Chapter11 การออกแบบรายงานด วย Business

In: Business and Management

Submitted By Onlyones
Words 2303
Pages 10
:156:

Object Oriented Programming for VB.NET

Mr.Anooruk Pomkotka LRU

บทที่ 11
การออกแบบรายงานด้วย Business Objects Crystal Report
การสร้ างรายงานด้ วย Crystal Report ของบริษัท Business Objects เป็ นโปรแกรมติดตั้งเสริมเพื่อให้
โปรแกรมที่พัฒนาด้ วยภาษาต่างๆให้ มีความสามารถในการสร้ างรายงานได้ ในรูปแบบต่างๆ ซึ่ง การสร้ างรายงาน
ด้ วย Crystal Report น้ ีเพียงพอต่อความต้ องการของนักพัฒนาในการสร้ างรายงาน ดั ง นั้ น ในเวอร์ ชั่ น .NET
ของ Microsoft Visual Studio จึงได้ มีการผนวกเอาความสามารถการสร้ างรายงานของ Crystal Report บรรจุไว้
ด้ วย ซึ่งทาให้ .NET น้ันมีความสามารถในการสร้ างรายงานโดยไม่ต้องติดตั้ งโปรแกรม Crystal Report เพิ่มเติม
จึงมีความสะดวกมากในการพั ฒนาโปรแกรมระบบต่า งๆ ซ่ึงผู้พัฒนาสามารถเลือกติดตั้งโปรแกรม Crystal
Report ของบริษัท Business Objects หรือเลือกที่จะสร้ างรายงานจาก Crystal Report ท่ถูกติดตั้งมาพร้ อมกับ

.NET กได้ ซึ่งเนื้อหาในบทนี้จ ะได้ กล่าวถึงการสร้ างรายงานทั้งสองแบบ จะพบว่ าการสร้ างรายงานที่สองแบบมี

ความไม่แตกต่างกันมากนัก
นอกจากการออกแบบรายงานด้ วยเครื่องมือของ Crystal Report ท้งสองแบบแล้ ว สิ่งสาคัญในการสร้ าง

รายงานด้ วยภาษาต่าง จะต้ องมีชุดคาสั่งในการติดต่อกับไฟล์รายงาน ท่ได้ ออกแบบไว้ โดยในบทนี้น้ ีผ้ ูสอนได้ สร้ าง

คลาสเพื่อใช้ จัดการควบคุมการแสดงผลของรายงานด้ วยแนวคิดเชิงวัตถุ ซึ่ งมีความสะดวกในสาหรับนักศึกษา การ
นาไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ ต่อไป
ในการเชื่อมต่อ (Connect) ระหว่ างฐานข้ อมูลและ Crystal report น้ันในการศึกษาในครั้ งนี้จะขอ
ยกตัวอย่ า งกา รเชื่ อ มต่ อผ่ าน ODBC เพื่ อความสะดวกในการศึ กษา ซ่ึ งในการปฏิบั ติจริ ง สามารถเชื่ อมต่ อ
ฐานข้ อมูลนอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้
การเตรียมการก่อนการสร้าง
1) ดาว์นโหลดไฟล์ฐานข้ อมูลได้ จาก http://www.teacherroom.net/oop/db/student.accdb จากนั้น
นาไปไว้ ในตาแหน่งที่จะเรียกใช้ ในครั้งในให้ นาไปไว้ ท่ตาแหน่ง C:\database\ student.accdb


บทที่ 7 การเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนชุดคาสั่งใน VB.NET

:157:

Object Oriented Programming for VB.NET…...

Similar Documents

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Business to Business

...Business to Business Marketing of Processors Market Overview: (a) The Microprocessor Manufacturers Moore's Law states that the number of transistors in an integrated circuit for minimum component cost doubles every 24 months. In effect it has led to an exponential rise in microprocessor performance over the past few decades. And as the microprocessors develop, so does the market. Currently, with Apple virtually opting out of the G-series processors (G5, G4) and the failure of Cyrix, the microprocessor market has come to be dominated by two players: Intel and Advanced Micro Devices (AMD). In this report, we would be considering three microprocessor classes: (1) Desktop Processors (2) Notebook Processors (3) Server or Workstation Processors The following chart shows the processor unit market share by segment for 2007 Segment Intel AMD Servers 70.9% 29.1% Desktops 71.0% 21.0% Notebooks 85.2% 14.8% (b) The Computer Manufacturers World Market- HP is the leader in the world market with 19.1% share. Dell is second with 15.2% share in the world PC market. Acer and Lenovo are tied for third. Indian Market- In the overall Client PC (Notebooks and Desktops combined) market the rankings remained unchanged. HP retained the top spot with a market share* of 21%, followed by HCL at 14%, Lenovo at 9% and Dell at 6% in terms of unit shipments. In the total desktop PC market, HP led the market in CY 2006 followed by HCL and Lenovo. In terms of total commercial desktop PC shipments* HCL and HP......

Words: 1688 - Pages: 7

Business to Business

...How Is Building a Brand in a Business-to-Business Context Diffrent from Doing so in the Consumer Market? Building a strong brand that is able to set a company apart from other business is always an important job. However depending on who the intended client is determines how the company will build their brand. A brand is defined as a name, term, sign, symbol, or design, or any combination to identify goods and services of a seller or group of sellers. (2007) According to Walter Landor, founder of the Landor Associates, the world’s leading brand consulting firm; a brand is a promise that the company will provide satisfaction and quality. (Burgess, C) While many things in branding are the same, building a brand that supports brand to brand, B2B, or brand to customer, B2C, sales has slight differences. In B2B branding, a focus will be made on making a strong connection with the client business in order to make their brand seen as the top choice and safe to do business with. In order to do this, the brand will be built around making strong and personal relationships with the customer to become the go-to source. Instead of mass marketing and small ads, B2B branding requires that the business be willing to accept the time to completely educate the professional buyers about the brand. These professional buyers are used because they are well informed about the needs and goals of the purchase, and focus on purchasing a product that allows them to achieve higher......

Words: 309 - Pages: 2

Chapter11

...accurately value them | c. | Rule 144A issues can never be repurchased by the issuing firm | d. | none of the above | ANS: A Securities issued under Rule 144A are private issues which are less liquid than public issues. PTS: 1 DIF: M REF: 11.4 Seasoned Equity Offerings in the U.S. NAT: Reflective thinking LOC: acquire knowledge of financial markets and interest rates 45. One reason that a U.S. based firm might want to issue its equity in international markets is a. | that the firm will be able to raise markedly more capital, through a much higher security price, in the international markets. | b. | that an international issue may help a company integrate itself into a international local business scene. | c. | that U.S. Securities Law states that international ownership has no voting rights. | d. | none of the above. | ANS: B PTS: 1 DIF: M REF: 11.5 International Common Stock Offerings NAT: Reflective thinking LOC: acquire knowledge of financial markets and interest rates 46. A non-U.S. based company would like to issue a form of its common equity in the U.S. A current method for doing so would be a. | to contract for a U.S. investment back to issue a sponsored ADR. | b. | to let a U.S. investment bank issue an unsponsored ADR. | c. | to sell put options on its own stock to U.S. investors. | d. | none of the above. | ANS: A PTS: 1 DIF: H REF: 11.5......

Words: 7892 - Pages: 32

Business-to-Business

...Building a strong brand that is able to set a company apart from other business is always an important job. However depending on who the intended client is determines how the company will build their brand. A brand is defined as a name, term, sign, symbol, or design, or any combination to identify goods and services of a seller or group of sellers. (2007) According to Walter Landor, founder of the Landor Associates, the world’s leading brand consulting firm; a brand is a promise that the company will provide satisfaction and quality. (Burgess, C) While many things in branding are the same, building a brand that supports brand to brand, B2B, or brand to customer, B2C, sales has slight differences. In B2B branding, a focus will be made on making a strong connection with the client business in order to make their brand seen as the top choice and safe to do business with. In order to do this, the brand will be built around making strong and personal relationships with the customer to become the go-to source. Instead of mass marketing and small ads, B2B branding requires that the business be willing to accept the time to completely educate the professional buyers about the brand. These professional buyers are used because they are well informed about the needs and goals of the purchase, and focus on purchasing a product that allows them to achieve higher revenues at a lower total cost then other competitive businesses. (Kotler) These buyers will be less......

Words: 338 - Pages: 2

Business Case

...สภาพภายนอกและสภาพภายในของขวด/ถังทีใชบรรจุตองสะอาด บริเวณฝาปดตองไมมี ่ คราบปนเปอน ฝาตองปดสนิท มีแผนพลาสติกรัดฝาอีกชั้นหนึ่ง 2. ลักษณะของนํ้าตองใส ไมมีตะกอน สี กลิ่น รสที่ผิดปกติ 3. ฉลากตองระบุช่อ ตรานํ้าดื่ม ที่ตั้งของผูผลิต ปริมาตรสุทธิ เลขทะเบียน อย. อยางชัดเจน ื  http://www.dmsc.moph.go.th/webroot/khonkaen/chaf1.html#2 การกําหนดราคา (Price) การกําหนดราคาของนํ้าดื่ม จะขึ้นอยูกับภาวะทั่วไปของตลาดและตนทุนการผลิต คือ - การกําหนดราคาตามสภาวะทางการตลาด ผูประกอบรายใหมควรสํารวจราคาจากผู ประกอบการรายเดิมในพื้นที่นั้นๆ เพื่อไมใหราคาสูงหรือตํ่าเกินไป แตสวนมาก ผูประกอบ การนําดืมทีตองการหาตลาด จะกําหนดราคาสินคาตํ่ากวาผูประกอบการรายเดิม ทําใหบาง ้ ่ ่  ครัง ผูประกอบการตองประสบภาวะขาดทุน และดําเนินธุรกิจไดไมนาน ้  - การกําหนดราคาจากตนทุนการผลิต ซึ่งประกอบดวย คาแรงงาน คานํ้า คาไฟฟา และที่ ่ ุ มากทีสดคือคาบรรจุภัณฑ เพราะวัตถุดิบหลักของบรรจุภัณฑจะเปนพลาสติกและเม็ด 8 พลาสติก ซึงอิงกับราคานํ้ามัน ฉะนั้น หากปจจัยการผลิตถูกปรับราคาสูงขึ้น ผูประกอบการ ่ ก็อาจตองเพิ่มราคานํ้าดื่ม ยกตัวอยางเชน ผูผลิตบางรายอาจกําหนดราคาขายสงนํ้าบรรจุถัง 20 ลิตร ถังละ 7 บาท และรานคาจะขายใหผบริโภคในราคาถังละ 12 บาท สวนนํ้าบรรจุขวด ผูผลิตจะได ู กําไรไมมาก เพราะเฉพาะตนทุนขวดพลาสติกตกขวดละ 2 บาท และจําหนายใหรานคาใน ราคาขวดละ 3.30 บาท แตผูผลิตตองทําควบคูกันไปเพื่อเอาใจลูกคา โดยลูกคาจะนําไป จําหนายในราคา 5-6 บาท ชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไมวาจะทําธุรกิจประเภทใดก็ตาม ผูประกอบการตองสํารวจตลาดหรือชองทางการจําหนาย  สินคากอน......

Words: 3239 - Pages: 13

Business to Business

...Business to Business Message Business to Business Message Businesses are very crucial to the economy. Good business messages are essential to keep the business relation in good health too. There are many types of business messages which a business can write to another daily with regards to business. It These can include messages on sales and purchases, products and services, confirmation or cancellation of orders, invoices, company announcements and notifications, employee related news such as promotions, awards, increments, bonus, appraisals, resignation and termination for example. A business message can be written by any authorized figure from a company to another authorized figure of another company. Business messages are usually formal and should be well written to earn the respect of the recipient. They not only can be directed to other business associates, they can also be directed toward the public. Business messages to the public could be an announcement, promotion, surveys, notification of change of address or contact information about the business or some other information which a client should know to ensure continued patronage of the company’s products and services. Business messages are written as a reminder or to serve as a record the business dealings that transpire between companies. That way any agreements can be proven and a company can remind the other company what arrangement was agreed upon in prior messages. Well written business messages will put......

Words: 1539 - Pages: 7

Business

...Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business,......

Words: 1135 - Pages: 5

Business to Business

...How Is Building a Brand in a Business- to - Business Context Different from Doing so in the Consumer Market? Creating and developing a strong product brand is a very critical step towards placing or setting a company apart from its competitors. This step depends on many variables within the business environment within which the company exist and belong. For example a company has to understand its operation, its market and most importantly who its clients and competitors are. A brand is simply a name, design or mark that informs/tells consumers the identity of a products and also enables consumers to reduce most risk involved in the buying decision. To develop a business-to-business brand, a company must be willing and able to allocate and channel some of its resources and energy on educating its clients. This involves, introduction to the product/s in question and the company’s reputation such as its capabilities and the standard and quality of its product/s. Awareness and education and campaigns are the greatest tools in a business-to-business to help sell the reputation of a business and its brand name and product/s, which cisco successfully achieved. In a business-to-business the targeted group is usually a corporation, organization or company. During its business-to-business, cisco focused its attention on makers of IT decision within corporation and corporate executives to market and sell its products. Also products in this category market and sells its “self”......

Words: 283 - Pages: 2

Business to Business

...Malaysia PROTON Holdings Berhad and Indonesia PT. Adiperkasa Citra Lestari (PT ACL) has signed Memorandum of Understanding to establish collaboration ties between both parties in relation to develop and manufacture of Indonesia National Car. (Tan, 2015) However there are business forces that affect collaboration of companies. One of the key forces is Social and Cultural in Environmental Forces, is defines as influencing mechanisms which exist within a population that guide business practices or purchasing behaviour. (BusinessDictionary.com, 2015) The reason Malaysia decided to collaborate with Indonesia is due to similar culture, such as religion, environments and language. Majority of Malaysian and Indonesian are Muslim which share similar language, hence the first obstacle has overcome as language plays an important role in business communication which also able to eliminates common mistakes and misunderstandings. Therefore, the development they are working on is more likely to carry out successful as strengthen of mutual ties in collaborating due to understanding of various cultures in both countries. The next forces is Environmental; Technological Forces. Define as changes in technology in technology which can have a significant impact on a company's processes, pricing of competition or even the obsolescence of a company's product. (Investorwords.com, 2015) Besides that, it shapes the collaborative behaviours that drive results by only making collaboration......

Words: 557 - Pages: 3

Business Is Business

...The purpose of business is to provide people with a product or service and we all understand that businesses have those to whom it is responsible, whether it is the stock/shareholder or the consumer. Providing a service or making something is very black or white in the area of product or service responsibilities, where it becomes grey is in the area of social responsibility. Who would have ever dreamed that the same Ford Motor Company that destroyed thousands upon thousands of acres of rain forest in the in the jungles of South America in the early Nineteenth Century in search of an abundance of rubber would today be a champion of eco-fuels and rain forest preservation? Businesses are perceptive and have the fundamental understanding that in order to survive in today’s hypersensitive, politically correct society, they must be perceived as guardians of “what’s in” rather than concentrating on their bottom line because in many instances, that perception ends up affecting their bottom line. God created the universe and all that’s in it for us to enjoy and utilize. In Genesis, we learn that after the fall and the realization of our nakedness that Adam and Eve utilized animal skins in order to cover their bodies due to shame. They actually had to do some “dirty work” in order to make the skins into clothing. This alone tells us that having dominion over the animals and the things of the earth means we are to utilize them as needed but at the same time to be good stewards. ......

Words: 816 - Pages: 4

Amc Business

...เรืองราว ประเพณี ่ ่ 2) พฤติกรรมที่ซอนเรน >> คานิยม สมมติฐาน ความเชื่อ การกําเนิดและ วถปส. ของวัฒนธรรม วัฒนธรรมองคการมักเริ่มตนทีผกอตั้ง หรือผูนําองคการในสมัยแรกเริ่มเปนผูวางโครงสรางรากฐานและประยุกตเพื่อ ่ ู นํามาใชภายในองคการโดยเฉพาะอยางยิ่งความคิดและคานิยม วัฒนธรรมองคการมักถูกนําไปใชเพือการพัฒนาองคการ ่ ซึ่งเปนกระบวนการของความพยายามแกไขปญหาแลฟนฟูองคการในระยะยาว เพื่อปรับเปลี่ยนใหองคการสามารถ เผชิญหนากับสภาพแวดลอมขององคการไดอยางมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมองคการ ทําหนาทีสําคัญอยู 2 ประการใหญๆ คือ…. ่ 1) รวบรวมสมาชิกใหเปนปกแผนอันหนึงอันเดียวกัน >>พนง. จะไดรความสัมพันธการติดตอระหวางกัน สราง ่ ู เอกลักษณขององคการเพื่อความภาคภูมิใจและการแสดงออกรวมกัน ทําใหเกิดความมั่นคงของระบบสังคมอีก ดวย 2) ใหองคการปรับตัวไดทันกับสถานการณสภาพแวดลอมภายนอก >> ในสวนของการปรับตัวใหเขากับภายนอก นั้น องคการมีวัตถุประสงคและเงื่อนไขขอตกลงกับบุคคลภายนอกอยางไร วัฒนธรรมมีสวนชวยชีแนะกิจกรรม ้ งานในแตละวันของพนง. ใหประสบความสําเร็จตามเปาที่ตงไว นอกจากนี้ยังชวยใหตอบสนองความตองการ ั้ ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว หรือแมแตความเคลื่อนไหวของคูแขงขัน  แนวความคิดของวัฒนธรรมที่เข็มแข็ง **วัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งมีอิทธิพลอยางไรในการสรางประสิทธิภาพใหเกิดขึ้น ?? คําตอบคือ ความมีประสิทธิภาพตองการ…วัฒนธรรมองคการ กลยุทธ+สวล.+IT ใหไปในทิศทางเดียวกัน เพราะองคการ ที่ประสบความสําเร็จจะตอสรางกลยุทธขึ้นมาเพือทําใหองคการเหมาะสมกับสภาวะแวดลอมภายนอก** ่ วัฒนธรรมองคการทีเ่......

Words: 887 - Pages: 4

Business to Business

... . . . . The Neilsen Rating System The Neilsen Ratings System began as a radio rating system by Arthur Neilsen. The Neilsen Rating System evolved to eventually analyze television data. In 1950, Nielsen moved to television, developing a ratings system using the methods he and his company had developed for radio (Levin, 2006). That method has since become the primary source of audience measurement information in the television industry around the globe. Measuring Ratings The Neilsen Rating system is characterized as a syndicated data provider. A syndicated data provider tracks the change of one or more measures over time, usually in a given industry (Cooper, 2006). Neilsen Rating system makes a very lucrative business for the data that is presented to the entertainment industry, most importantly television. The primary system of measuring data for the Neilsen Rating system is by gathering data and the industry pays up to millions of dollars for periodic reports of data. Devices are used to gather the information. These devices gather the viewing habits of the home and transmit the information nightly to Nielsen through a "Home Unit" connected to a phone line. . . The technology-based home unit system is meant to allow market researchers to study television viewing habits on a minute to minute basis, seeing the exact moment viewers change channels or turn off their TV (Segal, 2007). Another term for this process is Neilsen using set meters. Set......

Words: 1516 - Pages: 7

Examining a Business Failure

...Title of Paper : Examining a Business Failure Name: Steven Turyahika Course: LDR/531 Organizational Leadership. Date: 05/08/2010 Instructor Name : Professor Paul Wallace Introduction This paper examines a business failure that occurred at Enron Corporation, an American energy company based in Houston, Texas. The corporation was formed in 1985 by Kenneth Lay after the merger of Houston and InterNorth natural gas pipeline companies. In the early 1990s when the federal government deregulated energy production, the company was able to thrive due to expanded markets that enabled the corporation to sell energy at high prices. By 1992, Enron had become the largest merchant of natural gas in North America and the gas trading business became the second largest contributor to Enron’s net income, with earnings before taxes and interest of $122million (Wikimedia Foundation, Inc, May, 2010 ). In an attempt to achieve further growth, Enron pursued a diversification strategy and by 2001, Enron had become a conglomerate that both owned and operated gas pipelines, pulp and paper plants, broadband assets, electricity and water plants internationally. The corporation also traded in financial markets for the same types of......

Words: 1675 - Pages: 7

International Business

...LL.M INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS LAW 5901 Kazakhstan Institute of Management, Economics, and Strategic Research School of Law REQUIRED TEXT: International Business and Trade [4th ed.] Ricky W. Griffen, Michael W. Pustay COURSE MATERIALS: http://www.eilfe.com/online-courses/kimep.html International Business Transactions REQUIRED TEXT: International Business and Trade [4th ed.] Ricky W. Griffen, Michael W. Pustay COURSE MATERIALS: http://www.eilfe.com/online-courses/kimep.html International Business Transactions KIMEP SUMMER I 2010 COURSE NUMBER: LAW5901 COURSE NAME: INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS CLASS TIME: MTWTHF 20:15 – 21:45, HALL, NEW BUILDING FINAL EXAM: WEEK SIX; Time and date TBA KIMEP SUMMER I 2010 COURSE NUMBER: LAW5901 COURSE NAME: INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS CLASS TIME: MTWTHF 20:15 – 21:45, HALL, NEW BUILDING FINAL EXAM: WEEK SIX; Time and date TBA Instructor: Prof. Dr. John JA Burke BA, JD, Ph.D. E-Mail: jburke@kimep.kz Office: 119, New Building Hours: Appointment Only Instructor: Prof. Dr. John JA Burke BA, JD, Ph.D. E-Mail: jburke@kimep.kz Office: 119, New Building Hours: Appointment Only INTRODUCTION AND OVERVIEW Joseph E. Stiglizt, the winner of the 2001 Nobel Prize in Economics, states, “We have a process of “globalisation” analogous to the earlier processes in which......

Words: 2119 - Pages: 9

Choboraunyopomi Gekijou Ai Mai Mii | Sammlung | 29 novembre 2013 : la PlayStation 4 est enfin là