACIJOS ATSIRADIMO ISTORIJA IR REIKŠMĖ

Lietuvos vidaus auditorius vienijanti Vidaus Auditorių Asociacija buvo įkurta 1997 metais, o 2000-aisiais tapo pilnateise Tarptautinio Vidaus Auditorių Instituto nare [2]. Asociacija šiandien vienija vidaus audito, finansų, kontrolės ir rizikų valdymo specialistus, siekia sutelkti aktyviausius šių sričių profesionalus, kaupti ir skleisti žinias. Asociacijos steigimo konsultantu buvo tuometinis Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos prezidentas Žanas Pjeras Garitas. Steigimo sutartį pasirašė įgalioti Lietuvos Banko ir Lietuvos Energijos atstovai. Nuo to laiko asociacija tapo Tarptautinio vidaus auditorių instituto, apimančio 170 tūkstančių profesionalų visame pasaulyje, Lietuvos skyriumi (2000 m. liepos mėn.) ir Europos vidaus auditorių institutų konfederacijos, vienijančios 40 tūkstančių narių, pilnateisiu nariu. Asociacijos nariai aktyviai dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, išrinkti jų valdybų, komitetų ir darbo grupių nariais. Lietuvoje asociacija šiuo metu vienija virš 180 profesionalų, dirbančių viešajame ir privačiame sektoriuje. Vidaus auditorių darbe mechaninę tikrinimų rutiną keičia tyrimai ir ekspertiniai vertinimai, be šiuolaikinių informacinių technologijų vidaus audito veikla turbūt nebeįsivaizduojama. Profesinė nūdiena rezervuotą vidaus auditorių elgesį skatina virsti lyderiavimu, aktyviu teigiamų pokyčių organizacijoje iniciavimu. Nuolat gilinti profesines žinias, jomis keistis tarpusavyje, plėsti akiratį, tapo tiesiog būtina. Norint pajėgti profesionaliai vertinti organizacijų veiklą reikia itin gilių organizacijų valdymo, vadovavimo, rizikų valdymo, finansų ir kitų žinių. Vidaus auditoriai ne tik kelia klausimus, problemas, bet kartu ir pateikia vertingus pasiūlymus. Lietuvos vidaus auditorių asociacijos veikla yra paremta Vidaus auditorių asociacijos įstatais (nauja redakcija nuo 2013 m. balandžio 8 d.).

1.2 ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS

Asociacijos veiklos sritys yra suskirstytos į tris dalis, t.y. vidaus auditas, vidaus kontrolė ir rizikos valdymas. Tarptautinis vidaus auditorių institutas apibrėžia vidaus auditą kaip nepriklausomą objektyvaus tikrinimo ir konsultavimo veiklą, vertinančią ir gerinančią organizacijų veiklą[2]. Taip pat vidaus auditas padeda organizacijai pasiekti tikslus, žvelgdamas į organizaciją sisteminiu požiūriu, vertina ir tobulina rizikos valdymo efektyvumą, kontrolę ir valdymo procesą.

Vidaus audito pagrindiniai tikslai: • Nustatyti, ar viešasis juridinis asmuo savo veikloje laikosi teisės norminių aktų; • Patarti viešojo juridinio asmens vadovui, kaip mažinti rizikos veiksnių įtaką viešojo juridinio asmens veiklai; • Teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens veiklos ir vidaus kontrolės tobulinimo; • Vertinti viešojo juridinio asmens strateginių arba kitų veiklos planų, programų vykdymą bei valstybės ir savivaldybės turto naudojimą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriais; • Vertinti viešojo juridinio asmens lėšų, gautų iš Europos Sąjungos bei užsienio institucijų ar fondų, administravimą ir panaudojimą; • Ne rečiau kaip vieną kartą per trejus metus įvertinti, kaip vidaus kontrolė veikia viešajame juridiniame asmenyje [2].

Vidaus kontrolė - viešojo juridinio asmens vadovo sukurta visų kontrolės rūšių sistema, kurios dėka siekiama užtikrinti viešojo juridinio asmens veiklos teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą, rezultatyvumą ir skaidrumą, strateginių ir kitų veiklos planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi bei su visa tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. Vidaus kontrolės pagrindiniai tikslai: • Veiklos vykdymas laikantis įstatymų,pagal strateginius arba kitus veiklos planus; • Valstybės ar savivaldybės turto apsauga nuo neteisėtų veiklų; • Veiklos vykdymas laikantis patikimų finansų valdymo principų; • Teisingas informacijos apie financinę ir kitą veiklą pateikimas. Rizikos valdymas – struktūrizuotas požiūris į neapibrėžtumo valdymą, vertinant riziką, kuriant jos valdymo strategijas ir mažinant jos poveikį. Rizikos valdymo strategijos gali būti rizkos perdavimas kitai šaliai, rizikos vengimas, jos neigiamo poveikio šalinimas bei kai kurių ar visų atitinkamos rizikos pasekmių priėmimas.

Rinkdamas informaciją, kurios reikia rizikos veiksniams bei sritims nustatyti, vidaus auditorius turi išanalizuoti: • Organizacijos tikslus ir uždavinius; • Teisės nuostatas, reglamentuojančias organizacijos veiklą (ir galimus šių nuostatų pakeitimus); • Ankstesnių atliktų auditų arba tikrinimų rezultatus; • Ankščiau atliktų naudojamų procedūrų, mechanizmų efektyvumo ir našumo įvertinimų rezultatus; • Finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų duomenis; • Pokalbių su vadovybe, padalinių vadovais ir kitais organizacijos darbuotojais, rezultatus; • Jam organizacijos personalo pateiktus klausimus ir pasiūlymus; • Apklausas ir anketas, naudojamas norint sužinoti organizacijos darbuotojų nuomonę; • Informaciją apie organizaciją spaudoje, skelbiamą per radiją, televiziją, interneto puslapiuose arba diskusijų metu [2].

1.3 ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI

Asociacijos veiklos rūšys yra suskirstytos į veiklas, t.y. konferencijų, seminarų, diskusijų organizavimas ir švietimas vidaus audito, vidaus kontrolės, rizikos valdymo srityse, taip pat narystės organizacijų veikla.

Asociacijos veiklos tikslai: • Astovauti vidaus auditoriams valstybinėse institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse vidaus auditorių organizacijose; • Ginti vidaus auditorių profesinius interesus, formuoti vidaus auditorių profesinę etiką; • Propaguoti vidaus auditorių profesiją, vidaus audito vertę; • Propaguoti tarptautinius vidaus audito profesinės praktikos standartus, skatinti jų praktinį naudojimą; • Teikti metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, organizuoti konferencijas, seminarus bei kitus profesinius renginius; • Kelti profesinį vidaus auditorių lygį bei kvalifikaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymą, atestavimą bei kvalifikacijos kėlimą [2].

1.4 ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

Asociacija gali turėti ir įsigyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ar Asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

Siekdama įgyvendinti įstatuose numatytus veiklos tikslus Asociacija gali: • Rengti paskaitas, seminarus, diskusijas, kursus bei praktinius užsiėmimus vidaus audito, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir panašiomis temomis; • Skleisti ir platinti informaciją apie Asociacijos veiklą, Asociacijos rėmėjus, propaguoti Asociacjos tikslus ir uždavinius; • Leisti laikraščius, apžvalgas ir kitus informacinius leidinius; • Remti, plėsti ir organizuoti vidaus auditorių tarpusavio ryšius, bendravimą, taip pat tarptautinį bendradarbiavimą; • Atstovauti Asociacijos nariams valstybės ir savivaldybės institucijose, kitose įmonėse, įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse vidaus auditorių organizacijose; • Tapti kitų profesinių organizacijų nariu tiek Lietuvoje tiek ir užsienyje, mokėti šių organizacijų stojamuosius ir nario mokesčius; • Organizuoti renginius, akcijas, skirtus vidaus auditoriaus profesijai populiarinti; • Gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių ir valstybinių organizacijų, fondų, taip pat visų kitų fizinių ir juridinių asmenų; • Įstatymų nustatyta tvarka gauti ir teikti labdarą bei paramą; • Pirkti, nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, naudoti, valdyti ir disponuoti Asociacijos turtu ir piniginėmis lėšomis; • Steigti juridinius asmenis ir visuomenės informavimo priemones, būti jų akcininku ar dalininku ir kitaip dalyvauti jų veikloje (išskyrus įstatymų nustatytas išimtis), jungtis į asociacijų sąjungą (konfederaciją), tarptautines organizacijas ir išstoti iš jų; • Samdyti darbuotojus įstatuose numatytai veiklai vykdyti; • Užsiimti bei vykdyti kitokią veiklą, neprieštaraujančią teisės aktams, Asociacijos įstatams bei Asociacijos veiklos tikslams [2]. Asociacijos veikla apima Lietuvos Respublikos teritoriją. Asociacija tvarko buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ

STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI

2.1 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Asociacijos organai yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos valdybos pirmininkas. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas, jeigu to reikalauja Asociacijos valdyba arba Asociacijos valdybos pirmininkas arba ne mažiau kaip 1/4 Asociacijos narių. Visuotinis narių susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi suinteresuotas asmuo. Už Visuotinio narių susirinkimo sušaukimą yra atsakingas Asociacijos valdybos pirmininkas.

Asociacijos visuotinio narių susirinkimo veikla: • Keičia Asociacijos įstatus; • Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių dydžius; • Renka dviem metams ir atšaukia Asociacijos valdybą ar pavienius jos narius; • Tvirtina Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą; • Priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo); • Sprendžia kitus šiuose įstatuose ir teisės aktuose Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai; • Priskirtus klausimus [2].

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip viena penktoji visų Asociacijos narių. Visuotinio narių susirinkimo sprendimas, išskyrus sprendimus dėl Asociacijos įstatų keitimo, sprendimus dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų "už" negu "prieš" (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, tai yra jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimai dėl Asociacijos įstatų keitimo, sprendimai dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo) laikomi priimtais, kai už juos gauta ne mažiau kaip du trečdaliai Visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų.

2.2 ASOCIACIJOS VALDYBA

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro septyni valdybos nariai – Tomas Radėnas, Rita Martišienė, Ina Lukošienė, Žaneta Pisarskienė, Alenas Gumuliauskas ir Gediminas Minkus. Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra dveji metai. Asociacijos valdybos narius renka ir atšaukia Visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas. Asociacijos valdybos veikla: • Vadovauja kasdienei Asociacijos veiklai, priima sprendimus dėl Asociacijos lėšų panaudojimo, taip pat sprendimus dėl turto Asociacijos vardu įgijimo, naudojimo, valdymo ir disponavimo, Asociacijos valdybos darbo reglamente nustato kitus apribojimus Asociacijos valdybos pirmininko Asociacijos vardu sudaromiems sandoriams; • Svarsto ir tvirtina Asociacijos veiklos strategiją, veiklos programas ir projektus; • Svarsto ir tvirtina Asociacijos valdybos pirmininko pateiktą medžiagą apie Asociacijos veiklos strategijos įgyvendinimą, Asociacijos veiklos organizavimą, Asociacijos finansinę būklę, ūkinės veiklos rezultatus, pajamų ir išlaidų sąmatas, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis; • Nustato informaciją, kuri laikoma Asociacijos komercine (gamybine) paslaptimi; • Analizuoja ir vertina Asociacijos metinės finansinės atskaitomybės ir Asociacijos veiklos ataskaitos projektus bei teikia juos Visuotiniam narių susirinkimui; • Priima sprendimus steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, įmones, organizacijas bei visuomenės informavimo priemones, taip pat nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti jų vadovus, taip pat priima sprendimus tapti kitų juridinių asmenų dalyviu; • Nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų bei narių mokesčių mokėjimo tvarką ir terminus; • Sprendžia kitus šiuose įstatuose ir teisės aktuose Asociacijos valdybos kompetencijai priskirtus klausimus, vykdo visas kitas funkcijas, nepriskirtas Visuotiniam narių susirinkimui ir Asociacijos valdybos pirmininko kompetencijai [2].

Asociacijos valdyba gali priimti sprendimus, kai jos posėdyje dalyvauja daugiau kaip viena antroji Asociacijos valdybos narių. Valdybos posėdžių sušaukimo, organizavimo, sprendimų jose priėmimo ir Valdybos narių atsistatydinimo tvarka yra nustatomi Asociacijos valdybos darbo reglamente, kurį sudaro, keičia ir tvirtina Asociacijos valdyba ne mažesne kaip dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių Asociacijos valdybos narių balsų dauguma.

2.3 ASOCIACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS

Šiandien asociacijos valdybos pirmininkė yra Eva Kuzmickienė. Asociacijos valdybos pirmininkas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas, kurį dvejų metų laikotarpiui iš savo narių renka Asociacijos valdyba jos darbo reglamento nustatyta tvarka. Asociacijos pirmininko atšaukimo tvarka yra nustatoma Asociacijos valdybos darbo reglamente. Asociacijos valdyba priima sprendimus dėl atlyginimo Asociacijos valdybos pirmininkui mokėjimo ir jo dydžio, taip pat sprendimus dėl kitų jo veiklos sąlygų.

Asociacijos valdybos pirmininkas jam nustatytos kompetencijos ribose: • Atstovauja Asociaciją santykiuose su kitais asmenimis; • Organizuoja bei koordinuoja kasdieninę Asociacijos veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas; • Organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka; • Tvarko Asociacijos turtą bei lėšas, atidaro bei uždaro sąskaitas bankuose ar kitose kredito įstaigose, sprendžia kitus su Asociacijos finansavimu susijusius klausimus; • Rengia metinę finansinę atskaitomybę ir Asociacijos veiklos ataskaitos projektus ir teikia juos Asociacijos valdybai; • Teikia informaciją ir dokumentus Asociacijos nariams, Visuotiniam narių susirinkimui, Valdybai, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat juridinių asmenų registro tvarkytojui; • Atsako už Asociacijų įstatyme nustatytos informacijos viešą paskelbimą; • Atsako už Asociacijos narių registravimą ir apskaitą, taip pat jų mokamų stojamųjų ir nario mokesčių apskaitą; • Vykdo kitas šiuose įstatuose nurodytas Asociacijos valdybos pirmininko kompetencijai priskirtas funkcijas [2]. Asociacijos valdyba turi teisę atskiru sprendimu Asociacijos valdybos pirmininkui pavesti atlikti kitus Asociacijos valdybos sprendime nurodytus Asociacijos valdymo veiksmus ir funkcijas.

2.4 ASOCIACIJOS PAJAMŲ ŠALTINIAI

Asociacijai nuosavybės teise ar bet kokiomis kitomis teisėmis gali priklausyti nekilnojamas turtas, transporto priemonės, įrenginiai, inventorius ir kitas įstatuose numatytai veiklai reikalingas kilnojamas turtas, taip pat piniginės lėšos. Visas turtas gali būti įgytas iš įstatų 9.2. punkte numatytų lėšų šaltinių. Asociacijos pajamų šaltiniai: • Asociacijos narių stojamieji įnašai, Asociacijos narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai; • Valstybės ir savivaldybių tikslinės paskirties lėšos; • Fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos; • Palikimai, pagal testamentą tenkantys Asociacijai; • Asociacijos įsteigtų ir/arba jai priklausančių juridinių asmenų pelnas; • Kredito įstaigų palūkanos, mokamos už juose saugomas lėšas; • Kita fizinių ar juridinių asmenų Asociacijai skirta parama ir labdara; • Lėšos ir turtas, skiriami tiksliniams Asociacijos projektams bei programoms iš fondų, programų bei projektų; • Pajamos iš Asociacijos vykdomos ūkinės-komercinės veiklos [2].

Asociacijos lėšų panaudojimą kontroliuoja ir už jų paskirstymą, taip pat už Asociacijos veiklos kontrolę atsako Asociacijos valdyba. Asociacijos veiklos kontrolės tvarka nustatoma atskiru Asociacijos valdybos sprendimu.

3. ASOCIACIJOS veikla

Šiandien vidaus auditorių asociacija, vienydama Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus rengia įvairius renginius, kursus ir egzaminus, skatindama taikyti tarptautinius profesinės praktikos standartus ir taip kelti narių kvalifikaciją. Ji glaudžiai bendradarbiauja su Europos rizikos valdymo asociacijų federacija (FERMA), Europos vidaus audito institutų konfederacija (ECIIA), Tarptautinės asociacijos ISACA Lietuvos skyriumi, bei Tarptautiniu vidaus auditorių institutu (IIA).

3.1 VIDAUS AUDITORIŲ ATESTACIJA

Atestuotas vidaus auditorius - aukštos profesinės kvalifikacijos specialistas. Šio vardo suteikimas patvirtina vidaus auditoriaus profesinę kompetenciją, pasirengimą laikytis tarptautinių vidaus audito standartų ir vidaus auditoriaus etikos kodekso normų, jo gebėjimą kokybiškai organizuoti bei atlikti vidaus audito procedūras, konsultuoti įmones, įstaigas, organizacijos vadovus valdymo, veiklos ir vidaus kontrolės organizavimo klausimais. Asmenims, atitinkantiems reikalavimus bei sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, išduodamas nustatytos formos vidaus auditoriaus atestatas. Vidaus auditorių asociacija parengė vidaus auditorių mokymų, skirtų pasirengti kvalifikacijos egzaminui, programą, kuri susideda iš dviejų dalių. Kiekvienos dalies trukmė - 40 akademinių valandų. Mokymo programos paskirtis - padėti įsisavinti vidaus audito teorijos (raida, nauda, Etikos kodeksas, Tarptautiniai vidaus audito standartai), vidaus kontrolės ir rizikų valdymo, vidaus audito praktikos (vadovavimas vidaus audito veiklai, planavimas, organizavimas, vidaus audito atlikimo etapai) pagrindus, supažindinti su vidaus audito rūšimis ir specifika atskiruose sektoriuose. Programa taip pat skirta ir siekiantiems sėkmingai pasirengti vidaus auditorių atestavimo egzaminui [3].

3.2 SUTEIKIAMI SERTIFIKATAI

Vidaus auditorių asociacija organzuoja kursus ir egzaminus CIA, CRMA sertifikatui gauti. CIA sertifikatas suteikia vidaus auditoriui išskirtinumo ir patikimumo profesinėje srityje bei organizacijoje, kurioje jis dirba, padeda siekti karjeros. Tai didelis privalumas kiekvienam vidaus audito srityje dirbančiam profesionalui, nesvarbu kokią rolę ar pareigas jis užimtų - tiek vidaus skyriaus direktoriams, tiek vidaus audito ar rizikų valdymo specialistams, o taip pat ir vidaus auditu besidomintiems bei šią profesiją pasirinkusiems studentams [3]. 2011 m. pavasarį įvykęs Pabaltijo šalių vidaus auditorių asociacijų prezidentų ir valdybos narių susitikimas, kurio metu, be kita ko buvo sutarta glaudžiai bendradarbiauti ir mokymų rengimo srityje, atnešė realių, mūsų nariams naudingų, rezultatų. Po liepos mėn. vykusių derybų, Lietuvos, Latvijos ir Estijos asociacijos bendromis pajėgomis susitarė su kompanija PwC dėl nuolaidų ir specialių sąlygų taikymo CIA kursų lankymui asociacijų nariams. CRMA sertifikatas skirtas vidaus audito ir rizikos valdymo specialistams, atsakingiems už rizikos tikrinimo ir valdymo procesus, kokybės užtikrinimo, ir savęs vertinimą (CSA). Jis rodo asmens gebėjimą įvertinti dinaminius komponentus, kurie sudaro organizacijos valdymą ir įmonių rizikos valdymo programą ir teikti patarimus ir patikinimą informaciją apie šiuos klausimus [5].

3.3 KONFERENCIJOS IR RENGINIAI

Vidaus auditorių asociacija rengia įvairiausias konferencijas ir susirinkimus. Taip pat ir patys dalyvauja tarptautinėse konferencijose. Vienas reikšmingiausių įvykių buvo 2011 m. kovo 25 d. surengta Tarptautinė Vidaus auditorių asociacijos konferencija, kuriame dalyvavo apie 120 dalyvių ir svečių. Išklausyti pranešimų susirinko ne tik vidaus auditorių asociacijos nariai, bet ir universitetų profesoriai ir dėstytojai, privačių įmonių vadovai bei finansininkai, savivaldybių kontrolierių asociacijos bei kitų visuomeninių organizacijų nariai, taipogi svečiai iš Latvijos bei Estijos. Dalyviai turėjo nekasdienę progą išgirsti A.Šemetos, Europos Komisijoje atsakingo ir už vidaus auditą, žodžio apie vidaus audito padėtį Europos Sąjungoje ir šios profesijos svarbą. Ne mažiau įdomūs buvo ir kiti užsienio bei Lietuvos specialistų, savo srities profesionalų pranešimai, palietę vidaus audito perspektyvos ateityje, audito komiteto rolės, pažangių vidaus audito atlikimo metodikų, vidaus audito ypatumų viešajame sektoriuje bei kitus aktualius klausimus. Pranešimai buvo tiesiogiai verčiami, todėl tiek užsienio, tiek Lietuvos klausytojai turėjo galimybę išklausyti visus pasisakymus minėtomis kalbomis [3]. 2011 m. liepos 10 – 13 d. Malaizijoje vykusioje Tarptautinė Vidaus auditorių instituto (IIA) konferencijoje, kurioje dalyvavo apie 2200 atstovų iš beveik 100 šalių dalyvavo ir mūsų šalies atstovas - VAA valdybos narys Alenas Gumuliauskas. Jis buvo paskirtas darbo grupės, kuri turi įvertinti 105 vietinių institutų veiklos atitikimą sutarties su Vidaus auditorių institutu reikalavimams, nariu. Vidaus auditorių asociacijos nariai aktyviai dalyvauja seminaruose ir konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir Latvijoje, Austrijoje ir t.t. Į savo puslapį talpina įvairiausias naujienas, straipsnius, prezentacijas, bei knygas, standartus originalia ir gimtąja kalba.

4. PRAKTINĖ DALIS

Banko klientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo audito programa
2013.11.01 - 2013.11.31

Darbo ištekliai: 2 žm. 22 d.d.
Auditas parengtas 2013.11.01
Galutinė ataskaita 2013.11.31

| |Tikslas |Procedūros |Trukmė, dienos |Ištekliai, žm. |
|1. |Kliento identifikavimas |1) Tikrinti klientų identifikavimo taisyklių atitikimą 2013 m. I, II |8 |2 |
| | |ketv. | | |
|2. |Sutarčių sudarymo proceso |1) Tikrinti sutarčių sudarymo teisingumą; |6 |2 |
| |vykdymas |2) Tikrinti klientams pateikiamas anketas. | | |
|3. |Asmens duomenų tvarkymas |1) Tikrinti duomenis gautus iš valstybės registrų; |4 |2 |
| | |2) Tikrinti duomenų saugojimo reikalavimus. | | |
|4. |Apribojimai disponuoti |1) Tikrinti ar sąskaitos nenaudojamos pinigų plovimui. |4 |2 |
| |lėšomis | | | |

Sonatos Valentukevičiūtės išvados:

1.Kliento identifikavimas. Atlikus 2013 m. I, II ketv. banko vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų atitikimą ir naudojimąsi jais buvo rasti du neatitikimai. 1) Patebėjimas: patikrinus 2013 m. II ketv. (balandžio 16d.) 100 fizinių asmenų bylų rasta 5 bylos, kuriose nėra kliento asmens dokumento kopijos. Rizika: operacinė. Skirta padalinio vadovui. Rekomendacijos: numatyti vidaus kontrolės priemones užtikrinančias pilną klientų identifikavimą. 2) Pastebėjimas: patikrinus 2013 m. II ketv. (birželio 5 d.) 50 fizinių asmenų bylų rasta 3 bylos, kuriose klientas buvo identifikuojamas pagal Lietuvos Respublikos piliečio pasą, kurio galiojimas buvo pasibaigęs. Rizika: operacinė. Skirta – padalinio vadovui. Rekomendacijos: numatyti vidaus kontrolės priemones užtikrinančias klientų asmens dokumentų galiojimo laiko patikrinimą.
2.Patikrinus sutarčių sudarymo teisingumą rastas vienas neatitikimas. 1) Pastebėjimas: patikrinus 2013 m. I ketv.(sausio 14d.) 20 fizinių asmenų bylų rasta 1 byla, kurioje sudaryta sutartis su klientu, kuris neteisėtais veiksmais padarė nuostolių banko grupei priklausantiems asmenims. Rizika: finansinė, teisinė. Skirta: padalinio vadovui. Rekomendacijos: numatyti banko bendrųjų sąlygų laikymąsi.

Simonos Vaičiulytės išvados:

3.Asmenų duomenų tvarkymas. Atlikus 2013 m. I, II ketv. banko vidaus veiklą reglamentuojančių teisės aktų atitikimą ir naudojimąsi jais buvo rasti du neatitikimai: 1) 2013 m. I ketv. (sausio 16 d.) buvo tikrinama ar yra gaunama informacija apie klientus iš valstybės registrų. Buvo nustatyta, jog nuo 2013 m. sausio 14 d. iki 2013 m. sausio 16 d. nėra gaunama informacija apie klientus, dėl įvykusios klaidos valstybės registrų archyve. Rizika: operacinė. Rekomendacija: Klientų aptarnavimo skyriaus vadovui, susiekti su valstybės archyvu. 2) 2013 m. II ketv. (gegužės 2 d.) buvo tikrinami klientų duomenų saugojimo reikalavimai ir nustatyta, jog kliento duomenys buvo naudojami rinkodaros tikslams be jo raštiško sutikimo. Rizika: teisinė. Rekomendacija: Klientų aptarnavimo skyriaus vadovui, peržiūrėti kaip laikomasi klientų duomenų tvarkymo nuostatų.
4. Patikrinus apribojimus disponuoti lėšomis buvo rastas vienas neatitikimas: 1) 2013 m. I ketv. (vasario 5 d. ) buvo tikrinamos sąskaitos, dėl pinigų plovimo ir buvo rasta sąskaita asmens, kuris praeityje buvo susijęs su nusikalstomomis grupuotėmis, o pinigų pavedimai ir jų sumos nebuvo tinkamai ivertinti pagal nustatyas taisykles. Rizika: teisinė. Rekomendacija: Klientų aptarnavimo skyriaus vadovui, patikrinti kaip laikomasi apribojimų disponuoti sąskaitose esančiomis lėšomis nuostatų.

IŠVADOS

1. Lietuvos vidaus auditorius vienijanti Vidaus Auditorių Asociacija buvo įkurta 1997 metais, o 2000-aisiais tapo pilnateise Tarptautinio Vidaus Auditorių Instituto nare.. Asociacija šiandien vienija vidaus audito, finansų, kontrolės ir rizikų valdymo specialistus, siekia sutelkti aktyviausius šių sričių profesionalus, kaupti ir skleisti žinias. 2. Asociacijos veiklos sritys yra suskirstytos į tris dalis, t.y. vidaus auditas, vidaus kontrolė ir rizikos valdymas. Asociacijos tikslai yra astovauti vidaus auditoriams valstybinėse institucijose, kitose įmonėse įstaigose ir organizacijose bei tarptautinėse vidaus auditorių organizacijose, ginti vidaus auditorių profesinius interesus, formuoti vidaus auditorių profesinę etiką, teikti metodinę ir praktinę paramą asociacijos nariams, organizuoti konferencijas, seminarus bei kitus profesinius renginius, kelti profesinį vidaus auditorių lygį bei kvalifikaciją, organizuoti vidaus auditorių mokymą, atestavimą bei kvalifikacijos kėlimą ir kt. 3. Asociacija gali turėti ir įsigyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ar Asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą. 4. Asociacijos organai yra Asociacijos visuotinis narių susirinkimas, Asociacijos valdyba ir Asociacijos valdybos pirmininkas. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, kurį sudaro septyni valdybos nariai. Asociacijos valdybos narių kadencijos laikas yra dveji metai Asociacijos valdybos pirmininkas yra Asociacijos vienasmenis valdymo organas, kurį dvejų metų laikotarpiui iš savo narių renka Asociacijos valdyba jos darbo reglamento nustatyta tvarka. Asociacijos pirmininko atšaukimo tvarka yra nustatoma Asociacijos valdybos darbo reglamente. Asociacijos valdyba priima sprendimus dėl atlyginimų Asociacijos valdybos pirmininkui mokėjimo ir jo dydžio, taip pat sprendimus dėl kitų jo veiklos sąlygų.

LITERATŪRA

1. BALTRŪNIENĖ, Violeta. Bendrosios studijų darbų ir reikalų raštų rengimo rekomendacijos. Antra papildyta ir pataisyta laida. Vilnius, 2005. 108 p. ISBN 9955-519-16-9.
2. „LIETUVOS VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJA“. [interaktyvus]. Vilnius. Lietuva [žiūrėta 2014 m. sausio 5 d.]. Prieiga per internetą: < http://www.theiia.org/chapters/index.cfm/view.message/cid/303>;
3. The institute of internal auditors. [interaktyvus]. USA [žiūrėta 2014 m. sausio 17 d.]. Prieiga per internetą: ;
4. ECIIA. [interaktyvus]. Belgija. [žiūrėta 2014 m. sausio 17 d.]. Prieiga per internetą: ;
5. CRMA. [interaktyvus]. USA. žiūrėta 2014 m. sausio 17 d.]. Prieiga per internetą: .…...

Similar Documents

Free Essay

Route Planning

...tarptautiniais maršrutais. Įvairioms transporto priemonėms prekės vežamos iš vienos firmos į kitą, iš vieno regiono į kitą ir pagaliau iš vienos šalies į kitą, kol pasiekia adresatą, todėl tarptautinių gabenimų apimtis ir jų reikšmė nuolatos auga. Pagrindinis uždavinys vežant krovinius – operacijų ekonomiškumas, t.y. krovinių gabenimas kuo mažesne savikaina. Vartotojas turi užsakytą krovinių kiekį gauti ne tik laiku ir sutartoje vietoje, bet ir už tinkamą kainą. Dabartinės rinkos sąlygomis, orientuojantis į vartotojų poreikių tenkinimą, krovinių pervežimai reikalauja tikslių skaičiavimų ir aiškaus planavimo. Todėl transportavimo procesas yra tvarkomas logistikos principais, apimant visą pervežimų nuo pradinio iki galutinio taško veiklą. Šio kursinio darbo tikslas susipažinti su eile operacijų, kurias reikia atlikti organizuojant krovinių pervežimus ir kurios besąlygiškai įtakoją krovinio pristatymo sąlygas. I. TEORINĖ DALIS 1. TRANSPORTO RŪŠIES PARINKIMAS Krovinių vežimas - visuma operacijų, kurios atliekamos nuo produkcijos pagaminimo iki pateikimo vartotojams. Operacijas sudaro: medžiagų vežimas, sandėliavimas ir saugojimas, komplektavimas ir įpakavimas, vežimas kuria nors transporto rūšimi; taip pat maršruto parinkimas, eismo grafikų sudarymas ir transporto priemonių techninis aptarnavimas. Operacijų tikslas – panaikinti teritorinį skirtumą tarp gamintojo ir vartotojo, užtikrinti saugų krovinio vežimą, bei visa tai atlikti......

Words: 5538 - Pages: 23

Free Essay

Sisteminis Poziuris Ir Organizacija

...suformulavo Č.Bernardas. Darbuotojų aktyvumas, darbo kokybė ir kiti rezultatai priklauso ne tik nuo motyvacijos, bet ir nuo daugelio kitų organizacijos veiksnių, kurie tarpusavyje susieti tampriais ryšiais. Č. Bernardas organizaciją pradeda traktuoti kaip žmonių sistemą, kurioje kiekvienas žmogus, žmonių grupės, susieti tarpusavyje tampriais ryšiais , o visų jų veikla sąmoningai koordinuojama. Jis organizaciją traktuoja kaip žmonių sistemą, kurioje kiekvienas žmogus ir jų grupės sujungtos tam tikrais ryšiais, kurių būsenos visą laiką keičiasi. Ryškus žmoniškųjų santykių atstovas suformuluoja vieną svarbiausių sistemos savybių – vientisumo savybę. Č. Bernardas pateikia pirmąją sampratą apie socialinių sistemų tarpusavio ryšius, didesnių sistemų dalijimąsi į mažesnes. Organizacijas jis vadina dalinėmis sistemomis, nes jos sudaro didesnes sistemas (korporacijas, susivienijimus). Visos organizacijos įsijungia į didžiules, tačiau niekuomet galutinai neapibūdinamą, neformalią organizaciją – visuomenę. Č.Bernardas skirsto organizacijas į formalias ir neformalias. Formali organizacija yra tokia, kurios veikla yra sąmoningai koordinuojama. Jos koordinavimas vyksta padalinių pavaldumo centrinei valdžiai principu. Neformali yra organizacija, kuri nėra apibrėžta funkciniu ir struktūriniu atžvilgiu. Minėto mokslininko darbus tęsė H. Saimonas ( H. Simon). Ankstyvuosiuose savo darbuose jis išnagrinėjo vidinių ryšių klausimus, konstatuodamas, kad sisteminėje......

Words: 9561 - Pages: 39

Free Essay

Kursinis Naujo Produkto Ivedimas

...2003 Reklamos studija „InSpe“ Vilnius 113psl.) Individualus interviu išskiriami į du pobūdžius tikslinis ir bendro. Tikslinis interviu yra paremtas specifiniais klausimais ir dažniausiai esami respondentai būna specialistai. Tam kad lengviau būtų apdoroti informacija rekuomenduota naudoti diktafona. O kalbant apie bendrojo pobūdžio, tai laisvai leidžiama kalbėti atitinkama tema. Tai labai panašus procesas į giluminį interviu. Kartai ir perauga į giluminį. Jokubausko knygoje formuluojamas panašus apibrėžimas: „Per bendrojo pobūdžio interviu respondentui leidžiama tam tikra tema laisvai kalbėti.<...> Per pokalbį viena idėja asociacijomis iškelia kitą, ir, remiantis S.Freudo teorija apie potraukių slopinimą, pačios tolimiausios asociacijos ir yra tos, kurių respondntas nenori pripažinti, o tai ir yra pirmiausiai slopinami poreikiai. Giluminio interviu metu respondentas gali pripažintis savo pažiūrio iracionalumą, ko nepavyktų padaryti formaliais tyrimo metodais.“(D. Jokubauskas „Reklama ir jos poveikis vartotojui“ 2003 Reklamos studija „InSpe“ Vilnius 113psl.) Tikslinių grupių diskusijos. Efektyvumas šio metodo yra didesnis kadangi diskusijų metu respondentai lengviau išsako savo nuomonę. Vyksta 3-4 skirtingose grupėse. 2.2 Stebėjimų metodas Tai būdas nereikalaujantis įpatingo pasiruošimo. Kadangi stebėtojas nedaro jokios įtakos tiriamam asmeniui tiesiog atlieka stebėjimą atkreipdamas dėmesį į respondento elgesį, reakcija, psichologinius išgyvenimus, daiktus......

Words: 4344 - Pages: 18

Free Essay

Things That Start-Up's Should Know

...vadovaujantis reikia organizuoti darbuotojų instruktavimą 4 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktavimų registravimo žurnalas 5 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalas 6 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir instruktavimo kortelė 7 pvz.: Darbo sutarties žurnalas Žmogiškųjų išteklių (personalo) vadyba 3 1 DALIS VERSLO PLANAVIMAS VERSLO PLANAS, KAS TAI? Verslo planas – dokumentas, kuriame aiškiai ir argumentuotai išdėstoma, ko įmonė siekia ir kaip ketina savo tikslus įgyvendinti. Tai patogi priemonė supažindinti su verslo idėja galimus investuotojus. Tinkamai parengtas verslo planas gali potencialius investuotojus ir kreditorius įtikinti, kad jame apibūdinta veikla yra pagrįsta ir galima tikėtis ilgalaikės ekonominės sėkmės. Verslo planas priverčia sistemiškai apmąstyti savo verslo idėją, atskleidžia nežinojimo spragas, galimas kliūtis ateityje, leidžia pasitikrinti idėjos gyvybingumą. Verslo planas reikalingas jums, pradedančiajam verslininkui, nes padeda susidėlioti idėjos įgyvendinimo strategiją. Detalesnis verslo planas būtinas, ieškant pinigų. Gali būti, kad nuspręsite kreiptis į bankus, investuotojus ar paramos fondus. Tie, kurie turi pinigų ir yra pasirengę juos investuoti, pirmiausia skaitys jūsų, kaip ir kitų pretendentų, verslo planus. Jį pateikdami įrodysite, kad esate pajėgus parengti ir aiškiai išdėstyti įvairius įmonės steigimo ir valdymo aspektus, kad apskaičiavote ir......

Words: 46483 - Pages: 186

Free Essay

Atbejo Analizė

...Organizacija „AIESEC“ Įvadas Ši analizė yra svarbi tuo, kad mes būsimi informacijos specialistai galime realiai pamatyti kaip organizacijoje yra tvarkomasi su išteklių valdymu. Organizacijai tai irgi yra aktualu, nes tada ji pati susidomi kaip yra tvarkomi visi ištekliai. Kiekvienos įmonės ar organizacijos veikla yra neatsiejama nuo informacijos poreikio, jos rinkimo, kaupimo ir kitų informacijos valdymo procesų. Informacijos išteklių vadybos tikslas yra užtikrinti, kad informacija būtų valdoma ekonomiškai ir efektyviai, tai daro tiesioginę įtaką organizacijos ar įmonės veiklai bei konkurencingumui. Šiuo darbu mes siekėme išanalizuoti kaip organizuojamas išteklių valdymas organizacijoje, siekiant įsisavinti teorinius ir praktinius informacijos išteklių vadybos ypatumus. Atlikdamos analizę sau išsikėlėme šiuos uždavinius: 1. Trumpai pristatyti organizaciją; 2. Sužinoti organizacijos vadovo nuomonę apie informacijos valdymo svarbą; 3. Pristatyti atsakingas už informacijos išteklių vadybą pareigybes; 4. Aptarti reglamentų naudojimą organizacijoje; 5. Pateikti organizacijos išteklių visumą; 6. Pristatyti informacijos išteklių vadybos analizę; 7. Atlikti organizacijos narių apklausą, kurios metu aiškinsimės su kokiomis informacijos išteklių vadybos problemomis jie susiduria; 8. Pateikti išvadas. Trumpas organizacijos pristatymas Organizacija buvo įkurta studentų iš 7 Europos valstybių – Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Danijos, Belgijos, Norvegijos ir Nyderlandų......

Words: 1585 - Pages: 7

Free Essay

Komunikacijos Su Suinteresuotomis Šalimis Svarba Organizacijos Veiklai

...veiksmų atitikimą, taip puoselėjamas tarpusavio pasitikėjimas. „Klientas yra karalius“ – versle dažnai vartojama sentencija, pagal kurią visa organizacijos veikla turėtų būti orientuota į klientų poreikių tenkinimą. Būtent klientas yra pati savrbiausia grandies dalis, nuo kurios priklauso organizacijos egzistavimas, tačiau organizacijos dažnai susiduria su nepageidaujamais klientais, kurie turi mažesnes pajamas ar yra fiziškai neįgalūs, šios problemos turi būti išspręstos palaikant glaudžią komunikaciją su pačiais vartotojais, rizikos grupėms pritaikant lengvatas ar pateikiant kitokias sąlygas. Darbuotojai yra lygiai tokie patys vartotojai, kaip ir klientai, būtent jie paskleidžia savo aplinkai pirminę informaciją apie naują produkciją ar paslaugą. Taip pat, organizacija turi suteikti darbuotojams geras sąlygas tobulėti, dalintis veiklos informacija, domėtis apie darbuotojų poreikius, juos įvertinti ir motyvuoti, kadangi geras organizacijos socialinis įvaizdis pritraukia daugiau klientų bei apie organizaciją daug žinantis apie organizacijos veiklą darbuotojas jaučiasi svarbus, dalinasi savo idėjomis ir aktyviai dalyvauja organizacijos bendruomeninėje veikloje. Dar vienas ypatingai svarbus segmentas, tai vyriausybė, kurios nuolatos priimami nauji sprendimai, lengvatos ar atitinkami draudimai stipriai įtakoja organizacijos veiklą, todėl komunikacija yra itin svarbi ir reiškinga. Toliau aptariami segmentai yra aktualesni gamybinėms organizacijoms, teikiančioms apčiuopiamą......

Words: 653 - Pages: 3

Free Essay

Dzsdas

...kontaktų su vartotojais kontroliavimą bei šios sąveikos valdymą. Pablogėja teikiamų paslaugų kokybė ir galiausiai prarandami vartotojai. Kokybiškam darbui atlikti reikia sudaryti tinkamas sąlygas organizacijoje. Tokių sąlygų sukūrimą sąlygoja organizacijoje įdiegti kokybės vadybos pricipai. 1.2. Kokybės vadybos esmė ir pagrindiniai principai Laikui bėgant požiūriai į vadybą keitėsi. Kartu kito ir supratimas apie kokybės vadybą. Kokybės vadyba – tai bendrosios valdymo funkcijos dalis, nustato kokybės politiką, tikslus ir pareigas bei tam naudoja priemones – kokybės planavimą, kokybės valdymą, kokybės užtikrinimą, kokybės gerinimą, remdamasi kokybės sistema (Jurkauskas A., 2006). Kokybės vadyba – koordinuota veikla, nukreipiant ir valdant organizacijos kokybės sritį (Tarptautinio standarto projektas: Kokybės vadybos sistemos – pagrindai ir žodynas, 2000). Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje E.Demingas ir amerikiečių kokybės valdymo specialistas J.Juran bei P.Crosby pasiūlė sisteminius kokybės valdymo principus. Naujoji organizacijos valdymo koncepcija buvo pavadinta visuotine kokybės vadyba (total quality managment - TQM). Visuotinė kokybės vadyba – tai vadybos koncepcija ir metodai, kuriuos naudodama organizacija gali sukurti nuolatinio tobulėjimo mechanizmą, apimantį atskirų padalinių, kiekvieno darbuotojo veiklos nuolatinį gerinimą bei procesų tobulinimą (Stanickas E.R., Bagdonienė D., 2004). A.Jurkauskas (2006)......

Words: 1723 - Pages: 7

Free Essay

Woop

... 1.6 Todėl EESRK pabrėžia būtinybę pagal strategiją „Europa 2020“ sukurti veiksmingą pramonės ir kasybos atliekų tvar­ kymo politiką, kuri visaapimančiu būdu tvarią pramonės poli­ tiką aiškiai susieja su inovaciniais procesais, efektyviu išteklių naudojimu ir geresne prieiga prie žaliavų. 1.3 Norint geriau informuoti visuomenę ir suteikti jai daugiau žinių apie aplinkosaugą, ekonomiką ir socialinę naudą, kurią galima gauti apdorojant didelį kasybos, metalurgijos pramonės ir anglimi kūrenamų elektrinių pagamintų atliekų kiekį, labai svarbų vaidmenį gali atlikti pilietinė visuomenė, socialiniai partneriai, kasybos, metalurgijos ir energetikos specia­ listai, akademinio pasaulio atstovai, įrangos gamintojai, trans­ porto ir prekybos asociacijos. 1.7 Pradėjus bet kokį naują kasybos atliekų tvarkymo procesą, kartu turi būti teikiama informacija apie fizines ir chemines atliekų savybes, kad institucijos ir bendrovės, kurios galbūt imsis atliekų apdorojimo veiklos ar vykdys aplinkosaugos programas, turėtų pakankamai duomenų. 1.4 Vietos valdžios institucijos šioje srityje gali atlikti svarbų vaidmenį, skatindamos atvirą pilietinį dialogą regionų lygmeniu, siekdamos rasti sprendimus, kaip apsaugoti aplinką, apdoroti atliekas ir atkurti tvaraus pramonės vystymosi pagrindą. Šiam tikslui reikia sukurti viešojo, privačiojo arba viešojo ir privačiojo 1.8 Dabartinės politinės iniciatyvos, kuriomis siekiama užtik­ rinti žaliavų tiekimo saugumą, turėtų paskatinti ES ir valstybes......

Words: 4565 - Pages: 19

Free Essay

Ekonomika

... Asta Fominienė 1 atvejis. AB „Snaigė“ – lietuviškų šaldytuvų ateitis 2 atvejis. Humana People to People – padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos 3 atvejis. Socialinio tinklo „Facebook“ sėkmės priežastys 87 4 atvejis. UAB „Čili Holdings“ veikla ir plėtros galimybės 96 61 79 5 atvejis. Pokyčiai pasaulio mobiliųjų technologijų lyderės NOKIA veikloje 104 6 atvejis. Starbucks – kavos išsinešti meistras 7 atvejis. „Apple“ – išskirtinė kompanija informacinių technologijų rinkoje 9 atvejis. eBay internetinio verslo sėkmė 170 116 131 148 8 atvejis. Pokyčiai pasaulinėje automobilių pramonėje 10 atvejis. Kompanijos „Nike“ plėtrai sporto prekių rinkoje finišo linijos nėra 181 11 atvejis. Mažmeninė prekyba: „Tesco“ užkariauja pasaulį? 195 ISBN 978-609-459-052-8 © Marija Kučinskienė. 2012 © Laura Žiogelytė, 2012 © Gražina Jatuliavičienė, 2012 12 atvejis. Sėkminga „Google“ veikla – kas slepiasi už šimto nulių? 210 4 5 VERSLO STRATEGIJA: atvejo analizė Įvadas 13 atvejis. „Marks & Spencer“ (M & S) ir „Zara“ strategijos – sėkmė ir nuopoliai 223 14 atvejis. Ikea verslo sėkmės paslaptys 238 15 atvejis. Alaus gamybos ir vartojimo pokyčiai Europoje ir Lietuvoje 252 16 atvejis. „Virgin grupės“ (The Virgin Group) veikla ir plėtros galimybės 270 17 atvejis. „Hilton Worldwide“ – apgyvendinimo ir poilsio paslaugos kiekvienam 283 Baigiamasis žodis 297 299 Literatūra ir kiti informacijos šaltiniai Verslo konkurencingumo didinimas dinamiškose rinkose......

Words: 73968 - Pages: 296

Free Essay

Fake

...patraukti užsienio kreditorius ar bandyti gauti ilgalaikį kreditą iš banko. 1.2 Bendrieji verslo uždaviniai. Šiuo metu Lietuvoje vis didesnæ pasiūlą ir paklausą įgyja pramogų verslas. Kurti muzikinį klubą paskatino menka šio pobūdžio paslaugų pasiūla bei prastas ir nemaksimalus kliento norų tenkinimas. Įvertinę dabartinę situaciją, remdamiesi panašių klubų patirtimi ir klaidomis stengsimės optimaliai patenkinti kliento norus. Tai įvykdyti mums yra aktualu ir nesunku, nes mes esame potencialūs klientai. Todėl dabartinę šios šakos analizę vertiname realiai turėdami daug pasiūlymų jai pagerinti. Muzikinio klubo "NORTON" pagrindinis objektas - klientas, jo norų tenkinimas. Aukšto lygio aptarnavimas, sąžiningumas - mūsų pagrindinė veikla tam tikslui pasiekti, ko būtent dabar trūksta mūsų dabartiniams konkurentams ir būsimiems klientams. "Jūsų poilsis - mūsų biznis"- toks mūsų moto. Ir iš tikrųjų klientas ir jo poilsis yra užduotis, skirta mums, kurią mes galim bešališkai įvertinti ir įvykdyti. 1.3 Specifiniai verslo tikslai . Muzikiniame klube labiausiai akcentuotinas objektas - savas stilius, kurį mes sukursime dizainerių ir arhitektų pagalba. Būtent jis turi sukurti dvasią, kuri jaustųsi kiekvienoje sienoje, stale ir kėdėje. Tik pas mus kiekvienas aptarnaujantis žmogus perteiks savo pakilią nuotaiką ir optimizmą. Klubas bus lankomas dėl kelių priežaščių: 1. Žmonės norės atsipalaiduoti nuo kasdieninių rūpesčių. 2. Klientų noras pabūti savo draugų,......

Words: 3829 - Pages: 16

Free Essay

Apskaita

...III. ISTORIJA 1. Ūkinės ir buhalterinės apskaitos atsiradimas ir raida senovės valstybėse 1. Ūkinės apskaitos atsiradimo veiksniai A. Galagano manymu, pirmoji valstybė, kurioje atsirado ūkinė apskaita, yra Egiptas. Jis nurodo, kad ūkinė apskaita atsirado tais laikais, kai pradėjo vystytis prekybiniai santykiai tarp žmonių ir atskirų tautų. Pagrindinis veiksnys, kuris paskatino ūkinės apskaitos atsiradimą, yra visuomeninio darbo pasidalijimas. Atsirado objektyvus būtinumas skaičiuoti daiktus bei stebėti ūkinius reiškinius, nes paįvairėjo žmonių gamybinė veikla. Stichiškas reiškinių fiksavimas — tai pirmoji ūkinės apskaitos pakopa, parengusi prielaidas atsirasti aukštesnei pakopai — buhalterinei apskaitai. Pastarajai būdingas ne epizodiškas, o sistemingas duomenų fiksavimas bei jų kaupimas ir tolesnis apdorojimas siekiant koreguoti ir kontroliuoti ūkinių procesų eigą. Ūkinė apskaita tenkino viešpataujančios klasės interesus. Ypač didelę reikšmę ūkinei apskaitai atsirasti turėjo tokie veiksniai kaip amatų, žemės ūkio darbų ir prekybos atsiradimas ir vystymasis. Ūkinės apskaitos atsiradimas glaudžiai siejamas ir su tokia veiklos sritimi kaip organizacinis darbas. Ūkinė apskaita ir organizacinis darbas — neatskiriami, nes ūkinių operacijų registravimas bei jų sisteminimas sudaro galimybę sprendimams priimti ir juos praktiškai vykdyti. Štai kodėl senovės Egipto raštininkai buvo ne tik pirmieji istorijoje „buhalteriai", bet ir darbo organizatoriai. 2. Ūkinės ......

Words: 4609 - Pages: 19

Free Essay

Ekonomine Analize

...rizikingiausias veiklos sritis. Ji padeda ištirti ir mobilizuoti ekonominės ir socialinės plėtros rezervus, ūkinio potencialo efektyvumo didinimo galimybes, parengti išsamias prognozes, priimti strateginius ir taktinius valdymo sprendimus. Įmonių ekonominė analizė ypač svarbi investuotojams ir vadybininkams. Investuotojų požiūriu analizė svarbi ateities įvykiams numatyti, o vadybininkams – ne tik prognozuoti ateitį, bet dar svarbesniam dalykui – planavimui veiklos, kuri garantuotų ateities veiklos plėtrą. Atsižvelgdamos į ekonominės analizės svarbą įmonės veiklos rezultatams bei tęstinumui, esame motyvuotos perteikti iš šio modulio įsisavintas žinias praktiškai. Ekonominės analizės objektas – gamybinės įmonės AB „Utenos trikotažas“ veikla. Tikslas – atlikti AB „Utenos trikotažas“ 2006-2008 metų veiklos ekonominę analizę. Uždaviniai: • Pateikti trumpą bendrovės veiklos charakteristiką; • Įvertinti išorinės ir vidinės aplinkos veiksnių įtaką įmonės veiklai; • Atlikti vertikalią ir horizontalią finansinių ataskaitų analizę; • Identifikuoti pagrindines problemines sritis; • Atlikti pelningumo, trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo, įmonės veiklos efektyvumo bei kapitalo rinkos rodiklių analizę; • Apibendrinti analizės rezultatus ir pateikti pasiūlymus išskirtų problemų sprendimui prognozuojant įmonės veiklos perspektyvas Trukmė - analizuojamas laikotarpis yra 3 metai ( 2006-2008 m.) ......

Words: 7668 - Pages: 31

Free Essay

Rizikų Valdymas

...Transportas – viena iš svarbiausių valstybės ekonominės infrastruktūros sričių, todėl ją reikia laikyti prioritetine nes jos valdymo efektingumas turi didelę įtaką valstybės ekonominiai raidai. Kad visa ši sistema tinkamai funkcionuotų ji turi būti kokybiškai ir tiksliai valdoma. Šio tikslo siekiant naudojamos naujausios kompiuterinės programos, ryšių sistema, net kosminiai palydovai. Prisilaikant tarptautinių konvencijų ir susitarimų, pagal pagrindinius teisėtvarkos reikalavimus ruošiama vežimų dokumentacija, kompiuteriais renkama būtina informacija. 2. Susisiekimo ministerija Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija – svarbiausia Lietuvos kelių, geležinkelių, oro, vandens transporto, pašto ir elektroninių ryšių sektoriaus veiklą koordinuojanti institucija, įgyvendinanti šiose srityse valstybės politiką. Ministerija siekia sukurti transporto sistemą, atitinkančią Europos Sąjungos transporto politikos pagrindinius principus, tikslus ir kriterijus, modernizuoti transporto infrastruktūrą, svarbiausias šalies magistrales integruoti į transeuropinius tinklus, sudaryti sąlygas transporto verslo plėtrai, skaidriai konkurencijai, gerinti transporto ir ryšio paslaugų kokybę, skatinti daugiarūšį transportą, viešųjų logistikos centrų steigimą. Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios institucijos aktyviai dalyvauja visų transporto rūšių, saugaus eismo, neigiamo poveikio aplinkai mažinimo politikos formavime, rengia strateginius dokumentus Europos Sąjungos fondų paramai......

Words: 1663 - Pages: 7

Free Essay

Gamyba

...Panašumai ir skirtumai tarp prekių ir paslaugų. Prekė – gamybinės veiklos arba gamtoje aptinkamas objektas, kuris gali tenkinti pirkėjų norus ir poreikius. Tai fizinis produktas kuri galima matyti, paliesti ir vartoti(trumpalaikes, ilgalaikes.) Paslauga – bet kuri veikla ar nauda, kurią galima pasiūlyti vartotojui ir kuri yra nemateriali bei negali tapti nuosavybe. Paslaugos teikimas gali būti susijęs arba nesusijęs su materialiu produktu.(nemateriali, trumpalaikiskumas, nuosavybes nebuvimas) PAnasumai : abi sukuria verte bei sukuria pasitenkinima vartotojui. Abi gali buti skirtos masinei rinkai ir individualiems vartotoju poreikiams. Gali buti sukurtos ir tiekiamos keliomis procesu rusimis, kuriose dalyvauja zmones ir technologijos. 1. Gamybines pasirties prekiu klasifikavimas Žaliavos( gamtos ištekliai, ukio gaminiai) Medžiagos(gamyboje jau apdorota medžiaga) Komponentai(komplektavimo detales, komponentines medžiagos) Aptarnavimo medžiagos(tepalai, klijai, valymo priemones, remonto irankiai) 2. SVV imoniu rusys. Savarankiskos, susijusios, partnerines imones • Savarankiška įmonė – įmonė, kuri nėra priskiriama partnerinei arba susijusiai įmonei. Susijusios įmonės – įmonės, kurias sieja kuris nors iš šių ryšių: 1) viena įmonė turi daugumą dalyvių balsų kitoje įmonėje; 2) viena įmonė turi teisę skirti ir atšaukti daugumą kitos įmonės valdymo ar priežiūros organo narių ar administracijos pareigūnų; ...

Words: 1216 - Pages: 5

Free Essay

Banks

...gyventojų ir įmonių finansinę padėtį. Tai apima subalansuotos ekonomikos kūrimą, garantuojantį kiekvieno žmogaus ir visos visuomenės gerovę. „Swedbank“ teikia visas bankines paslaugas privatiems asmenims ir įmonėms savo namų rinkose Švedijoje, Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje. Mūsų pagrindinė veikla apima paslaugų teikimą daugeliui privačių asmenų ir mažosioms bei vidutinėms įmonėms. Mes tikime tradicinės bankininkystės modeliu, kurio pagrindas – glaudūs ryšiai su klientu ir individualus konsultavimas. Mums svarbiausia ne mūsų produktai, o mūsų klientų poreikiai ir norai. 2012 m. kovo 31 d. duomenimis „Swedbank“ grupė aptarnauja 7,8 mln. privačių ir 600 000 verslo klientų ir turi 315 skyrius Švedijoje bei 200 skyrius Baltijos šalyse. Grupė taip pat vykdo veiklą Kopenhagoje, Helsinkyje, Kaliningrade, Liuksemburge, Marbeloje, Maskvoje, Niujorke, Osle, Šanchajuje, Sankt Peterburge ir Ukrainoje. 2012 m. kovo 31 mėn. mūsų balansas siekė 1 889 mln. SEK. „Swedbank" šaknys siejamos su 1820 m. Švedijoje pradėjusiais veikti taupomaisiais bankais. Švedijoje taupomieji bankai susikūrė tam, kad padėtų žmonėms siekti aukštesnio gyvenimo lygio ir užtikrintų didesnį jų finansinį saugumą. „Swedbank" savo veikla siekia to paties tikslo: prisidėti prie daugelio žmonių ir įmonių finansinio stabilumo užtikrinimo. Tai reiškia subalansuotą ekonomiką, kuri lemia individo ir visos visuomenės gerovę. Sakydami „daugelio", norime pabrėžti, kad „Swedbank" rūpinasi dauguma gyventojų ir įmonių,......

Words: 4948 - Pages: 20

Live nach Neun | Asian/Oriental Antiques | Moina macrocopa (Daphnia like but better) Culture Eggs (Live Food for Fish)