Bibliyografya

In: Science

Submitted By ugrtorn
Words 601
Pages 3
Bibliyografya, bir konu hakkındaki yayınların tamamı. Eski Yunancada βιβλιογραφία vasıflandırmak anlamına gelen biblios (kitap) ile grapho (yazma) kelimelerinden türemiştir. "Kitaplar hakkında yazı" anlamında kullanılmıştır. Kelimenin iki manası vardır:
Belli bir konuda veya muhtelif konulardaki yayınların (kitap, broşür, makale vb.) listesi. Genellikle bu listede yazar (müellif) ile eserin; tercüme ise mütercimin adı, cilt ve baskı kaydı, basıldığı yer, yıl ve yayıncı ile sayfa adedi hakkında bilgi verilir.
Matbu veya yazma eserlerin listelerinin nasıl yapılacağından, nasıl tanımlanacağı ve sınıflandırılacağı, ayrıca bu işi yaparken uyulması gereken kurallardan bahseden bilimin adı.
Kısaca bibliyografya; Bilim, sanat gibi fikir ürünleri ve kayıtlarla ilgili yayınları bir düzen içerisinde toplayan listedir. Fakat genellikle anlattıkları eserlerin nerede bulunduklarını göstermezler. Bu özellikleriyle kataloglardan ayrılırlar. (Bkz. Katalog)
Bizde, bibliyografya sahasında yapılmış en zengin ve büyük çalışma; Katib Çelebi'nin 17. yüzyılda meydana getirdiği Keşf-üz-Zünun adlı eseridir. Başlıbaşına bir kıymet ifade eden ve asırlarca elden düşmeyen bu önemli eser, 300 kadar bilimin özelliklerini anlatmakta, 10.000 kadar yazar ve alfabetik olarak 15.000'e yakın kitap hakkında bilgi vermektedir. Daha sonra Bağdatlı İsmail Paşanın bu esere yazdığı iki ciltlik zeyl ile iki ciltlik Esma-ül-Müellifin de çok meşhurdur.
1935 senesinden beri yayınlanmakta olan Türkiye Bibliyografyası; Türkiye'de basılan bütün kitapların, broşürlerin, harita ve atlasların gazete ve dergilerin, diğer yayınların bibliyografik künyelerini bildiren milli bir bibliyografyadır. Ayrıca Türkiye'de seçilmiş dergilerde yayımlanan makaleleri bildiren bir de Türkiye Makaleler Bibliyografyası vardır. Bu da Türkiye Bibliyografyası gibi üç ayda bir yayımlanmakta bazen yayınını aksatmaktadır.
Bibliyografyalar…...

Similar Documents

Efficiency Management

...duyulan yere ve tam ihtiyaç duyulduğu anda teslim edildiği bir envanter ve teslimat programı olarak başlar. JIT stok seviyelerinin düşük kalmasıyla sonuçlanır ancak hayli disiplinli sipariş usullerine sahip olunmasını ve tedarikçiyle işbirliği yapılmasını zorunlu kılar. Bu nedenle JIT genelde daha geniş çaplı bir kalite ve usul iyileştirme programının bir parçası olarak görülür; eğer büyük bir kuruluş için böyle bir durum sözkonusu değilse, envanter tutma yükünü kendi üzerinden atıp tedarikçiye yüklemeye eğilimi var demektir. JIT kuruluşun çeşitli alanlarını birbiriyle ilişkilendirir ve stok tutma politikasıyla sınırlanmaz. Üretim programlaması karmaşık bir konudur ve buna ilişkin daha fazla araştırma yapılması için bu modülün sonunda bibliyografya verilmiştir. Sevk Üretim planı ve programı şekillendirildikten sonra atılacak adım, imalat talimatları yayınlayarak bu plan ve programı uygulamaya koymaktır. Malzeme akışına odaklı bir üretimde bu basit bir iştir ancak götürü usulde üretimde karmaşık hale gelebilir. İlgili dokümantasyon aşağıdakileri içerebilir: – Üretim departmanına yönelik iş emirleri; – Depolara malzeme çıkarma notları; – Alet depolarına yönelik emirler; – Mal partisinin yanı sıra ilerleyecek görev kartları; – Verilen çeşitli görevler arasındaki ilişkiyi gösteren, makinelere veya tesislere ilişkin takvimler veya yük çizelgeleri. 18 - 272 ÜRETİM PLANLAMASI VE KONTROL MODÜL 18 - BİRİM 5 Alıştırma: Gantt Şeması Bir üretim sistemi, aşağıdaki gibi 1.000......

Words: 147666 - Pages: 591

Books

...Yalnız, onların ‘Hayatı ve Eserleri’ni de gene bildiğim gibi yazacağm. Gerçek hikâyelerinin ne olduğu beni ilgilendirmeyecek. ‘İşte böylece dostum, okumuş olduğum önsözlerden edindiğim bilgiler boşa gitmeyecek. Dünya çapında ilk ‘önsözcü’ olacağım. Edebiyat dünyasında binlerce yıldır eksikliği duyulan bir yaratıcı ortaya çıkacak. Belki İsveç Akademisi de bu konuda bir Nobel ödülü koyar; ne dersin?’ “İktisat kitapları kapanır ve önsöz yazmaya girişilirdi. Defterler hemen yatağın altından çıkarılır, önümüze konulurdu. “Macera romanları, edebi eserler, bilim eserleri için önsözler yazdı. Hepsinin altında yazarının eseri hazırladığı şehrin adı ve yazıldığı tarih bulunurdu: Ankara 1951, Kadıköy 1948, Londra 1922, Venedik 1934. Dipnotlar ve bibliyografya da ihmal edilmiyordu. Ayrıca, yazarın bütün eserlerinin bir kronolojisi veriliyordu. Benim önsözler, tahmin edeceğiniz gibi, hep yarım kaldı. Bazılarını Selim bitirdi. Onlara, ortak çalışmanın ürünleri olarak, daha fazla değer verirdi. ‘Dostoyevski’yle Mark Twain oturuyorlar: hem acıklı hem gülünç bir roman yazıyorlar. Onun gibi. Ender rastlanan bir edebiyat olayı.’ “Sevdiği yazarlara korkuyla karışık bir saygı duyar; aynı zamanda, onları, günlük basit olayların kahramanı olarak gösterip alay etmekten kendini alamazdı. Onları, hayalinde gülünç duruma düşürerek kendilerini beğenmelerine engel oluyormuş. Onlara kızıyordu: ‘Bana hayatı zehir ediyorlar. Bütün yaşantımı etkileyerek benim için hayatı yaşanmaz bir cehenneme çeviriyorlar.......

Words: 162885 - Pages: 652

Turky

...Abadan-Unat, N. (2003). Moving towards European Transnationalism - A Turkish View. Migration and Labour in Europe: Views from Turkey and Sweden. E. Zeybekoğlu and B. Johansson. Istanbul, Marmara University Research Center for International Relations (MURCIR) and Swedish National Institute for Working Life (NIWL). Abadan-Unat, N. (2006). Bitmeyen Göç – Konuk ĠĢçilikten Ulus-Ötesi YurttaĢlığa (The Unending Migration – From Being a Guest Worker to Trans-national Citizenship). Istanbul, Bilgi University Press. Abadan-Unat, N. (2007). Türk DıĢ Göçünün AĢamaları: 1950'li Yıllardan 2000'li Yıllara. Kökler ve Yollar. A.Kaya and B.ġahin. Istanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları. Abadan-Unat, N. and N. Kemiksiz (1986). Türk DıĢ Göçü 1960-1984 Yorumlu Bibliyografya. Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi. Adelson, L. A. (1994). "Opposing Oppositions: Turkish-German Questions in Contemporary German Studies." German Studies Review 17(2): 305-330. Adler, S. (1981). "A Turkish conundrum: Emigration, Politics and Development, 1961-80." World Employment Programme Research Working Paper 52: 45. Ahmad, F. (1993). Making of Modern Turkey. London, Routledge. Ahmad, F. (2008). Politics and Political Parties in Republican Turkey. Turkey Volume 4 Turkey in the Modern World. R. Kasaba. Cambridge, Cambridge University Press.: 226-265. Akalın, A. (2010). "Yukardakiler-AĢağıdakiler": Istanbul'daki Güvenlikli Sitelerde Göçmen Ev Hizmetleri Istihdamı. Türkiye'ye Uluslararası Göç Toplumsal......

Words: 31156 - Pages: 125

Game of Thrones Season 6 Complete HDTV 720p x265 AAC E-Subs [GWC] | midnight in paris | Pedagogy Essay Samples