Gramatika E Gjuhes Shqipe

In: English and Literature

Submitted By Nobelprice
Words 11117
Pages 45
Gramatika e gjuhës shqipe
Shkolla jopublike
“Mileniumi i tretë”
Punoi: Buena Aziri

Projekt nga: Buena Aziri
KL. VII/3
Mësimdhënësi: Agron Gashi
Prishtinë, 2009
Fonetika, Morfologjia, Sintaksa,
Leksikologjia

Si ndahet gramatika e gjuhës shqipe? • Gramatika e gjuhës shqipe ndahet në:
• Fonetikë;
• Leksikologji;
• Sintaksë;
• Morfologji;

Fonetika

Fonetika
Tingujt e gjuhës shqipe
• Gjuha shqipe ka 36 fonema, 7 fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y dhe 29 fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh.

Klasifikimi i zanoreve
• Zanoret e shqipes klasifikohen:
• Sipas vendit të ngritjes së gjuhës drejt qiellzës: të përparme, qendrore dhe të prapme; • Sipas shkallës së ngritjes së gjuhës drejt qiellzës: të hapura, gjysmë të hapura dhe të mbyllura; • Sipas pjesëmarrjes ose jo të buzëve: të buzorëzuara dhe të pabuzorëzuara.

Klasifikimi i bashkëtingëlloreve
• Bashkëtingëlloret e shqipes klasifikohen:
• Sipas mënyrës së formimit: mbylltore, shtegore, hundore, anësore dhe dridhëse;
• Sipas vendit të formimit: buzore, dhëmbore, alveolare, paraqiellzore, qiellzore;
• Sipas pjesëmarrjes së zërit dhe të zhurmës: të shurdhta ose të pazëshme dhe të zëshme. Diftongjet dhe grupet e zanoreve • Dy zanore që shqiptohen si një rrokje e vetme përbëjnë një diftong.
• Kur dy zanore që janë pranë njëratjetrës shqiptohen secila si një rrokje më vete, ato përbëjnë një grup zanor.

Rrokja
• Rrokja është një grup fonemash përqendrimi rreth një zanoreje. Rrokjet janë të hapura kur mbarojnë me zanore (u-ra) dhe të mbyllura kur mbarojnë me bashkëtingëllore (lis).
• Një grup bashkëtingëlloresh pa zanore nuk mund të formojë rrokje.

Intonacioni
• Ngritjet dhe uljet e zërit gjatë të folurit quhen intonacione.
• Intonacioni mund të pësojë
modifikime…...

Similar Documents

E-Commerce

...in an exciting age of human innovations where a single generation can witness extreme shifts in technology and way of life. One of the most significant forces driving this development is the ability to record and deliver information across distances and at rates expanding exponentially. This is also referred to as the information age. Digital technology has changed the economy. The new terminology being used is e-marketing where the primary source of value creation for consumers has shifted from physical goods to services and information. This does not mean that everything we previously knew about business becomes irrelevant and obsolete, but it does mean that significant changes in business environment justify new approaches to thinking of the best marketing strategy and management. In summary E-commerce can be defined as an exchange of goods and services between parties, individuals and organizations as well as the electronically based intra and inter organizational activities that facilitate such exchanges.(Dave.C.,2007,p,4) There are four categories of E-commerce:- a) Business to business b) Business to consumer c) Consumer to business d) Consumer to consumer Most business still carries out the traditional ways of conducting business. This is by having a physical address where they have their products and services and translations are made there. Due to the new dot com community and ways of doing business many businesses have taken up......

Words: 3079 - Pages: 13

E-Marketing and E-Commerce Consultant

...You Decide You Decide Assignment Title:  E-Marketing Scenario Summary You are an e-commerce expert and you have some friends who own their own local bookstore. The husband and wife team have owned this company for 20 years and have built an amazing business that is very successful to the local community and is known to have an amazing collection of rare and exotic books. However, due to the World Wide Web, bookstores have had challenges, as Amazon and Barnes and Noble and other online companies have hurt their business. You have been hired by the owners to help craft an e-marketing strategy to improve their local sales and introduce the ability to sell their books online. You will be asked to write a 5 page (2,500 words minimum) business report outlining your strategies to increase their presence online and improve their online advertising and create the ability to sell books to people throughout the world. Good luck! Your Role/Assignment You are an e-marketing and e-commerce consultant. Mary and Joe Johnson, the owners of Book Bunker, have hired you to help them improve their sales both online and in their store. The Johnsons do not currently have a website, and are unaware of social media. They have asked you to develop an online strategy to create advertising to improve the number of walk-ins into their store as well as the ability for anyone that has access to their site and purchase books. You will need to write a 5 page (2,500 words minimum) business report outlining......

Words: 1004 - Pages: 5

Ndryshimet E Jetes

...të pyeteshin për qëllimin e të ngrënit, "Pse hani ju?", secili në një mënyrë apo një tjetër do të thoshte që është për ushqim sepse ushqimi e mban jetën. E ngjashme me këtë, nëse pyetemi porsa i përket punës, përgjigjet e njerëzve të gjitha do të lidheshin për të mbështetur dhe ofruar për vetveten dhe familjet e tyre. Ne mund të ndjekim këtë linjë pyetjesh me një qind pyetje dhe të arrijmë të njëjtin dhe përgjigjet e ngjashme nga secili, në çdo gjuhë, nga çdo vend në botë. Si është atëhere që pyetja "Cili është qëllimi i jetës" nxjerr kaq shumë përgjigje tërësisht të ndryshme? Ajo është krejt e thjeshtë sepse njerëzit janë të turbulluar, ata nuk dinë me të vërtetë përgjigjen. Ndërsa e pranojnë paditurinë e tyre, pjesa më e madhe do të ofrojë çdo përgjigje që ata kanë programuar të japin. Pas së gjithashtu, askush nuk do të pranojë se kanë jetuar në errësirë! Kjo pyetje meriton më meditim serioz sesa kjo, meriton reflektim serioz, është qëllimi jonë në këtë botë thjeshtë për të ngrënë, fjetë, veshur, punuar, për të marrë disa gjëra materiale dhe për të gëzuar vetet tona? Pse kemi lindur? Çfarë urtësie mund të ketë për krijimin e njeriut dhe këtë univers të stërmadh? Cili është objekti i ekzistencës sonë? Disa thonë që nuk ka fakte as me llogjikë as me shkencë, për të pohuar ekzistencën e Zotit ose asnjë origjinë hyjnore. Ndoshta, ata bien dakord, kishte një Big Beng dhe kjo botë komplekse me të gjitha orkestrimet u grumbullua vetvetiu. All-llahu e trajton ketë diskutim në......

Words: 1159 - Pages: 5

Me E E E

...Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a Me e e e e e e e e e e e e e e r t y I mn m o p m n b g sd s a w w x djko a a ed fd s a...

Words: 520 - Pages: 3

E-Commerce and E-Business

...E-commerce and e-business Introduction Pandora offers online radio subscription services. Glaser and Westergren founded Pandora back in 2005. According to Kenneth and Traver (2012), Pandora has over 80 million registered users and continues to add about 600,000 subscribers a week. The firm accounts for over 50% of all online radio listening hours. When I read about Pandora offering a radio service, I first though about news but it wasn’t event the case. It’s all about music from a radio that doesn’t work like the one we always listen to that I will refer to as traditional radios for the purpose of this case study. With Pandora, the users select a genre of music they want to listen to and a computer program determines all of types of music related to along with other artists they might be interested to listen to their music. I will first compare describe Pandora’s original business model as well as its current business model, and then compare the two business models. I will also discuss if Pandora would have been successful if it had started out originally using another business model. I will therefore explain some of the concepts related to the case study such as free revenue and freemium revenue models. I will question the assumption that free revenue models have a predominant place in e-commerce. Pandora’s business models When Pandora was founded, the firm first business model was to offer its users 10 hours of free access as bait and then asking them to...

Words: 651 - Pages: 3

E-Commerce

...Introduction of e-commerce Electronic commerce can be defined as sales or purchase of goods and services or any commercial transaction through electronic systems such as internet, telephone and e-mail. There are several forms of e-commerce, including: Business-to-Business (B2B) is the electronic transactions between enterprises for conducting business. Business-to-Consumer (B2C) is the business sell of products or services directly to customers, such as Gmarket, Alibaba etc. Consumer-to-consumer (C2C) is the business conduct between consumers. This usually is a form of auction or forum site, such as E-bay. Consumers post what they intend to sell on the webpage, other consumers can access and bid for the item. Customer-to-business (C2B) is a form of business offered by consumer to business to exchange for money. For example, designers sell a design to a multimedia manufacturing company online. One of the major subset of E-commerce is mobile commerce. It is the sale and purchase of goods or services or conducts any business activities through internet connection using handy devices such as mobile phones and tablets. Mobile commerce is getting popular and can be defined as the next generation of e-commerce. Businesses conduct e-commerce to stay competitive. Some of the businesses are successful with the use of e-commerce, such as online shop Amazon and DBS Bank. Amazon provides a massive range of products. They are focus on their selection, price and convenience. Customers......

Words: 3739 - Pages: 15

E-Crm

...Volume 3/Issue 3/Article No-8/2557-2566 ISSN: 2249-7196 INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGEMENT RESEARCH AND REVIEW E - CRM: AN ULTIMATE STRATEGY FOR AN ORGANIZATION Sagar Deshmukh*1, N. Deepa2, A. Raj Shravanthi3 1 Research Scholar, Dept. of Agrl. and Rural Management, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. 2 Assistant Professor, Dept. of Agrl. and Rural Management, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. 3 Research Scholar, Dept. of Agrl. and Rural Management, Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore, Tamil Nadu, India. ABSTRACT Customer relationship management is a business strategy to select and manage relationship with the most valuable customers. The concept of CRM when seen in context of e-business called as e-CRM. It provides companies means for conducting personalized, interactive and relevant communication with customers across both traditional and electronic channel. E-CRM integrates traditional CRM and e-business application. It makes possible for an organization to extend its infrastructure to customers and partners in ways that offer new opportunities of learning customer needs, gaining new economies, reaching new customers, adding values and doing these in real time while it might sound very simple, achieving effective e-CRM is itself a stupendous task. Companies agree that e-CRM is critical to their business, but unfortunately very few understand exactly what it is or how to......

Words: 4440 - Pages: 18

E-Marketplace, E-Mall, E-Tailing

...Contrast e-marketplaces, e-malls, and e-tailing. Illustrate how they are different from physical marketplaces, malls, and retail outlets. Compare the tools and techniques for a successful e-commerce presence. This assignment tests your analytical and critical thinking skills and your ability to synthesize concepts around topics. The paper should be in APA format, 2-3 pages (not including reference page), with at least two references.  Electronic Marketplaces: An electronic marketplace is a virtual online market where organizations register as buyers or sellers to conduct business-to-business e-commerce over the internet. * Markets play a central role in the economy facilitating the exchange of information, goods, services and payments. * Markets create economic value for buyers, sellers, market intermediaries and society at large Functions of Electronic Market:- 1. Matching buyers and sellers. 2. Facilitating the exchange of information, goods, services, and payments associated with market transactions. 3. Providing an institutional infrastructure, such as a legal and regulatory framework, that enables the efficient functioning of the market. Types of Electronic Markets:- * Electronic storefront: A single or company Web site where products and services are sold. * Mechanisms necessary for conducting the sale: * electronic catalogs * search engine * e-auction facilities * payment gateway * shipment court * customer......

Words: 596 - Pages: 3

E-Cigs

...Should Electronic Cigarettes Be Regulated As Traditional Cigarettes? Recently, there has been a national discourse concerning the extent to which the government should meddle in the regulation and taxation of electronic cigarettes, or e-cigarettes. Some states are in favor of taxation on these products, but others are not. Anti-smoking advocates push for more restrictions and higher taxes for the product, but many others disagree, arguing that e-cigarettes are a healthy alternative to traditional cigarettes. As of right now, the Food and Drug Administration has no regulative control over e-cigarettes because they are currently not considered to be medical products. E-cigarettes are battery-powered substitutes which heat up liquid nicotine into a vapor. As such, they do not contain any of the additional hundreds of cancer-causing chemicals or tar that you would get from smoking tobacco-based cigarettes. The current marketing of the product is to attract current smokers to the product, rather than serve as a medical smoking cessation aide, which would have been under regulatory authority of the FDA. Because of this, they are considered to tobacco products, under the regulatory authority of the bureau of alcohol, firearms, and tobacco. However, as a newer product, they are not itemized on current tobacco-related laws, & don’t contain actual tobacco plant, therefore letting them escape the many penalties imposed on such products. We do not believe that it would make...

Words: 1237 - Pages: 5

E-Marketing

...Zealand’s E-marketing Subject Name: Essential E-marketing strategy Subject Code : BK004 Tutor: Alanah Malkini Assessment Name: Individual Assignment ------------------------------------------------- Student Name: Yiming Sun ------------------------------------------------- Student ID: i144996 Introduction Marketing via the internet is a very dynamic phenomenon, since websites suddenly emerge and widely spread, it alter the way of people operating business and acquiring information. It is unquestioned that the centrality of internet in modern society. Nearly all aspects of modern life are operated and stayed online, such as communication, commerce, education, entertainment and so on. This trend was noticed by marketers and advertisers as well. Numerous companies advertise, sell and promote products and services via the internet. The successful marketing on the internet fulfill the development of a company. This essay wil throw light upon the e-marketing strategy of the New Zealand flag carrier -- the Air New Zealand Airline group. The principles, nature and scope of Air New Zealand’s e-marketing strategy will be analysed. In addition, this essay will explain the opportunities and challenges faced by the company when carry out e-marketing strategy. And lastly, micro and macro environment factors that impact the e-marketing strategy will be discussed in this essay as well. Discussion Air New Zealand adopted series of......

Words: 2989 - Pages: 12

E Themetics

...E-Thematic IST–2001-37056 Thematic Network on e-Fulfilment THEMATIC Final Report Report Version: 1 Preparation Date: March 2006 Contract Start Date: 22 July 2002 Duration: 44 months Project Coordinator: Buck Consultants International Partner: ERTICO Members: Allagraf, ECG, ILIM, Neckermann, BTC, S&H, Shipserv, Thomas Miller Project funded under the “Information Society Technologies” Programme (19982002) of the European Union e-Thematic Final Report, March 2006 - e-Fulfilment Future opportunities - Contents Page Chapter 1 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Chapter 2 Introduction 3 3 4 6 7 Defining the Stage 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Chapter 3 Background The e-Thematic project Methodology The Research Consortium Report Supply chain integration and the Internet Traditional versus e-business focus e-Fulfilment Need for end-to-end e-Fulfilment solutions Software Standards Conclusions 8 8 9 11 12 13 15 17 18 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Chapter 4 Differentiation in e-Business 18 19 21 24 25 33 Introduction B2B business models B2C business models Differences between B2B and B2C Regional differences in e-Business Concluding Remarks Best Practices and key issues in e-Fulfilment 35 4.1 4.2 4.3 35 37 42 Introduction Best Practices Key issues e-Thematic Final Report, March 2006 - e-Fulfilment Future opportunities......

Words: 23974 - Pages: 96

E-Commerce

...Greenwich School of Management / plymouth university | E- Commerce | PC303 | | Sonny Tella Leshie : SN/129122 | | | Table of Contents 1.0 Executive Summary 2 2.0 Introduction 2 2.0 E-Commerce 3 3.1 Benefits of E-Commerce 3 3.2 Limitations of E-Commerce 4 4.0 Features of E-Commerce 4 4.1 Ubiquity 5 4.2 Global Reach 5 4.3 Universal Standards 6 4.4 Richness 6 4.5 Interactivity 7 4.6 Information Density 7 4.7 Personalisation/Customisation 7 4.8 Social Technology 8 5.0 Privacy and Security Issues 9 5.2 Security 9 6.0 Ethical Factors 10 6.1 Privacy 10 7.0 Recommendations 11 8.0 Conclusion 11 9.0 Bibliography 11 Appendix 13 1.0 13 2.0 14 3.0 15 4.0 16 5.0 17 1.0 Executive Summary This is a report of a critical review of the E-Commerce website of “Alfasud Parts Online”. The report will look at the general role of e-commerce in contemporary business and the advantages or otherwise for Alfasud. A critical analysis of the implementation of the unique features of E-Commerce shall be undertaken and their business significance for the company will be evaluated. This report will evaluate the security provisions on the e-commerce website and the employed technologies and methods for ensuring security and privacy. An evaluation of necessary ethical considerations and others issues arising on the website will also be conducted. The report will draw conclusions and make recommendations to the......

Words: 2846 - Pages: 12

E-Business and E-Commerce

...E-BUSINESS MANAGEMENT MHN212839 JOSEPH BEAVER BA(HONS) – MANAGEMENT, TECHNOLOGY AND ENTERPRISE REPORT ON TOYBOX WORDS:-2292 SUBMISSION:26TH NOVEMBER 2015 Contents 2 INTRODUCTION 3 2.1 Company 3 2.2 Purpose of Report and What it will Cover 3 3 E-BUSINESS 3 3.1 What is E-Business 3 3.2 Definition 4 3.3 Why is it Relevant to Toybox – Discussion of Concept 4 4 STRATEGIES 4 4.1 Definition of a Strategy 4 4.2 Strategy Definition Stage 5 4.3 Decisions That Toybox Should Take At This Point 5 4.3.1 Decision 1: Strategy To Assist with Market and Product Development 5 4.3.2 Decision 2 – Look at the Capabilities of Having a Supply Chain 6 4.3.3 Decision 3:- Looking at Business, Service and Revenue Models 6 5 E-BUSINESS REVENUE MODELS 7 5.1 Definition of a Revenue Model and Why is It Relevant to Toybox 7 5.1.1 Recommendation 1 – Cost Per Click Model - Advertising 7 5.1.2 Recommendation 2 – Auction Models 7 6 CONCLUSIONS 8 7 REFERENCES 9 INTRODUCTION Company Toybox is a toy manufacturer that is continually growing, providing traditional, wooden and educational toys aimed at a specific age group i.e. from birth to eight years old. The toys that they sell are sold in various price brackets ranging from pocket money toys through to toys that are retro inspired. Within the organisation, they have fifteen members of staff who are allocated duties which include designing the toys, purchasing the materials in......

Words: 2742 - Pages: 11

“Party Government” by E. E. Schattschneider

...“Party Government” by E. E. Schattschneider, the speaker focuses on the involvement of Federalist 10, regarding to political parties in the constitutional system and interest groups. Schattschneider describes the pro-party as those who “guarantee civil rights and establishes a system of party tolerance, the right to agitate and to organize,” (Page 171) while he describes the aspects of an anti-party as the separation of powers and federalism. He says that the constitutional system created a constitution that was pro-party in one sense and also anti-party. Later in page 171, Schattschneider says that “the Constitution made the rise of parties inevitable yet was incompatible with party government,” meaning the Constitution makes it difficult for parties to function. He also claims that interests groups don’t have the agreement of people and power to control the government. At the end, he describes the law of the imperfect political mobilization of interests as the result that every individual is torn by the diversity of their own interests, making an individual a member of many groups. Schattscheider’s overview of parties in a constitutional system in “Party Government” is connected to Madison’s famous Federalist paper 10. Madison focused on the Constitution establishing an effectual government that would break and control the dangers of a faction, but at the same time to form a popular government where people have opinions. To Madison, interests groups and parties were bad,...

Words: 284 - Pages: 2

E-Markrting

...Introduction: E-marketing means using digital technologies to help sell your goods or services. These technologies are a valuable complement to traditional marketing methods whatever the size of your company or your business model. The basics of marketing remain the same - creating a strategy to deliver the right messages to the right people. What has changed is the number of options you have. Though businesses will continue to make use of traditional marketing methods, such as advertising, direct mail and PR, e-marketing adds a whole new element to the marketing mix. Many businesses are producing great results with e-marketing and its flexible and cost-effective nature makes it particularly suitable for small businesses. This guide describes how to develop an e-marketing plan and provides guidance on implementing that plan and monitoring its effectE-business has transformed the way companies function in today's economic marketplace. The technological advances of the past few decades have given businesses the ability to grow and expand beyond their local market. The Internet allows small businesses to reach national or global consumers with their products and services, increasing their sales and profits. Along with these advantages come some disadvantages, creating higher levels of economic challenges not previously seen. The field of entrepreneurship is widely represented on the Internet through small and large companies that perform their entire operations, or a large......

Words: 2950 - Pages: 12

Fishing Lures | Kevin Carscallen | Small Town Crime FRENCH WEBRIP 2018