Free Essay

Compliance and Social Media

In: Business and Management

Submitted By jordyberben
Words 5928
Pages 24
02-­‐05

14

Compliance Self Assessment

Betrouwbaarheid en Screening van Medewerkers Rabobank Leergang Compliance Professional -­‐ Jordy Berben Compliance self assessment van de betrouwbaarheid en screening van medewerkers van De Lage Landen

D e L a g e L a n d e n I n t e r n a t i o n a l B V V e s t d i j k 5 1 5 6 1 1 C A E i n d h o v e n

Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Introductie 2. Wet-­‐ en regelgeving van toepassing op DLL 2.1 Integriteit van het bedrijf 2.2 Beleidsregel geschiktheid 2012 DNB en AFM 2.3 Integriteitsgevoelige functies 2.4 Controle op sanctielijsten 3. Maatregelen voor DLL op basis van Wet-­‐ en Regelgeving 3.1 Maatregelen integere uitoefening van het bedrijf 3.2 Maatregelen Beleidsregel geschiktheidstoets 2012 3.3 Maatregelen integriteitgevoelige functies 3.3.1 Integriteitgevoelige functies 3.3.2 Pre-­‐ en In-­‐Employment Screening (PES/IES) 3.4 Maatregelen controle op sanctielijsten 4. Gewenste uitoefening van maatregelen binnen DLL 4.1 Integere uitoefening van het bedrijf 4.2 Geschiktheidstoets voor beleids-­‐ en medebeleidsbepalers 4.3 Integriteitgevoelige functies en Sanctielijsten 4.3.1 Vereisen volgens Global Staff Screening Policy 4.3.2 Self-­‐assessment Pre-­‐ en In-­‐Employment Screening lokale DLL Landen 4.3.3 Self-­‐assessment Pre-­‐en In-­‐Employment Screening DLL Nederland 5. Verbetermaatregelen voor DLL 5.1 Integere uitoefening van het bedrijf 5.2 Betrouwbaarheid van DLL medewerkers 5.3 Screening van DLL medewerkers op integriteitgevoelige functies 6. Conclusie Literatuurlijst 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 13 13 13 14 14 15 16

2

Begrippenlijst

AFM: Autoriteit Financiële Markten Bpr: Besluit prudentiële regels BGfo: Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen CBP: College Bescherming Persoonsgegevens DLL: De Lage Landen DNB: De Nederlandse Bank DSI: Dutch Securities Institute EU: European Union EVA: Externe Verwijzings Applicatie HR: Human Resources IES: In-­‐Employment Screening JSG: Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens NVB: Nederlandse Vereniging van Banken OFAC: Office of Foreign Assets Control PES: Pre-­‐Employment Screening VIS: Verificatie en Informatie Systeem VOG: Verklaring Omtrent het Gedrag Wft: Wet op het financieel toezicht

3

1. Introductie Financiële ondernemingen richten zich in grote mate op het mitigeren van risico’s die een materiele invloed kunnen hebben op de financiële prestaties, continuïteit of reputatie van de financiële instelling. Juist, dat laatste, de reputatie, speelt bij financiële ondernemingen een belangrijke rol. Vertrouwen speelt immers bij dergelijke ondernemingen een cruciale rol en wordt in de financiële sector ervaren als een groot goed. Het publiek dient vertrouwen te hebben in financiële markten en instellingen. Integriteit van de financiële sector en een integere bedrijfsvoering zijn dus in het publiek belang. Het vertrouwen van het publiek kan echter geschonden worden indien de instelling zelf of medewerkers van de instelling betrokken zijn of zijn geweest bij gedragingen die in het maatschappelijk verkeer als onaanvaardbaar worden geacht (Olijslager, 2012). Gebaseerd op het bovenstaande heeft de financiële toezichtwetgeving maatregelen geformuleerd om te voorkomen dat personen in de financiële sector te werk worden gesteld die het predicaat betrouwbaar niet verdienen (Olijslager, 2012). De toezichthouders toetsen beleid- en medebeleidsbepalers van financiële ondernemingen op onder meer hun betrouwbaarheid (Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), 2014). Echter ook de financiële ondernemingen zelf dienen te garanderen dat hun medewerkers betrouwbaar zijn. Corruptie komt in de meeste gevallen voor op het niveau van de medewerker, inclusief senior management. Verwacht wordt dan ook dat iedere financiële onderneming structureel aandacht besteedt aan de persoon van de medewerker (De Nederlandse Bank (DNB), 2014). Dit begint al bij aanvang van de arbeidsrelatie; de onderneming doet risico gebaseerd achtergrondonderzoek, screening, naar aanwezige kennis, ervaring en integriteit van de potentiele nieuwe medewerker. Het is inzichtelijk waar de screening van nieuwe medewerkers (inclusief managers) uit bestaat, waar aandacht aan wordt besteed en wat hiermee het doel is (DNB, 2014). Met de inwerkingtreding van de Wet financieel toezicht (Wft) dienen financiële ondernemingen in het kader van de integere uitoefening van het bedrijf ook een onderbouwde beoordeling te maken van de betrouwbaarheid van medewerkers die zij wil benoemen in een integriteitsgevoelige functie, Besluit prudentiële regels (Bpr) artikel (art.) 13) (NVB, 2014). De Lage Landen (DLL) is een wereldwijd opererende financiële dienstverlener. In Nederland is DLL marktleider in leasing en behoort tot de top vijf op het gebied van factoring en consumptief krediet. DLL bouwt op een sterk fundament van duurzame relaties met partners/vendoren. Het gedrag en de acties, zowel intern en extern, van de medewerkers richt zich op het versterken van relaties met partners om aan hun behoefte te voldoen en zo omzet voor DLL te genereren. Het is opgenomen in de cultuur van DLL. Het spreekt voor zich dat deze zakelijke relaties voortborduren op integriteit van DLL medewerkers. Zonder integer handelen zou het vertrouwen van DLL in de markt verloren gaan. Het zou ook de omzet en winst van DLL negatief beïnvloeden. Integere medewerkers zijn dus cruciaal voor DLL. Het vervolg van deze paper richt zich op de integere uitoefening van het bedrijf. Het doel is een compliance self assessment op de betrouwbaarheid en screening van (nieuwe) medewerkers in, indien mogelijk, integriteitsgevoelige functies. Allereerst zal in de volgende paragraaf vastgesteld worden welke wet- en regelgeving van toepassing is op DLL. Vervolgens zal in paragraaf drie op grond van deze wet- en regelgeving de noodzakelijke maatregelen worden geformuleerd die door DLL zullen moeten worden genomen. Paragraaf vier zal hierna beoordelen in hoeverre DLL de gewenste maatregelen heeft getroffen. Ten slotte zullen enkele verbetermaatregelen worden geformuleerd voor DLL op basis van de compliance self assessment vervolgt door een afsluitende conclusie.

4

2. Wet-­‐ en regelgeving van toepassing op DLL De wet- en regelgeving die van toepassing is op DLL kan worden onderverdeeld in vier delen namelijk, de wet- en regelgeving tot de integere uitoefening van het bedrijf zoals vastgelegd in de Wft, de Beleidsregel geschiktheid 2012 voorgeschreven door DNB en Autoriteit Financiële Marketen (AFM), de besluiten van Bpr en Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo) met betrekking tot integriteitsgevoelige functies, en sanctielijsten.

2.1 Integriteit van het bedrijf Betrouwbaarheid en screening van medewerkers is een integraal thema binnen de integere uitoefening van het bedrijf. Van Woerden (2011) beschrijft de integere manager als volgt: “is in staat om verleiding te weerstaan en toont wilskracht, anticipeert op en voorkomt, zoveel mogelijk situaties waar het op deze wilskracht aankomt, en is bereid en in staat om onder andere: 1) een bijdrage te leveren aan de integriteit van de eigen werkomgeving door te signaleren, te bespreken, aan te spreken en deel te nemen in een gezamenlijke zoektocht naar een moreel oordeel; en 2) een bijdrage te leveren aan cultuur en verantwoordelijkheid.” Elke medewerker, inclusief manager, is dus verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de integriteit van het bedrijf. Het doel is het tegengaan of mitigeren van integriteitrisico’s. De Wft (art. 1 Bpr) omschrijft dit risico als: “Gevaar voor aantasting reputatie of bestaande en toekomstige bedreiging van vermogen of resultaat als gevolg van ontoereikende naleving van wettelijke voorschriften.” In de Wft wordt in 2 artikelen aandacht besteedt aan de integere uitoefening van het bedrijf namelijk: § § Art. 3:10 Wft: bank, verzekeraar of clearinginstelling voert een adequaat beleid dat een integere uitoefening van het bedrijf waarborgt; Art. 3:17 Wft: bank, verzekeraar of clearinginstelling richt de bedrijfsvoering zodanig in dat deze een beheerste en integere uitoefening van zijn onderscheidenlijk bedrijf waarborgt.

In de bovengenoemde artikelen wordt verder uitleg gegeven aan de definitie van integere bedrijfsvoering, namelijk: “het geheel van maatregelen en procedures, gericht op het tegengaan van: 1) belangenverstrengeling; 2) begaan van strafbare feiten of andere wetsovertredingen door financiële onderneming of werknemers, die vertrouwen in de financiële onderneming of markten kunnen schaden; 3) relaties met cliënten die vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten kunnen schaden; en 4) andere handelingen door financiële onderneming of medewerkers die op dusdanige wijze ingaan tegen hetgeen volgens het ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer betaamt, dat het vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten ernstig kan worden geschaad (art. 3:10 Wft en art. 3:17, lid 2 sub b Wft).” Beide artikelen worden nadien verder uitgewerkt in lagere regelgeving, namelijk de Bpr en BGfo. De integere uitoefening van het bedrijf is dus ook toepasbaar op het gedrag van individuele medewerkers alsmede de cultuur van een financiële onderneming (e.g. DNB Cultuurhuis). Mede door de financiële crisis en het hierdoor ontstane wantrouwen in de financiële markten is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van veel medewerkers verzaakt. Dit komt tot uitdrukking in de persoonlijke integriteit van medewerkers dat zich volgens Van Woerden (2011) uit in 2 concrete maatregelen, namelijk: 1) betrouwbaarheid van de bestuurder en/of ondernemer; en 2) beoordeling van medewerkers op betrouwbaarheid (in het bijzonder integriteitsgevoelige functies).

5

2.2 Beleidsregel geschiktheid 2012 DNB en AFM
Eén van de maatregelen die door DNB en AFM wordt genomen om het aanstellen van niet betrouwbare medewerkers tegen te gaan is het toetsen van bestuurders (beleidsbepalers en medebeleidsbepalers) op basis van de Beleidsregel geschiktheid 2012 van DNB en AFM. Deze beleidsregel benoemt vier onderwerpen van geschiktheid, namelijk (DNB, 2013): § § § § Bestuur, organisatie en communicatie; Producten, diensten en markten waarop de onderneming actief is; Beheerste en integere bedrijfsvoering; Evenwichtige en consistente bedrijfsvoering.

Een bestuurder dient te beschikken over relevante kennis, werkervaring en competenties op deze onderdelen. Zo moet een commissaris beschikken over de competentie loyaliteit, zich betrokken voelen bij de onderneming door zich daarin te verdiepen en daar voldoende tijd voor beschikbaar te hebben (DNB, 2013). Bij de toetsing op geschiktheid wordt rekening gehouden met (DNB, 2013): § § § de functie van de beleidsbepaler: iemand die verantwoordelijk wordt voor de financiën heeft andere kennis en ervaring nodig dat iemand die voorzitter wordt van de raad van commissarissen de aard, omvang, complexiteit en het risicoprofiel van de onderneming: voorzitter van een grote bank heeft andere kwaliteiten nodig dan een voorzitter bij een klein pensioenfonds de samenstelling en het functioneren van het collectief: past de persoon in de groep, voegt hij of zij daar qua kennis, ervaring of persoonlijkheid iets aan toe?

Voorgenomen benoemingen van (mede)beleidsbepalers moeten aan de toezichthoudende autoriteit (DNB, AFM of de Pensioen & Verzekeringskamer) worden gemeld. Een benoeming is pas rechtsgeldig nadat de toezichthoudende autoriteit zijn instemming heeft verleend (Olijslager, 2012).

2.3 Integriteitsgevoelige functies De integere uitoefening van het bedrijf staat beschreven in de Wft en wordt nader verklaart in besluiten, Bpr en BGfo, die verder ingaan op de integere bedrijfsvoering en het aanstellen van medewerkers in integriteitsgevoelige functies. Met de inwerkingtreding van de Wft dienen financiële ondernemingen een onderbouwde beoordeling te maken van de betrouwbaarheid van personen die zij wil benoemen in een integriteitsgevoelige functie. Artikel 1 Bpr (en BGfo) definieert het begrip integriteitsgevoelige functie als volgt: § een leidinggevende functie die is geplaatst direct onder het echelon van de bepalers en medebepalers van het dagelijks beleid van de instelling. Hiertoe behoren bijvoorbeeld directeuren van businessunits, directeuren van stafdiensten en overige leen van het managementteam van bedrijfsonderdelen op het niveau van het tweede echelon (art. 1 Bpr, 2014); functies waaraan een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico bevat voor de integere bedrijfsvoering van de instelling. Bij deze categorie gaat het niet om vaststaande functies, maar is het de verantwoordelijkheid van de instelling om, mede aan de hand van objectieve, kenbare criteria de afweging te maken of betrokkene een integriteitgevoelige functie vervult (art. 1 Bpr, 2014) horen niet tot senior management, bijvoorbeeld medewerkers van afdeling compliance en interne accountantsdienst (ad b art. 1 Bpr, 2014)

§

§

6

Voorts stelt artikel 13 Bpr (artikel 20, 25, en 28 BGfo) vast dat: § een financiële onderneming moet een onderbouwde beoordeling maken van de betrouwbaarheid van personen die zij benoemen in een integriteitsgevoelige functie (art. 13 Bpr, 2014).

De verplichting om een betrouwbaarheidsbeoordeling te doen geldt niet alleen voor nieuwe medewerkers, maar ook voor diegenen die vanuit de organisatie intern een overstap maken van een niet-integriteitgevoelige functie naar een integriteitgevoelige functie (Olijslager, 2012). Bovendien, stelt artikel 13 Bpr lid 2 dat deze verplichtingen ook gelden voor personen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst met de financiële instelling werkzaam zijn in een integriteitgevoelige functie, maar bijvoorbeeld op inhuur- of detacheringbasis te werk zijn gesteld (Olijslager, 2012). De beoordeling van de betrouwbaarheid van externe medewerkers kan worden overgelaten aan de formele werkgever, mits de omvang en diepgang van de betrouwbaarheidsbeoordeling dezelfde is als voor eigen personeel. Ten slotte, het screenings proces is genoodzaakt transparant te zijn. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is van mening dat een betrouwbaarheidsonderzoek sterk ingaat tegen de privacy van medewerkers. De inbeuk op privacy zal getoetst moeten worden aan het Verdrag van Rome met betrekking op twee punten namelijk, het noodzaakcriterium en de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit (Olijslager, 2012). Het is voor de sollicitant bovendien noodzakelijk kenbaar te maken dat screening volgt.

2.4 Controle op sanctielijsten Behalve de eerder genoemde wet- en regelgeving is de bestrijding van terrorismefinanciering in het kader van de Sanctiewet 1977 een blijvend actueel thema (Krammer, 2013). Het doel blijft een uitvoering van de internationale samenwerking van terrorismebestrijding en het faciliteren van het bevriezen van tegoeden. Voor financiële ondernemingen is het van groot belang dat er periodiek wordt nagegaan of namen van personen en entiteiten, die zijn opgenomen in de Europese (European Union (EU)) en Amerikaanse (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) databank in hun administratie voorkomen. Op grond van artikel 16 Bpr (artikel 22 en 27 BGfo) wordt tevens vastgesteld dat: § een financiële onderneming onderzoekt, op verzoek van DNB, of in haar administratie bepaalde personen of instellingen voorkomen die naar het oordeel van Onze Minister, in verband met vermoede terroristische activiteiten of daarmee verband houdende activiteiten, de integriteit van de financiële sector kunnen schaden. de financiële onderneming verstrekt de uitkomst van het in het eerste lid bedoelde onderzoek, binnen een door DNB te stellen termijn, aan DNB.

§

7

3. Maatregelen voor DLL op basis van Wet-­‐ en Regelgeving 3.1 Maatregelen integere uitoefening van het bedrijf In de werving en selectie van management en medewerkers zou aandacht gegeven kunnen worden aan persoonlijkheidskenmerken die corrupt gedrag beïnvloeden, met name voor functies waarbij een hoger corruptierisico bestaat (DNB, 2014). Zo zouden werknemers bij de sollicitatieprocedure ook getoetst kunnen worden op hun geschiktheid volgens de vereisten van de gedragscode van DLL. In dit geval zou aandacht besteedt kunnen worden aan persoonlijkheidskenmerken zoals zelfvertrouwen, narcisme en emotionele stabiliteit in combinatie met de sociale omstandigheden waar de werknemer in verkeert (DNB, 2014). DLL kan bovendien kennis van de manier waarop betrokkenheid bij corruptie kan worden voorkomen vergroten door middel van training en corruptie actief deel te laten uitmaken van de assessment van (nieuwe) medewerkers. Op deze manier kan bewustwording gecreëerd worden van niet integer gedrag zoals bv. corruptie. Dit kan resulteren in een gap analyse voor DLL in verband met bestaande kennis over corruptie en mogelijke aandachtspunten voor aanvullende training op het vlak van het voorkomen van corruptie. Zo wordt al aan de poort bewust gekozen voor medewerkers die integere gedrag tonen en de DLL cultuur positief zullen beïnvloeden.

3.2 Maatregelen Beleidsregel geschiktheidstoets 2012 De Beleidsregel geschiktheidstoets 2012 omvat een aantal regels waaraan bestuurders (beleidsbepalers en medebeleidsbepalers) moeten voldoen volgens DNB en AFM. DLL is in eerste plaats verantwoordelijk voor het aanleveren van een geschikte kandidaat. De geschiktheid als bestuurder kan bewezen worden door het aanleveren van de volgende informatie (DNB, 2013): § § § § § curriculum vitae van de kandidaat; het profiel van de functie die de kandidaat gaat vervullen; een overzicht van de kennis en de ervaring binnen een bestuur of de raad van commissarissen (in de vorm van een geschiktheidsmatrix); de wijze waarop het selectieproces heeft plaatsgevonden; en de motivering waarom de kandidaat geschikt is voor de functie.

Indien de kandidaat voor de functie een assessment heeft gedaan, dan kan DLL deze meesturen. Pas nadat alle bovenstaande informatie is verkregen kan DNB en/of AFM een onderzoek instellen om een goed beeld te krijgen van de kandidaat en of deze geschikt is voor de functie. DLL zal zich altijd functioneel moeten opstellen van DNB en/of AFM om zorg te dragen dat het proces binnen een geschatte termijn van 6 weken voldaan wordt. DLL kan bovendien de aanstaand bestuurder informeren en instrueren betreffende het toetsingsgesprek dat door DNB en/of AFM met de kandidaat gehouden zal worden.

3.3 Maatregelen integriteitgevoelige functies 3.3.1 Integriteitgevoelige functies De toelichting op artikel 13 Bpr stelt vast dat, om een beoordeling met betrekking tot de betrouwbaarheid te maken, DLL onder andere de identiteit van de betrokkene dient vast te stellen en eventuele referenties dient te controleren op juistheid en volledigheid (Art. 13 Bpr, 2014). Het recente arbeidsverleden zal ook een belangrijke rol spelen, zeker indien de betrokkene werkzaam is geweest bij een andere financiële onderneming. Eventueel kan er zelfs met de betrokkene overlegd worden voor het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de zin van de Wet Justitiële en Strafvorderlijke Gegevens (Wet JSG). Deze 8

laatste regeling is facultatief. DLL moet zelf in overleg met de medewerker bepalen of dit noodzakelijk is, daar alleen de betrokkene zelf een verzoek kan doen tot het verkrijgen van een VOG. Het is bovendien van belang de betrokkenen vooraf te informeren dat er gescreend wordt zodat er geen onverwachte inbreuk wordt gedaan op de privacy van de betrokkene. De betrouwbaarheid van externe personeelsleden, indien werkzaam in integriteitsgevoelige functies, zal ook door DLL gegarandeerd moeten worden. Dit mag ten alle tijden overgelaten worden aan de officiële werkgever van het externe personeelslid. Echter in dat geval moet DLL contractueel vastleggen dat een onderzoek ingesteld kan worden naar de mate van naleving van de gedelegeerde screening op integriteitgevoelige functies. 3.3.2 Pre-­‐ en In-­‐Employment Screening (PES/IES) In de markt wordt in het kader van screening op integriteitsgevoelige functies gesproken over Pre-Employment Screening (PES), het screenen van werknemers in spe, voorafgaande aan hun indiensttreding bij een bepaalde financiële instelling, en In-Employment Screening (IES), dat betrekking heeft op screening van werknemers gedurende hun loopbaan bij die instelling (NVB, 2014). Het Dutch Securities Institute (DSI) heeft in overleg met de NVB (in 2006) circulaires opgesteld die beschrijven hoe in de praktijk invulling kan worden gegeven aan PES en IES (NVB, 2006). De PES/IES door DSI betreft een betrouwbaarheidstoetsing op een eigen database gebaseerd op integriteitsscreening van beleggingsdeskundigen en voert controles uit voor financiële ondernemingen die hun screening op integriteitsgevoelige functies wil uitbesteden. De PES/IES van DSI screent zowel medewerkers almede externe personeelsleden voor de uitoefening van integriteitsgevoelige functies (senior management uitgesloten) op de volgende gegevens (DSI, 2006): § § § § § § Identiteitsbewijs; Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG); Eigen verklaring met betrekking tot integriteit; Juistheid referenties laatste 5 jaar; Relevante diploma’s; Faillissement controle

Aan de hand van deze gegevens wordt een rapport opgesteld met bevindingen, de PES verklaring, die rechtstreeks naar de aanvrager wordt gestuurd. Alhoewel banken en andere financiële ondernemingen verplicht zijn PES toe te passen voor integriteitsgevoelige functies, is de door DSI opgestelde screening niet verplicht. De toezichthouders stellen geen concrete eisen aan de wijze waarop de betrouwbaarheid van personen moet worden getoetst (NVB, 2014). Het is de verantwoordelijkheid van DLL om hier invulling aan te geven.

3.4 Maatregelen controle op sanctielijsten DLL is als dochteronderneming van de Rabobank Group verplicht zich te houden aan een aantal vooropgestelde beleidsmaatregelen van de Rabobank Group. Het sanctiebeleid is een van deze regelingen waarmee Rabobank tracht het sanctie risico te mitigeren. Sanctie risico kan zich voordoen op meerdere bedrijfsterreinen, echter momenteel is medewerker risico het grootste wat geformuleerd is als: “het risico dat Rabobank personeel in dienst heeft of aanneemt waarvan bekend is dat deze op sanctielijsten voorkomen of hiervoor in aanmerking zullen komen (Mooij, 2012).” Een belangrijke maatregel binnen het sanctiebeleid is de screening van medewerkers op vooraf geselecteerde sanctielijsten. Daar DLL een internationaal opererend bedrijf is zullen 9

lokale verschillen vanzelfsprekend aanwezig zijn, echter de minimale eisen staan beschreven in het beleid. Deze minimale eisen bestaan onder andere uit de volgende lijsten: § § European Union (EU); Office of Foreign Assets Control (OFAC); en o Anti-terrorism sancties o Non-proliferation sancties o Narcotics Trafficking sancties Lokale sanctielijsten indien mogelijk

§

Naast de officiële sanctielijsten heeft de Rabobank Group nog haar eigen interne lijst samengesteld die bestaat uit juridische of natuurlijke personen die (nog) niet op sanctielijsten staan, maar waar de Rabobank Group geen zaken mee wil doen. Deze lijst dient net als bovenstaande lijsten overgenomen te worden door DLL. DLL zal de bovenstaande sanctielijsten dus moeten operationaliseren in de dagelijkse processen. Indien DLL een treffer heeft op een van de genoemde sanctielijsten dan dient de volgende procedure gevolgd te worden als aangegeven in onderstaande tabel:
Tabel 1. Handelen naar aanleiding van treffer op sanctielijsten voor medewerker Sanctielijsten Nieuwe Werknemer Bestaande Werknemer EU sanctielijst Niet aannemen Beëindig Contract OFAC sanctielijst Niet aannemen Beëindig Contract Interne Rabobank sanctielijst Niet toepasbaar Niet toepasbaar

4. Gewenste uitoefening van maatregelen binnen DLL 4.1 Integere uitoefening van het bedrijf De gedragscode maakt binnen DLL onderdeel uit van de integere uitoefening van het bedrijf. Nieuwe werknemers krijgen bij aanvang van hun functie een gedragscode training in de vorm van een e-learning die men maar één keer mag maken en voor dient te slagen. Deze training wordt voor alle medewerkers ook één keer per jaar herhaald binnen het bedrijf. De gedragscode wordt echter niet meegenomen in het werven van nieuwe medewerkers. Sollicitanten krijgen geen vragen met betrekking tot de gedragscode. Wel worden bekwaamheidstesten afgenomen waarbij het gedrag van de nieuwe medewerker in wordt opgenomen. Vervolgens wordt vergeleken in hoeverre deze sociale vaardigheden overeenkomen met de kernwaarden van DLL, zoals b.v. “ I have a can do attitude of Everything I do I do with passion”. Een separaat sollicitatiepanel dat zich richt op corrupt gedrag is momenteel echter niet aanwezig binnen DLL. Jongstleden hebben zich echter binnen DLL een aantal frauduleuze handelingen voorgedaan. Uit onderzoek van de AFM is vervolgens gebleken dat medewerkers wel eens hadden gehoord van de gedragscode, echter dat ze deze niet op intranet wisten te vinden en ook niet wisten wat ze er mee moesten doen. Op basis van dit onderzoek is aangeraden een nulmeting te houden waarbij geïdentificeerd dient te worden in hoeverre men bewust is van het bestaan van de gedragscode en welk gedrag gewenst is op basis van deze code. Op deze manier kan geïdentificeerd worden hoe groot het bewustzijn van medewerkers is van de gedragscode. Additionele training kan vervolgens gemaakt worden indien er niet genoeg informatie beschikbaar is over ongewenste handelingen zoals corrupt gedrag. Dit kan bovendien meegenomen worden in de selectieprocedure voor nieuwe medewerkers.

10

4.2 Geschiktheidstoets voor beleids-­‐ en medebeleidsbepalers De Beleidsregel geschiktheidstoets 2012 is gericht op toetsing van de betrouwbaarheid van beleids-en medebeleidsbepalers. Binnen DLL wordt elke beleids-en medebeleidsbepaler voor diverse entiteiten zoals De Lage Landen International, Athlon, en Financial Solutions Nederlands volgens de voorwaarden van DNB en AFM getoetst. Deze toetsing ligt echter niet bij Corporate Compliance maar wordt verricht door Corporate Legal of juridische zaken Nederland. Deze onderverdeling is van oudsher gekomen en wordt wegens de beschikbare expertise bij Corporate Legal momenteel aangehouden. Het is echter wel noodzakelijk dat Corporate Legal zijn expertise deelt met juridische zaken Nederland. Dit was niet aan de orde, maar wordt momenteel verder opgepakt door een nauwere samenwerking tussen de beide juridische afdelingen. Met name door verschillende frauduleuze handelingen, zoals eerder omschreven, is het noodzakelijk om de registers aanwezig bij DNB en AFM up-to-date te houden. Door verschillende wijzigingen in personeel zijn er nog steeds mensen aangesteld als beleids- en medebeleidsbepaler die ondertussen al uit de registers verwijderd zouden moeten zijn. Dit brengt echter de nodige discussies met zich mee tussen juridische zaken en de AFM en DNB. Bovendien is vaak niet bekend welk beleidsbepalers bij welke toezichthouders zijn ingeschreven. Kennisdeling tussen de beide juridische afdelingen zou kunnen zorgen voor een efficiënter proces en zal minder incidenten met zich meebrengen.

4.3 Integriteitgevoelige functies en Sanctielijsten 4.3.1 Vereisen volgens Global Staff Screening Policy Het bestuur van DLL heeft onlangs de Global Staff Screening Policy, geschreven door Corporate Compliance, goedgekeurd. De nadruk in dit beleid ligt op screening van medewerkers zoals is voorgeschreven door de toezichthouders. Het betreft zowel Pre- en InEmployment screening van medewerkers van DLL alsmede collega’s die zijn aangesteld door een derde partij maar werkzaamheden verrichten binnen DLL. Het beleid schrijft drie specifieke vereisten voor waaraan voldaan moet worden voor het screenen van nieuwe alsmede bestaande medewerkers die wisselen naar een integriteitsgevoelige functie. Deze drie vereisten zijn de volgende: 1. Minimal Requirements: a. Identificatie en verificatie van (nieuwe) medewerkers b. Vorige en bestaande werkgever c. Verificatie van genoten opleiding 2. Local Requirements: a. Lokale additionele vereiste zoals een drugstest of credit check in de Verenigde Staten van Amerika. 3. Sanction Lists: a. EU sanctielijst b. OFAC Sanctielijst c. Additionele lokale sanctielijsten indien mogelijk 4.3.2 Self-­‐assessment Pre-­‐ en In-­‐Employment Screening lokale DLL Landen Gebaseerd op het vorige is een diepgaande self assessment gestart met als doel na te gaan in hoeverre de lokale landen zich houden aan de vereisten wanneer het gaat om screening van (nieuwe) medewerkers. De volgende drie tabellen geven een overzicht van de resultaten per land behalve Nederland op basis van de vereisten in de Global Staff Screening Policy.

11

Tabel 2. Analyse Global Staff Screening Policy voor Europa

Tabel 3. Analyse Global Staff Screening Policy voor Asia-Pacific

Tabel 4.Analyse Global Staff Screening Policy voor Noord, Midden- en Zuid Amerika

12

De analyse op de voorgaande pagina geeft een weergave van hoe de huidige screening in de landen zich verhoudt ten opzichte van de vereisten in het screening beleid. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het overzicht zich met name richt op Pre Employment Screening. InEmployment Screening wordt momenteel niet in elk land uitgevoerd indien een werknemer verandert naar een integriteitsgevoelige functie. Het zal verder onderzocht moeten worden of er wellicht lokale regels zijn die dit verbieden in verband met bijvoorbeeld privacy gevoelige informatie of dat dit alleen mogelijk is indien de werknemer hier toestemming voor verleent. De resultaten op basis van bestaande Pre-Employment Screening is dat in de meeste landen wordt voldaan aan de minimale vereisten. Er zijn uitzonderingen waarbij landen alleen maar opleiding gegevens vragen bij hogere functies of pas na indiensttreding. Dit zijn echter kleinschalige aanpassingen die een land zelf dient te maken. De lokale additionele minimum vereisten zijn in elk land anders of geheel niet van toepassing. Controle op sanctielijsten gebeurd momenteel maar mondjesmaat. Met name de Noord, Midden- en Zuid Amerikaanse landen voeren controles door op basis van sanctielijsten. Het gaat hierbij met name om OFAC en lokale terreurlijsten waarbij minder tot geen aandacht wordt besteed aan EU sanctielijsten. DLL dient dus een manier te identificeren hoe op alle gewenste sanctielijsten gecontroleerd kan worden zonder zodanig meer werk te creëren voor de lokale landen. De landen dienen bovendien beter geïnformeerd te worden over de In-Employment Screening voor integriteitsgevoelige functies. Met name de vraag: “Wat zijn voor DLL integriteitsgevoelige functies?” zal lokaal helder gecommuniceerd moeten worden. In veel landen wordt dit omschreven als “cash-sensitive” wat zeker een onderdeel uitmaakt van een integriteitsgevoelige functie, maar het begrip is alomvattender dan alleen cash geld. 4.3.3 Self-­‐assessment Pre-­‐en In-­‐Employment Screening DLL Nederland Nederland voldoet aan de minimum vereisten zoals is vastgesteld in de Staff Screening Policy. Net als een aantal overige landen, zoals Italië, vereist Nederland ook een VOG van (nieuwe) medewerkers. Identificatie en verificatie van (nieuwe) medewerkers vindt plaats op basis van Externe Verwijzings Applicatie (EVA) en Verificatie en Informatie Systeem (VIS) toetsing. De controle op sanctielijsten is voor Nederland echter niet aanwezig. Er moet dus evenals voor de overige landen gekeken worden naar een systeem om screening op sanctielijsten integraal mogelijk te maken binnen DLL.

5. Verbetermaatregelen voor DLL 5.1 Integere uitoefening van het bedrijf In het recente verleden hebben zich een aantal frauduleuze handelingen binnen DLL voorgedaan. Daar corruptie vaak begint bij de persoon van de medewerker is het van groot belang om zorg te dragen dat corruptie bestrijding voldoende aandacht heeft binnen DLL. Dit start voor de medewerker bij indiensttreding. DLL zal erop moeten toezien dat medewerkers bekend zijn met de gedragscode en dat voldoende praktijkvoorbeelden aanwezig zijn waaruit blijkt hoe het wel of juist niet moet. Training van de gedragscode helpt hierbij, echter ook bij werving- en selectie momenten dient beoordeelt worden in hoeverre iemand voldoet aan de gedragscode. Zodra de werknemer in dienst treedt zal continu training van de gedragscode moeten plaatsvinden en zal gemonitord dienen te worden in hoeverre de werknemer up-to-

13

date is met de vereisten die beschreven staan in de gedragscode. Op deze manier kan de integere uitoefening van het bedrijf op een minimale manier beschermd worden. Training van de gedragscode en opname van de gedragscode in werving- en selectie momenten zal bewustwording van gewenst gedrag vergroten en niet gewenst gedrag van frauduleuze handelingen verkleinen.

5.2 Betrouwbaarheid van DLL medewerkers De betrouwbaarheid en screening van DLL medewerkers voldoet aan de minimale vereisten zoals is vastgesteld door de Nederlandse toezichthouders. Corporate Legal en juridische zaken Nederland zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Beleidsregel geschiktheidstoetsing 2012. In de huidige opzet hoeft weinig te veranderen met uitzondering van onderlinge communicatie tussen juridische afdelingen die het beoordelingsproces alleen maar positief zal beïnvloeden. Door het verbeteren van onderlinge communicatie tussen juridische afdelingen zal het beoordelingsproces voor de betrouwbaarheid van mede- en beleidsbepalers verbeteren.

5.3 Screening van DLL medewerkers op integriteitgevoelige functies De screening van DLL medewerkers voldoet strikt genomen aan de minimale vereisten zoals is vastgelegd door toezichthouders en beschreven staat in de Global Staff Screening Policy van DLL. DLL zal met name meer aandacht moeten besteden aan de communicatie van InEmployment Screening op integriteitsgevoelige functies. Dit zal zowel op lokaal als internationaal niveau moeten plaatsvinden. Alhoewel een lijst bij Human Resources (HR) wordt bijgehouden van integriteitsgevoelige functies is het noodzakelijk om de inhoud te communiceren naar de respectievelijke HR medewerkers in de lokale landen. Alleen op deze manier kan aandacht gegeven worden aan In-Employment Screening op integriteitsgevoelige functies. Sanctielijsten zullen in het teken van witwas-en terrorisme financieringen tevens een belangrijke rol gaan vervullen in het screeningsproces van bedrijven. Dit zal ook gaan gelden voor DLL. Bovendien speelt Rabobank als moedermaatschappij hierbij een belangrijke rol daar Rabobank lijsten vaststelt van bedrijven en personen waarmee Rabobank en dus ook DLL geen zaken mee mogen doen. Het is dus van cruciaal belang voor DLL om een systeem of applicatie aan te schaffen die zorg draagt dat gedurende het werving en selectie proces op sancties wordt gescreend. Een voorbeeld van een dergelijke applicatie is World Check of Accuity. Met behulp van deze systemen kunnen alle landen zelfstandig hun (nieuwe) medewerkers controleren op sanctielijsten. Tevens kan er vanuit het hoofdkantoor periodiek een uitdraai worden gemaakt van alle medewerkers om deze vervolgens via een batch te screenen op sanctielijsten. Het periodiek screenen van alle medewerkers op sanctielijsten zal deel uitmaken van de monitoringsprocedure zoals is vastgesteld in de Staff Screening Policy van DLL. Door middel van een risico gebaseerde analyse zal tevens geverifieerd moeten worden dat alle (nieuwe) medewerkers op de juiste wijze worden gescreend. Het is momenteel echter nog niet duidelijk op welke wijze deze zal plaatsvinden. In-Employment Screening moet helder gecommuniceerd worden aan alle lokale en internationale HR afdelingen. Bovendien zal een systeem aangeschaft moeten worden zodat ten alle tijden op sanctielijsten wordt gecontroleerd en gemonitord door Compliance.

14

6. Conclusie In de voorbije jaren heeft het imago van de financiële sector een flinke deuk opgelopen. Er heerst veel wantrouwen onder zowel investeerders als klanten. Om dit vertrouwen in de financiële sector en markten te verstevigen is het financiële ondernemingen zeker gelegen om een cultuur te garanderen waarin corrupte handelingen bestraft worden en integer handelen voorop staat. Dit gebeurt in de eerst plaats door werknemers die de cultuur van het bedrijf naar buiten dragen. Om te garanderen dat integere medewerkers worden aangenomen is het van groot belang om tijdens werving- en selectie momenten voldoende aandacht te besteden aan zaken als een gedragscode. Alleen door continue training van medewerkers op de gedragscode zal bewustwording worden gecreëerd van wat binnen het bedrijf wordt verstaan onder integer handelen. DNB en AFM hebben zelf in verschillende artikelen in de Wft aandacht geschonken aan wat wordt verstaan onder een integere uitoefening van het bedrijf. Deze regels zijn uitgewerkt in de besluiten Bpr en BGfo die verder uitdrukking geven aan verschillende handelingen die verricht dienen te worden door een financiële onderneming. De onderneming, DLL, beslist zelf op welke manier uitdrukking aan deze besluiten wordt gegeven. De hoofdzakelijke vereisten hebben betrekking op de betrouwbaarheid en screening van medewerkers. De betrouwbaarheid en screening van medewerkers maakt dus een integraal onderdeel uit van de integere uitoefening van het bedrijf. De betrouwbaarheid van medewerkers wordt getoetst aan de Beleidsregel geschiktheidstoets 2012 waarin een aantal kenmerken naar voren komen waar een beleid of medebeleidsbepaler aan moet voldoen. Deze geschiktheidstoets wordt binnen DLL uitgevoerd door juridische zaken voor alle entiteiten van DLL. De screening van medewerkers, met name in integriteitgevoelige functies, moet tevens voldoen ook een aantal voorwaarden. Deze zijn door de NVB samen met DSI verder uitgewerkt in een aantal criteria waarop de medewerker voor indiensttreding en gedurende zijn loopbaan op moet worden gecontroleerd. Deze Pre- en In-Employment Screening wordt door DLL ook extensief uitgevoerd op lokaal en internationaal niveau. DLL voldoet aan de minimale vereiste die zijn vastgesteld door de toezichthouders. Met het oog op screening van medewerkers zijn sanctielijsten een ander actueel thema in het kader van terrorismefinanciering. Sanctielijsten zijn opgenomen in de Global Staff Screening Policy van DLL op basis van Rabobank beleid. Er zijn momenteel echter weinig landen die voldoen aan de sanctielijsten daar nog geen overkoepelend systeem aanwezig die in deze behoefte kan voorzien. Na implementatie van een dergelijk systeem is het de verantwoordelijkheid van Compliance om toe te zien dat wetten en regels worden nageleefd door middel van een risico gebaseerde analyse. DLL voldoet grotendeels aan de vereisten die zijn opgelegd door toezichthouders, echter zelfs met de aanwezigheid van geschiktheidstoetsing en screening hebben zich in het laatste jaar frauduleuze handelingen voorgedaan. Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur van DLL om de “ tone at the top” te zetten en helder en transparant te communiceren dat corrupt gedrag niet gewenst is en indien aanwezig sancties zullen volgen. Een integere medewerker van DLL gedraagt zich volgens de DLL gedragscode en wordt hierop continu getraind en bewust gemaakt door een ieder die voor DLL als medewerker actief is.

15

Literatuurlijst

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen: BGfo Wft (2014). Artikel 1, 20, 22, 25, 27, 28. Besluit prudentiële regels: Bpr Wft. (2014). Artikel 1, 13, 16. De Nederlandse Bank: DNB. (2013). Geschiktheidstoets. Verkregen op 27 April, 2014, via DNB Web Site: http://www.toezicht.dnb.nl/4/2/16/50-229353.jsp De Nederlandse Bank: DNB. (2014). Good Practices: bestrijden corruptie, 13-14. Dutch Securities Institute: DSI. (2006). Pre- en in-employmentscreening kan worden uitbesteed aan DSI. DSI Circulaire, 13. Krammer. (2013). Europese Sanctielijst. Verkregen op 27 April, 2014, via Facts.nl Web Site: http://www.facts.nl/40p/p30rc/rc20sl/page.html Nederlandse Vereniging van Banken: NVB. (2006). Pre employment screening DSI. Ledencirculatie, 332. Mooij. (2012). Implementation of the Sanctions policy: Gudielines for screening and filtering. Rabobank Sanctions Desk, 5-19 Nederlandse Vereniging van Banken: NVB. (2014). Thema – Personeelscreening. Kennisbank voor de Nederlandse Banken. Verkregen op 27 April, 2014, via NBV Web Site: http://kennisbank.nvb.nl/index.php?p=61700 Olijslager, F. B. M. (2012). Screening van integriteitsgevoelige functies in de financiële sector. Verkregen op 27 April, 2014, via Security en Recht Web Site: http://securityenrecht.webs.com/Artikeltje%20Screenen%20van%20integriteitsgevoelige%20 functies.pdf Van Woerden, M. (2011). Omgaan met integriteitsrisico’s in context van Wft en Wwft. Dr. E. Karsing in: Bedrijfsethiek een goede zaak. Verkregen op 27 April, 2014, via Wellers en Van Woerden Web Site: http://www.wellervanwoerden.nl/images/13/202.pdf Wet op het financieel toezicht: Wft (2014). Artikel 3:10, 3:17

16…...

Similar Documents

Premium Essay

Social Media

...About Social Media Social media websites and applications allow users create online communities to share content, such as videos, personal messages, pictures, ideas and other information about themselves. Most forms of social media accept individual users as well as organizations, such as businesses and nonprofit groups. A business's social media profile may include links to its website, contact information and pictures of products or services the business offers. Marketing Businesses are constantly finding new ways to implement their marketing strategies through social media. Prior to the development of social media platforms, businesses relied on fliers sent through the mail, television commercials and word of mouth. While these marketing tactics are still useful, businesses can now use social media to instantly inform consumers about sales, the arrival of new products and exclusive promotions. Consumers can connect with their favorite retailers online to stay informed about new developments. Communication Social media also affects the way many retail businesses communicate with their customers. Instead of calling the store, writing a letter or sending an email, many customers prefer to communicate with a business using its social media profile. Customers may send private messages to the business, or they may post information publicly. Customers use social media to provide both positive and negative feedback about products or customer service. If a customer posts this......

Words: 1944 - Pages: 8

Premium Essay

Social Media

...Social media sites are the highest growing online sites, their popularity is not slowing down. Millions of peoples use social media to, actively network, share and exchange news, information, views and give their opinions on everything. Therefore social media sites are starting to exceed popular search engines when it comes to researching for products and services online. Social media also can offers a lot of way for people to connect and work together, and small and large businesses recognize that people like to keep connect with companies on a more personal level and want to feel that they are part of the conversation and not just a unknown, nameless sale. The strategy of using social media marketing is to increase and create awareness of a company brand, by helping companies connect with their customers and actively this approach create good customer relations. Marketing using social media is important in today society because customers buy from people they like, know and trust. Today businesses are learning that customers are more eager to share their positive and negative experiences on social media sites. So the more customers like and trust a business, the more credibility and authority business earns which in turn, wins companies more devoted customers. The advantage that social media marketing bring to the table for small business is the ability to cut marketing expense and still reach a large percentage of customers and potential customer by creating a free......

Words: 1910 - Pages: 8

Premium Essay

Social Media

...Assignment 1: Social Media Jamila Lashley Professor: Augustine Weekley, JD Business Law I- LEG100 February 2,2013 Legal astuteness is the ability of a manager to communicate effectively with counsel and to work together to solve complex problems is a valuable managerial capability that may provide a competitive advantage under the resource-based view of the firm. There are four components to legal astuteness: (1) a set of value-laden attitudes, (2) a proactive approach, (3) the ability to exercise informed judgment, and (4) context-specific knowledge of the law and the proper application of legal tools. It posits that law and the tools it offers are an enabling force legally astute management teams can use to manage the firm more effectively. In particular, it proposes that legally astute management teams can, inter alia, use formal contracts as complements to relational governance to define and strengthen relationships and reduce transaction costs; protect and enhance the realizable value of resources; use legal tools to create options; and convert regulatory constraints into opportunities. Alternative Dispute Resolution refers to several different methods of resolving business-related disputes outside traditional legal and administrative forums.The goal of Alternative dispute resolution is to implement items that will take some of the burden off the court system. According to the Commercial Division of the Supreme Court, New York County, the principal forms...

Words: 893 - Pages: 4

Free Essay

Blog 3 - Social Media and Compliance

...Summary Electronic Information sharing and social media continues to grow rapidly as a medium for companies to communicate and interact with their customers. They are utilized by 72% of the companies as a marketing/communication medium. One of the main reasons for this success is the speed at which information can be communicated. A study conducted by McKinsey Global Institute indicates that there is a potential to create a value of 900 billion to 1.3 trillion dollars by increasing productivity in the four main sectors: Consumer packaged goods, Retail Financial Services, Advanced Manufacturing and Professional Services. Two thirds of the value comes from better communication and collaboration within and across companies. Both of which can be accomplished from electronic information sharing and social media. Despite the benefits of adopting such technologies, there are risks that companies face. Risks include sensitive information being leaked and unauthorized information being communicated. Companies are finding solutions to deal with this by making the IT and legal departments to work together. Most of the information on social media is unfiltered and created in real time. Until recently FINRA and FDA had legal and regulatory requirements for ensuring that employees comply with public disclosure requirements. The requirements primarily affected the financial and pharmaceutical industries. As legislators recognize the need for accountability, they are drafting......

Words: 603 - Pages: 3

Free Essay

Social Media

...Social Media LaChina McClain Professor Smallwood LEG 100 May 4, 2013 Facebook is a very popular social media site where users can share their ideas and feelings about events in an open atmosphere. These ideas are known as “statuses”. Additionally, the site is used to share pictures, videos, and other points of individual interest with the rest of the world or just a selected few. This is totally up to your personnel preferences. A growing trend is using Facebook as a social media marketing arena. There are several home-based and populated sites that are dedicated to the sale of items or services. It is through this newly established media power, that many entrepreneurial individuals have been able to establish themselves a social media marketing giants, and have gained much attention and income from being able to do so. This new ability is just a start of the technological marketing revolutions. Last year, 73 percent of Fortune 500 companies were active on Twitter, while more than 80 percent of executives believed social media engagement led to increased sales (Savitz, 2012). Social media has gained so much notoriety that “the average return on social (media) engagement was calculated to be between 3-5% (Walker, 2012). The most engaged businesses are reporting a calculated 7.7% business impact specifically from social (media) engagement, which is four times the performance of the lowest performers who only achieved a 1.9% estimated return” (Walker, 2012). ......

Words: 1558 - Pages: 7

Premium Essay

Social Media

...Salient Points - The salient points of this article are the following: • Even though employees misuse social media, it can be a powerful tool that companies can use to promote ethical practices and culture. • Having a salient social media policy and training employees can change behaviors while improving compliance and reducing risk. • CPR (communicate, prepare, and review) is essential. o Communicate – Have a clearly printed document so employees know its OK to post the company logo on Facebook o Prepare – Train and educate staff o Review - Use Internet/security monitoring to determine whether the policy is working • If a company decides not to be active on social media, the employees should be trained to use the tools, especially the privacy settings and have a cogent argument on the reasons. • Companies should think broadly about social media, setting up a “full-blown” Facebook or Linkedln page for ethics isn’t necessary. Companies could create a company blog, host internal webinars, and use Facebook to share positive stories externally. Author’s Conclusion The author, Pamela Babcock, stated that almost three out of four social networkers spend at least some of their workday on social networking sites and social networking isn’t just for the young. Her conclusion is that social media or networks can help business leaders, human resources, and ethics professionals improve the workplace culture. But the companies need a policy that is very clear about what is...

Words: 428 - Pages: 2

Premium Essay

Social Media

...with more social tools being develop and use by everyone. All of us are now connected to the Internet in one way or another. With the release of social media, everyone is broadcasting their life and events through it. This has taken a very fast pickup rate by the current generation. It has become part of everyday life, it is no longer a nice to have but a must have. Even the older generation has been trying to learn this new technology. It is very common now that company advertisement and promotion of new products have official Facebook account for the public to read and follow the product development till launch. Twitter has been another real time app to inform and give a shout out to ones friends and even reach out to a wide audience. This is not limited to a particular area and one can reach out to anyone in the world who is connected through the app. In view of the trend in internet world and it impact, it is no longer a matter of choice for companies to use social media but they should embrace social media to aid them in sustaining competitive advantage with three reasons to bear in mind. They are low-cost platform, allow rapid engagement between peers, employees, customers and the broader public and they give opportunity to learn from instant information and unvarnished feedback (Dutta 2010). In this report, it will be discussed on how social media if managed correctly will help an organization to improve their knowledge sharing, building social......

Words: 2611 - Pages: 11

Premium Essay

Social Media

...Social media is, “the collective of online communications channels dedicated to community-based input, interaction, content-sharing and collaboration” (Rouse). Platforms for social media include Facebook, Tumblr, Vine, Twitter, etc. Many new social media sites are becoming popular every single day. Businesses use social media for many reasons. Many businesses create a personal Facebook or Twitter page which makes the consumer feel closer to the company; therefore the consumer feels like their opinions can be seen as well as heard. Businesses also use social media to promote themselves and their products. For example, the Super Bowl is an important time for social media. Many companies will take to Twitter to post witty slogans, or create buzz for their product. One instance from this year was Esurance, who gave consumers a chance to win $1.5 million dollars just by tweeting the hashtag “#EsuranceSave30”, making Esurance the most-tweeted brand of the Super Bowl. There are many advantages as well as disadvantages to companies using social media as a marketing tool. One advantage is that marketing in social media creates buzz for the product and reaches customers that otherwise might not have even known that product existed. Another advantage is being able to reach the customers easily. If a customer has a problem, or just wants to praise the company for a job well done, social media makes it simple for the business to swiftly and effortlessly interact with the......

Words: 551 - Pages: 3

Free Essay

Social Media

...legally astute social media marketing manager who utilizes social media outlets for consumer transactions and how each component can mitigate the risk involved in doing business in cyberspace. Also, it will list and analyze methods of alternative dispute resolution and determine which would be most effective in resolving genuine disputes that arise with consumers who may make purchases from businesses that provide links via social media. I will also determine how the federal government can best control these transactions, since consumer transactions on social media can occur across state lines. In addition, I will also examine the three branches of government and discuss which can effectuate the most significant impact on regulation consumer transactions via social media outlets. Finally, I will explain the agency relationship that exists on social media sites between the social media provider and businesses that utilize the site for advertising. Facebook is the ranked number one is social media sites. The statute of this popular social media site is where users can share their ideas and feelings about events in an open environment. People exhibit this by writing statuses. The site is used to share pictures, videos, and other points of individual interest with the rest of the world, or at least the selected people that are able to view their profile. A growing trend, however, is the use of Facebook as a social media marketing area. Through social media many......

Words: 1481 - Pages: 6

Premium Essay

Social Media

...Donald Martinez Professor, Gary Steel WRTG101S 27 November 2012 Social Media Equals Dangers Every day, people are on social media like robots. It is as if the world never existed without it. Social media’s gain in popularity is both exciting and alarming. Facebook is the most popular social media today. “Facebook currently has 901 million active users worldwide.” (Curtan) People sit on sites like Facebook all day and interact with friends and strangers worldwide. Wilber said, “For many people that are stuck at home, for whatever reason, social media opens new doors. Due to the fact that there is a high unemployment rate, I find that there are so many people on different disability websites, and that's their way of connecting so they don't feel isolated." (Curtan) In real life though, these same people are not socializing face-to-face. The human interactions are not there. According to Dr. Aric Sigman, a psychologist and biologist, “Social networking websites like Facebook pose a serious risk to your health.” (NaturalBias.com) In addition, some people use Facebook responsibly, and others do not. Many people neglect their real life for one full of virtual friends. Social media, Facebook in particular, is not only a great invention but also a dangerous invention. These social media friendships on sites like Facebook have two sides. There are people known personally and people not known personally. "I try to reach out to a lot of women in different countries —......

Words: 1549 - Pages: 7

Premium Essay

Social Media

...e-Learning, Vol. 4, No. 3, June 2014 Legal Risks in Social Media Marketing Jawahitha Sarabdeen Abstract Social media is an important communication channel for marketers. The research conducted earlier shows that more than 81% of the businesses are using social media or planning to use social media for marketing purposes. The social media is used for engagement marketing, buzz marketing, building customer relationships and to revitalise brand image. As social media marketing facilitates two way communications between the marketers and the users, the content generated in social media is considered trustworthy and reliable by the customers. The marketers while using the social media should be aware of the legal risks involved in social media marketing. This research paper by using content analysis looks at social media marketing and legal risks involved in social media marketing. Index Terms—Social media, marketing, legal risks, regulations. I. INTRODUCTION Social media marketing is a phenomenon where businesses are seeking new ways to create value. The introduction of social media considerably changes the marketing activities and consumers‘ behaviours. With the introduction of various technologies associated with social media the businesses and consumers participate in marketing activities easily without cost. Though social media is relatively a new media, its popularity is increasing rapidly across the world. Social media is used to engage with consumers,......

Words: 6386 - Pages: 26

Premium Essay

Social Media

...Social Media Social media has become more popular and users have expanded from teens to young adults and now even people over the age of 50. However, many people are still unsure if social media is a good or bad thing, as some people think it’s amazing, whereas others are worried about the impact it has on people’s lives. Personally I feel that it is a good thing; however, after researching this topic, it has been brought into extreme clarity for me that actually there is a rather dark side to these networking sites. Firstly, social media is a great way to boost your confidence, allowing people who are rather shy to express themselves without human interaction. As a result of this, obviously when there is no human interaction, it makes it rather easy to be negative towards another person. One of the main reasons that people may say something negative or nasty towards someone else on social media is because you can’t see the reaction of the person; the fact that you are sitting behind a device of some sort blocks out the thought that on the other side is a real person with real thoughts and feelings and the fact that you don’t see the other person eye to eye and face to face means that, when someone does say something mean or negative towards another person, it creates the illusion that it isn’t really happening. In addition to this, social networking allows people to communicate quickly and also helps people practise and improve their social skills (which is always a......

Words: 1695 - Pages: 7

Free Essay

Social Media or Anti-Social Media?

...Social Media or Anti-social Media? In 2013 a study found that teenagers were experiencing a decline in intimate friendships as they chose Facebook over face-to-face communications. The image above displays a young girl on her computer; she seems to be focusing intensely on her computer screen. She is wearing a black jacket with black eye shadow and she looks exhausted, which is associated usually with emo teens or depression. The title on the image contradicts purpose and meaning of what social-media means to most people. Social media was administered to help keep friends and families in contact from all over the world, but according surveys taken, social media is actually stopping people from communicating face-to-face. Why has social media made people more antisocial rather than making them social? Why has social media replaced outdoor activities and face to face conversations almost completely? How are parents or adults stepping up to help make their children or friends more sociable? Why is social media an escape outlet for people’s emotions? How does it contribute to making people anti-social? What are reasons why social media can make a positive impact on our daily lives? The girl’s black eye shadow and black hoodie portray a state of loneliness and depression, proposing that social media is causing our youth to be depressed or anti-social. Aside from the fact that the girl is on a social media site she stares at the screen with a blank expression. Conforming to......

Words: 841 - Pages: 4

Premium Essay

Social Media

...world today, we heavily rely on social media as a means of communication. Not only has it become popular over the last few years, but it is also corrupting our world now and the future to come. Parents can hardly have conversations with their children because they are attached to social media and the newest technology that has evolved. In the years to come, technology will take over the world and communicating face to face will be outdated. Alongside the lack of communication, bullying and drama also play a role in social media. Unfortunately, bullying has become a bigger issue than anyone would like admit and it is something that needs to be addressed. Although social media seems like a harmless way of staying connected to the rest of the world, it is important we understand the benefits and complications that come with it. One of the many complications of social media is the lack of communicating face to face,which can stultify the young minds of this world. Over the years as social media is becoming more popular, verbal communication is decreasing. According to Forbes.com, studies show that only 7 percent of communication is based on the written or verbal word. While spending time with family or friends, most of the time everyone is on their phone. People that rely on social media as their basis of communicating will never understand the personal aspect of face to face conversations. Some people have a strong animosity towards social media. If communication stays this......

Words: 539 - Pages: 3

Premium Essay

Social Media

...GOALS AND STRATEGIES OF SOCIAL MEDIA MARKETING Good morning, how was your night? Or how are your family members are usually the most common conversation on phone calls. However when social media came into existence, it provides other avenues where these and other conversations can occur. Apart from having conversations with friends and loved ones, social media provide new opportunities for businesses to market their good and services. The question now is what is social media, what role does it play in marketing, what are the goals and strategies of social media marketing. Before social media came into existence, television commercials, bill board and news paper advertisement are the main marketing strategy. Unlike the past, traditional marketing strategy such as television commercials and newspaper advertisements do not give much impact to the customers these days (Or, 2010). Social media employ mobile and web-based technologies to create highly interactive platforms via which individuals and communities share, co-create, discuss, and modify user-generated content.( Jan H. Kietzmann*, Kristopher Hermkens, Ian P. McCarthy, Bruno S. Silvestre 2011). Social media allows people to be more connected than ever before and the mediums available for marketing are Changing rapidly as new technologies are becoming more available. Social media has become the method of statement in the 21't century, enabling us to express our belief, ideas and manner in a absolute new way. (Saravanakumar...

Words: 1413 - Pages: 6

Terius Behind Me - 내 뒤에 테리우스Terius Behind Me | USB 3.0 SD Memory Card Reader SDHC SDXC MMC Micro Mobile T-FLASH Hot sale | Edding 750 Lackmarker Creative Glanzlackmarker Lackstift Paint Marker 2-4mm! NEU