Heptan

In: Science

Submitted By OFWGKTA
Words 327
Pages 2
VEJLEDNING I UDARBEJDELSE AF KEMIRAPPORT

En kemirapport bør indeholde følgende oplysninger og AFSNIT:

Oplysninger på forsiden : (side nul; husk sidenumre) TITEL på rapporten / øvelsen. DATO for udførelse samt aflevering.
DIT NAVN samt klasse / hold / gruppemedlemmer.

Formål: Her skal du skrive et par linjer om formålet med forsøget – hvilke kemiske sammenhænge skal afprøves eller demonstreres med forsøget.

INDLEDNING: Skriv nogle linier mere perspektiverende art, fundet på Internet / leksikon / dagblad… Rapporten får herved en mere læseværdig start for f.eks. en kammerat på en anden skole, og øger "din egen bevidsthed" !

TEORI: En redegørelse med dine egne ord for teorien bag øvelsen. Skal indeholde reaktionsligninger og reaktionstyper.

MATERIALER: En liste over ALLE de materialer, der bruges til øvelsen. Dvs. alle glasvarer, alle kemikalier, opløsningers koncentration (evt. anføres giftighed og eventuelle særlige forholdsregler), alt apparatur osv. Det er meningen, at man skal kunne bruge materialelisten til senere at finde tingene frem, hvis man vil gentage øvelsen.

METODE: En gennemgang af fremgangsmåden / øvelsens udførelse - illustreret med tegning af opstillingen og meget gerne inddelt i passende underpunkter. Igen er det meningen, at en udenforstående skal kunne gentage øvelsen, kun med rapporten i hånden. Hvis materialelisten er meget lang, eller hvis metoden er indviklet at beskrive, er det tilladt at henvise til øvelsesvejledningen, forudsat at vejledningen vedlægges rapporten.

RESULTATER: Her fremlægges - meget gerne på skemaform - resultaterne af øvelsen. Dels de resultater som direkte er aflæst eller iagttaget, dels de efterbehandlede resultater, dvs. omregnede eller grafisk afbildede. I dette afsnit skal man IKKE kommentere eller vurdere…...

Similar Documents

Doctor

...|- |0.5 |- |1.5 |Sk | |Hafnium Hf |- |0.5 |- |1.5 |  | |Halothane CHBrClCF3 |10 |80 |- |- |  | |Heptachlor and heptachlor epoxide C10H5Cl7 |- |0.5 |- |2 |Sk | |n-Heptane C7H16 |400 |1600 |500 |2000 |  | |Heptan-2-one CH3(CH2)4COCH3 |50 |240 |- |- |  | |Heptan-3-one CH3CH2CO(CH2)3CH3 |50 |230 |75 |345 |  | |y-Hexachlorocyclohexane (y-HCH) C6H5Cl6 |- |0.5 |- |1.5 |Sk | |Hexachloroethane CCl3CCl3 |5 |50, 10, 5 |- |- |vapour, total inhalable | | | | | | |dust, respirable dust | |Hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine C3H6N6O6 |- |1.5 |- |3......

Words: 26248 - Pages: 105

Amrrica

...Carbonyl Compounds Carbonyl Compounds Aldehydes Name Methanal (Formaldehyde) Ethanal (Acetaldehyde) Propanal Ketones Name Structural Formula Structural Formula HCHO CH3CHO CH3CH2CHO CH3CH2CH2CHO Propanone (Acetone) Butanone (CH3)2CO CH3COCH2CH3 Butanal Glucose & Fructose (Simplest sugars) Glucose (Chain Form) Glucose (Ring Form) Fructose (Chain Form) Fructose (Ring Form) Naturally Occurring Carbonyls with Odours Carvone Typical odour of Heptan – 2- one Almond Flavours Spearmint Caraway Seeds Gen Properties • General Formula: CnH2nO • Polarity: • Miscibility: The polarity is sufficient to enable the lower members of the homologous series of Aldehydes and Ketones to be completely miscible with water. Water will form H- bonds to the carbonyl group. Redox Reactions 1. Reduction: Aldehydes and ketones may be reduced to 10 alcohols and 20 alcohols, respectively using the reducing agent sodium tetrahydridoborate, NaBH4. (Water or ethanol is used as a solvent.) (a) Reduction of Ethanal CH3CHO + 2[H] NaBH4 in water CH3CH2OH (b) Reduction of Propanone CH3COCH3 + 2[H] NaBH4 in ethanol CH3CH(OH)CH3 Regarded basically as the addition of H2 across the C=O double bond. SAQ 19.4 • Draw the structural formulae for products obtained when the ff are treated with NaBH4: (i) Butanone (ii) Pentanal (iii) 2-Methylhexan-3-one Redox Reactions 2. Oxidation: Aldehydes require only mild conditions to oxidize to carboxylic acids CH3CHO + [O] K2Cr2O7/H+ CH3COOH (reflux) This......

Words: 487 - Pages: 2

Organic 1 E1 Final Report

...putting it into the capillary tube through the use of glass tubing by dropping it inside the one meter glass tubing in which one end is placed on the floor. The height of the sample should at least 5-6mm and must be tightly packed. Use the Thomas Hoover Apparatus to determine the melting point of the compounds by placing the capillary tube containing the sample. Turn on the apparatus then adjust the heat and switch on the stirrer. Finally, start recording the temperature when the compound started to liquefy and completely liquefied. These procedure is followed until all the compounds is tested. Another thing to determine in this experiment is the boiling point. In able to determine the (1) structural effect of n-Butanol, 2-Butanane, n-Heptan e, Propanoic acid and n-Hexane on its boiling point by a micro method and (2) branching effect of n-butyl alcohol, sec-butyl alcohol and tert-butyl alcohol on its boiling point by micro method, first, fill the Thiele tube with glycerol up to the level slightly above its arm. Get a capillary tube but this time used a twisted capillary tube by heating it in the middle part. Next, place the capillary tube inside the micro test tube containing two to three drops of the test compounds. Then, Place the micro test tube containing the sample and the capillary tube side by side with the thermometer ranged from 0 to 200 degree Celsius by using a 2-mm wide rubber tubing to hold the capillary tube. Dip the thermometer in the glycerol ensuring that...

Words: 2443 - Pages: 10

Reaktionstyper

...grænse mellem de to forskellige stoffer. APPARATUR 4 mini kolber Gummi låg Overhead projekter pipette KEMIKALIER Bromvand (Br2) Cyclohexen (C6H10) Heptan (C7H16) Demineraliseret vand (H2O) SIKKERHED Vi skulle bærer handsker, beskyttelsesbriller og kittel under hele forsøget, og alle væskerne undtagen demineraliseret vand skulle hældes i kolber i stinkskabet med udsugning slået til og stofferne skulle smides ud i henholdsvis organisk- og basisk affald. METODE – ADDITION OG SUBSITUTION Vi finder fire mini kolber frem og tilsætter disse stoffer: #Glas1 = demineraliseret vand (H2O) + Heptan #Glas2 = demineraliseret vand (H2O) + Bromvand (Br2) #Glas3 = Cyclohexen + demineraliseret vand (H2O) #Glas4 = Cyclohexen + Bromvand (Br2) Jeg har navngivet kolberne henholdsvis, #Glas,1,2,3 & 4, for nemmere at finde rundt i blandingerne. Derefter noterede jeg stoffernes farver og blandinger med hinanden. Der er to faser i alle glassene – dog svært at se i henholdsvis #Glas1 og #Glas3. #Glas2 bliver belyst med lyset fra en overheadprojektor. Efter omrystning af glassene: #Glas1 = to faser #Glas2 = to faser + heptan: brun #Glas3 = to faser #Glas4 = to faser + farveløs HYPOTESE Ud fra forsøgende er min hypotese, at da vand er polært, og bliver blandet med et upolært stof, vil #Glas1 og #Glas3 danne en......

Words: 1099 - Pages: 5

Test

... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A2073 … -8- KODE LIMBAH NOMOR CAS1) A2073 4549–40–0 A2074 152–16–9 A2075 A2076 20816–12–0 145–73–3 A2077 56–38–2 A2078 62–38–4 A2079 A2080 103–85–5 298–02–2 A2081 A2082 A2083 75–44–5 7803–51–2 52–85–7 A2084 A2085 151–50–8 506–61–6 A2086 A2087 A2088 A2089 A2090 A2091 A2092 107–12–0 107–19–7 630–10–4 506–64–9 26628–22–8 143–33–9 157–24–9 A2093 3689–24–5 A2094 78–00–2 A2095 107–49–3 A2096 509–14–8 ZAT PENCEMAR N-Nitrosometilvinilamin atau Vinilamina, N-metil-N-nitrosoOktametilpirofosforamida atau Difosforamida, oktametilOsmium tetroksida OsO4, (T-4)Endotal atau 7Oksabisiklo[2.2.1]heptan-2,3-asam dikarboksilat Paration atau Asam fosforotioat, O,O-dietil O-(4-nitrofenil) ester Fenilmerkuri asetat atau Merkuri, (acetato-O)fenilFeniltiourea atau Tiourea, fenilForat atau Asam fosforoditioat, O,Odietil, S-[(etiltio)metil] ester Karbonat diklorida atau Fosgen Hidrogen fosfida atau Fosfin Famfur atau Asam fosforotioat, O[4-[(dimetilamino)sulfonil]fenil] O,Odimetil ester Kalium sianida K(CN) Kalium perak sianida atau Argentat(1-), bis(siano-C)-, kalium Etil sianida atau Propananitril Propargil alkohol atau 2-Propin-1-ol Selenourea Perak sianida Ag(CN) Natrium azida Natrium sianida Na(CN) Striknin, dan garamnya, atau Striknidin-10-on, dan garamnya Tetraetilditiopirofosfat atau Asam tiodifosforat, tetraetil......

Words: 5146 - Pages: 21

The Death

...skal I undersøge den indbyrdes blandbarhed af de tre opløsningsmidler. Materialer: Reagensglas med propper, stativ, spatler Kemikalier: Ethanol, CH3CH2OHNatriumchlorid, NaCl Heptan, CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH3Glukose, C6H12O6 Vand, H2OPlanteolie Diiod, I2 Fremgangsmåde: De tre opløsningsmidler er ethanol, heptan og vand. I skal undersøge opløseligheden af stofferne natriumchlorid, glukose, planteolie og diiod. I skal selv designe undersøgelsen af stoffernes opløselighed. Det er vigtigt, at I både noterer, hvilken metode I anvender og jeres overvejelser om metoden. Det er også vigtigt, at I diskuterer jeres overvejelser og valg af metode med læreren, inden I går i gang med forsøget. Opskriv hypoteser og brug nedenstående skemaer til jeres resultater. Opløsningerne i dette forsøg må IKKE hældes i vasken efter brug, men skal opsamles i bægerglas. I skal kun bruge små mængder kemikalier. I skal arbejde under sug og I skal have kittel, briller og handsker på. Vi starter med at undersøge hvordan de forskellige stoffer fungerer som opløsningsmidler. Vi tager først fire reagensglas, og putter lidt vand i. Derefter putter vi NaCl, Glucose, Planteolie og Diiod i hver af dem. Dette gøre i igen efter med Ethanol og Heptan som opløsningsmiddel. Resultater: Stof | Vand | Ethanol | Heptan | NaCl | Noget opløselig | Ikke opløselig | Ikke opløselig | Glucose | Opløselig | Noget opløselig | Opløselig | Planteolie |......

Words: 323 - Pages: 2

Vitamin D Ehancement in Mushrooms

...analytical method and the equipment used to determine vitamin D2 in the mushrooms were a modification of a method used for meat (7). In short, 1 g freeze-dried mushrooms were taken for analysis, and vitamin D3 was added as an internal standard according to EN12821. The samples were extracted by alkaline saponification followed by clean-up by silica solid phase extraction. Due to the extremely high amount of ergosterol in the samples, another preparative HPLC system was used than in meat (7). The combination of a silica and an amino column was replaced by a shorter silica column (Luna, Si 60, 3 mm, 150)4.6 mm, Phenomenex, Torrance, CA, USA) in combination with an isocratic mobile phase consisting of 2-propanol:methyltert-butyl-ether:cyclohexan:n-heptan (0.7:2:48.65:48.65). A flow rate of 1.2 ml min(1 gave a retention time for vitamin D2 of 11.2 min; sample collection was made during the interval 10.4Á12.2 min. The retention time for ergosterol was 16.0 min, which was baseline separated from vitamin D2. For separation, a C18 column combined with a mobile phase consisting of acetonitrile:methanol (80:20) was used, whereas detection was performed by photodiode array detector (220Á320 nm) and quantification at 265 nm. The analysis was performed as single determination. For quality control, a house-reference material consisting of freeze-dried mushrooms was analysed on each day of analyses, showing an internal reproducibility of 5.8%. The analysis was run in a laboratory accredited......

Words: 3831 - Pages: 16

Aurum 1 Facit

...strukturformler bedre og lettere? 6.1 og 6.3 C6H14 har 5 isomere former (sæt selv ekstra bindinger og alle H-atomer på, så der er 4 bindinger fra hver C-atom) 1) - C – C – C – C – C – C - hexan 2) C │ 2 - methylpentan -C – C – C – C - C- 3) C │ 3 - methylpentan -C – C – C – C - C- 4) C │ 2,2 - dimethylbutan -C – C – C – C – │ C 5) C C │ │ 2,3 - dimethylbutan -C – C – C – C – 6.2 og 6.3 9 isomere carbonhydrider med molekyleformlen C7H16 (sæt selv ekstra bindinger og alle H-atomer på, så der er 4 bindinger fra hver C-atom) 1) - C – C – C – C – C – C – C - heptan 2) C │ 2 - methylhexan -C – C – C – C - C- C - 3) C │ 3 - methylhexan -C – C – C – C - C- C- 4) C │ 2,2 - dimethylpentan -C – C – C – C – C - │ C 5) C │ 3,3 – dimethylpentan -C - C – C – C – C – │ C 6) C C │ │ 2,3 - dimethylpentan -C – C – C – C – C - 7) C C │ │ 2,4 - dimethylpentan -C – C – C - C – C – 8) C │ C │ 3 - ethylpentan -C – C – C – C - C- 9) ......

Words: 5371 - Pages: 22

Kemi Rapport - Blandbarhed

...tilhørende H-atomer for at en alkohol ikke er blandbar med vand. B) Observation: Heptan er ikke opløselig i vand og de skiller på midten. Konklusion: Heptan består udelukkende af C- og H-atomer. Da deres binding er upolær og vand er polært, kan de ikke blandes. De er begge klare væsker, så man bliver nødt til at kigge på densiteten af vand og heptan for at konkludere hvilken væske, der ligger øverst. Vands ligger på 1 g/mL, mens heptans ligger på 0,7 g/mL. Det betyder at Vand er den nederste væske. C) Forsøg: Vi har hældt ti dråber rapsolie i vand og undersøgt om de blev blandet. Observation: De blev ikke blandet. Rapsolien lå oven på vandet. Konklusion: Vand er en libofob væske, hvilket vil sige at den er fedtskyende. Rapsolie indeholder en masse fedt og den indeholder nok til at vand og rapsolie ikke kan blandes. Rapsolie har en mindre densitet end vand og derfor flyder olien på vandet. D) Forsøg: Vi blandede vand og sukker for at finde ud af om sukker kunne opløses i vandet. Observation: Sukkeret blev blandet hurtigt efter vi havde rystet blandingen. Konklusion: Da sukkeret og vandet blev blandet er sukker polær. Sukker har formlen C6H12O6 og den indeholder en OH-gruppe på hvert C-atom og det gør at vand og sukker er begge polære og blandbare med hinanden. E) Forsøg: Vi blandede heptan og ethanol. Observation: De blandede sig med hindanden. Konklusion: Heptan er upolært og kan kun blandes med upolære stoffer og væsker.......

Words: 592 - Pages: 3

Mehr anzeigen | Akıllı Aksesuarları | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb