Free Essay

Music

In: English and Literature

Submitted By gegenueber
Words 1597
Pages 7
практичні роботи з цивільної оборони №1

На тему: «Прогнозування масштабів зараження сильнодіючими отруйними речовинами (СДОР) при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах ».

Згідно наданих варіантів здійснити оцінку хімічної обстановки методом прогнозу, яка може виникнути в разі аварії на хімічно небезпечному об’єкті. Для цього згідно початкових даних визначити: ➢ розміри і площу зони хімічного зараження; ➢ час вражаючої дії СДОР; ➢ час підходу зараженого повітря до певного об’єкту; ➢ можливі людські втрати в осередку хімічного ураження; ➢ термін перебування людей в засобах індивідуального захисту.
На основі цих розрахунків з позиції керівника підприємства або керівника відповідного району здійснити висновки з приводу можливого впливу СДОР на населення районів прилеглих до підприємства, на якому відбулася аварія; вказати шляхи евакуації населення в зону вільну від впливу хімічних речовин; запровадити заходи з організації сповіщення населення в певний час, надання першої медичної допомоги потерпілим від отруєння СДОР.

ВАРІАНТИ завдання №1

Згідно варіанту переписати аварійну ситуацію і відповідну хімічну речовину:
|Варіант |Речовина |Варіант |Речовина |Варіант |Речовина |Номер |
| | | | | | |аварійної |
| | | | | | |ситуації |
|1 |Хлор |11 |Аміак |21 |Сірководень |1 |
|2 |Аміак |12 |Хлор |22 |Сірководень |2 |
|3 |Хлор |13 |Соляна |23 |Аміак |3 |
| | | |Кислота | | | |
|4 |Аміак |14 |Хлор |24 |Соляна |4 |
| | | | | |кислота | |
|5 |Соляна |15 |Фтор |25 |Аміак |5 |
| |кислота | | | | | |
|7 |Сірководень |17 |Фтор |27 |Аміак |7 |
|8 |Сірчаний |18 |Соляна |28 |Фтор |8 |
| |ангідрід | |Кислота | | | |
|9 |Аміак |19 |Сірчаний |29 |Хлор |9 |
| | | |Ангідрід | | | |
|10 |Аміак |20 |Водень |30 |Соляна |10 |
| | | |Ціаністий | |кислота | |

Розрахункове завдання №1

5. На складі хімічних речовин стався вибух, в результаті якого стався витік 120 т аміаку. Кількість робітників – 48 чол. Забезпеченість протигазами – 100%. Метеоумови: інверсія, швидкість вітру – 2 м/с, напрямок вітру – Пд-С, t – (150С). Оцінити хімічну обстановку, яка може скластися внаслідок аварії на 3 год. після аварії. Запровадити заходи з організації сповіщення і евакуації населення прилеглих районів, надання першої медичної допомоги.

Порядок розв’язування завдання.

1. Визначити еквівалентну кількість речовини в первинній хмарі :

[pic] (т)

де К1 - коефіцієнт, який залежить від умов зберігання СДОР (табл.1). К3 - коефіцієнт, який дорівнює відношенню порогової токсодози хлору до порогової дози інших СДОР (табл.1). К5 - коефіцієнт, який враховує ступінь вертикальної стійкості повітря (інверсія – 1, ізотермія – 0,23, конвекція – 0,08). К7 - коефіцієнт, який враховує вплив температури повітря (табл.1). Q0 - кількість викинутого (розлитого) СДОР, т. 2. Визначити еквівалентну кількість речовини у вторинній хмарі: [pic]
[pic] (т)

де К2 - коефіцієнт, який залежить від фізико-хімічних властивостей СДОР (табл.1); K4 - коефіцієнт, який враховує швидкість повітря (табл.3); K6 - коефіцієнт, який залежить від часу N, що минув від початку аварії (в умовах задачі); K6 = N0.8 при N<T; K6 = T0.8 при N>T, де T- тривалість випаровування речовини, год.;

[pic]

d – густина СДОР, т/м3 (табл.1); h – товщина шару СДОР, м. - що вільно розлилася на підстилаючий поверхні приймається h=0,05 м; - при розливі із ємності, яка має піддон (задача №6) h = H - 0,2 м, де Н – висота піддону (обвалування), м. Визначити тривалість дії СДОР (час випаровування з площі розливу)

[pic], год.

3. Визначити глибину зони зараження первинною Г1 (вторинною – Г2 ) хмарою, в залежності від еквівалентної кількості речовини і швидкості повітря. По табл.2 визначити глибину зони можливого зараження СДОР Г1 для Q1 та Г2 для Q2. Якщо значення Q1 і Q2 не співпадають зі значенням в таблиці 2, то глибини Г1 та Г2 визначаємо інтерполіруванням за формулою:

[pic]

де Qм - менше, а Qб - більше граничне знаення проміжку, в якому знаходиться значення Q1 або Q2, Гм - менше, а Гб - більше значення глибини зони можливого зараження СДОР, які відповідають граничним значенням проміжку Qб - Qм для конкретної швидкості вітру. 4. Визначити повну глибину зони зараження Г`п (км):

[pic] км

де Г1(2) - найбільший із розмірів Г1 і Г2 Г2(1) - найменший із розмірів Г1 і Г2 Отримане значення Г`п порівняти з максимально можливим значенням глибини перенесення повітряних мас, яка визначається за формулою:

[pic] км,

де N – час від початку аварії, год.; V – швидкість переносу попереднього фронту зараженого повітря, км/год. (табл.4).

За кінцеву величину Гп приймаємо менше значення або Г(п або Г΄΄п.

[pic] км

5. Визначити площу зони можливого зараження первинною (вторинною) хмарою:

[pic] км2,

де f – кутові розміри зони можливого зараження, град. - при швидкості вітру по прогнозу- < 0,5 м/с → f = 360˚; - при швидкості вітру по прогнозу- 0,6 – 1 м/с → f = 180˚; - при швидкості вітру по прогнозу- 1,1 – 2 м/с → f = 90˚; - при швидкості вітру по прогнозу- >2 м/с → f = 45˚.

6. Визначити площу фактичного зараження Sf:

[pic], км2,

Кв - коефіцієнт, який залежить від ступеня вертикальної стійкості повітря: інверсія – 0,081; ізотермія – 0,133; конвекція – 0,235. 7. Нанести на карту №1, згідно розрахунків, зону хімічного зараження. Для цього від об’єкту, де відбулася аварія, в напряму повітря провести лінію. Ця лінія є бісектрисою кута f. Відкласти на лінії відстань Гп з врахуванням масштабу (1 ділення на карті – 10 км). Отримуємо зону хімічного зараження, яка обмежена колом, півколом, сектором, що мають кутові розміри f і радіус, який дорівнює глибині зараження Гп.

8. Оскільки зона розповсюдження зараженого повітря 5,6 км, радіус поширення 90 градусів, вітер Південно-Східний, то с.Долина і Санаторій протягом трьох годин не будуть уражені. Можливі втрати працівників, службовців від СДОР на складі хімічних речовин де стався вибух. Для своєчасного прийняття заходів профілактики, рятування людей дуже важливо знати, коли підійде до даного населеного пункту, об’єкта (певного рубежу) хмара зараженого повітря для того, щоб своєчасно попередити їх про небезпеку, яка їм загрожує. Тому своєчасно складається графік сповіщення міст, селищ, районів. При цьому потрібно враховувати, щоб час сповіщення (tсп) і час прийняття заходів безпеки (tзб) були менше часу підходу зараженого повітря t, тобто [pic]
Як тільки сталася аварія, необхідно зразу вести роботи по ліквідації аварії, порятунку людей в зоні застосування хімічної зброї або вибуху, розливу СДОР. В цей період необхідно знати час (tур) вражаючої дії речовини. Отримані дані по часу вражаючої дії СДОР передаються в центр (штаб) координації рятувальних робіт, де уточнюється графік сповіщення, розробляються заходи профілактики по зниженню ураження людей, встановлюється матеріальне забезпечення рятувальних робіт, засобів індивідуального і колективного захисту людей.

9. Час підходу зараженого повітря до об’єктів, які попадають в зону зараження визначити за формулою:

ti = Li / V, год.,

де Li – відстань від і-го об’єкта, де відбулася аварія до найближчих населених пунктів в напряму розповсюдження хмари, км. Відстань до населеного пункту Долина складає 27км, а до Санаторія 20 км; V – швидкість переносу попереднього фронту хмари зараженого повітря (V=10 км/год). Час підходу зараженого повітря до Долини складає: t = L / V=27/10=2год 42хв; Час підходу зараженого повітря до Санаторія складає: t = L / V=20/10=2год.

10. Визначаємо можливі втрати робітників і службовців на аварійному об’єкті в залежності від умов перебування і забезпечення засобами індивідуального захисту. Для цього за табл. 5 визначаємо відсоток можливих втрат працівників, які знаходяться в простих укріпленнях будинках, в залежності від забезпеченості людей протигазами він складе 4%. Враховуючі кількість працівників що складає 48 чол, визначаємо кількість потерпілих людей в осередку ураження. n=48·0,04=2 чол.

11. Склад хімічних речовин на якому стався вибух розташований далеко від населених пунктів, тому вони не попадають в утворену зону хімічного ураження.

12. З метою запобігання перегріву тіла гранично допустимі терміни перебування (безперервної праці) в захисній одежі ізолюючого типу становить 3 години. Час перебування людей в засобах індивідуального захисту (ЗІЗ) шкіри залежить від температури зовнішнього повітря (приміщення, де працюють) і визначається за табл.6.

Висновок: На складі хімічних речовин стався вибух, в результаті якого стався витік 120 т аміаку. Об'єкти, що використовують аміак повинні мати засоби індивідуального захисту: промислові марки КД і М, ізолюючі і киснево-ізолюючі протигази. При їх відсутності - ватно-марлева пов'язка або рушник, попередньо змочені водою або 5% розчином лимонної кислоти. На момент аварії забезпеченість протигазами робітників і службовців на аварійному об’єкті була стовідсотковою, тому відсоток втрат працівників, які знаходяться на складі і зазнали дії отруйної речовини склав 4% – 2 чол., від загальної кількість робітників – 48 чол. Протягом трьох годин і при швидкості вітру – 2 м/с площа ураження СДОР може скласти 24,7 км2. Якщо швидкість переносу попереднього фронту хмари зараженого повітря складе 10 км/год, то через 2год СДОР досягне Санаторія, а через 2год 42хв населеного пункту Долина. Тому отримавши інформацію про викид в атмосферу сильнодіючої отруйної речовини необхідно розпочати дії для оповіщення населення про небезпеку хімічного зараження і про дії при хімічному зараженні. Необхідно надіти засоби індивідуального захисту органів дихання, найпростіші засоби захисту шкіри (плащі, накидки) і покинути район аварії. Якщо засоби індивідуального захисту відсутні і вийти з району аварії неможливо, залишайтесь у приміщенні, включіть гучномовець місцевого радіомовлення (радіоприймач, телевізор); чекайте повідомлень відділу (управління) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення (району, міста обласного підпорядкування, області). Щільно закрийте вікна і двері, димоходи, вентиляційні люки. Вхідні двері завіште шторою, використовуючи ковдри і будь-які щільні тканини. Заклейте щілини у вікнах і стики рам плівкою, лейкопластирем або звичайним папером від проникнення у приміщення парів (аерозолів) СДОР. Залишаючи квартиру (будинок), виключіть джерела електроенергії, візьміть з собою особисті документи, необхідні речі, одягніть протигаз або ватно-марлеву пов'язку, накидку або плащ, гумові чоботи. Виходьте із зони хімічного зараження у бік, перпендикулярний напрямку вітру. Обходьте переходи через тунелі, яри, лощини -у низьких місцях може бути висока концентрація СДОР. Почувши розпорядження про евакуацію, будьте уважні до вказівок управління (відділу, штабу ЦО) з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення області (міста обласного підпорядкування, району) і ретельно виконуйте їх. При евакуації транспортом уточніть час і місце посадки. Не запізнюйтесь і не приходьте раніше призначеного строку. Попередьте про евакуацію і від'їзд сусідів. Вийшовши із зони зараження, зніміть верхній одяг і провітріть його на вулиці, прийміть душ, умийтесь з милом, ретельно вимийте очі і прополощіть рот. При підозрі на ураження сильнодіючими отруйними речовинами виключіть будь-які фізичні навантаження, прийміть велику кількість пиття (чай, молоко і т. д.) та зверніться до медичного працівника або в медичний заклад.…...

Similar Documents

Premium Essay

Music

...animals respond to music that's who they say. Music is for every occasion- from partying to Rock 'n' Rolla disco, from everyday life to a wedding anniversary and even to a somber funeral, everything has music embedded in it. Its magic alright- though we never reap every beat has our vocal cords vibrating, it causes adrenal to pump throughout the body and every muscle aching jump on the dance floor. So what is music? Well in a sense every sound produced from clapping two hands to slapping a person is music; The more recognized pundits define it as an arrangement of sounds in a pleasing sequence or combination to be sung; or played on instruments. Well who cares about music in a prolonged sense- music are something universal, something unique, and something which is soothing to our heart, our senses, which makes our nerves calm down- the effect is simply astonishing. Its like a web you have been caught in, a web of music, a web in which where ever you go you find music, music to touch your heart, to take you, in a sense, under its control. And why not- music tames the wildest beasts- even the critics have no answer to that Music is of many types- rock, jazz, classical raga, pop, flat, country, chamber, folk- yes folk is there too. Every community has some sort of traditional music to suit their rhythm. Then there is classical music that portrays the life's culture and tradition, rock music that tends to shake you up, and several other types of music that are all......

Words: 724 - Pages: 3

Free Essay

Music

...Classical Indian Music It is undeniable that the music of a people is embedded in their culture and traditions, and so is the Indian classical music. The tones and sounds of the Indian music bear influence from the Hindu religion and their culture. Instrumentation and notation has been quite unique unlike the Western music. Ravi Shankar is among Indian musicians who have revolutionalized the classical Indian music and has won three Grammy Wards. Although Shankar interacted with other artists from other cultures, his music reflects on the Indian musical traditions. The classical Indian music is reputed style of music which even today espouses the aesthetics of the ancient times despite having had influence from other genres of music (Massey & Massey, 1996). The classical music of India is categorized into two; the Hindustani music which is from Northern Indian region and Carnatic music from Southern India. Massey and Massey (1996) argue that a common similarity of the two genres is that they employ one raga per song and the music has heavy improvisation element. Raga is what may be compared to mode or scale in Western music. The difference is evident because Hindustani music has the heavy influence of Persian music as opposed to Carnatic music and vocalist element is emphasized in Carnatic music than in Hindustani music. The Indian music is characteristic of tala which is considered as rhythmic pattern enhanced by drums called the tabla and the accompaniment the stringed......

Words: 439 - Pages: 2

Free Essay

Music

...Music ever since the first note was played has always been beloved in some way by mankind; though different tastes come into play music still has that power that allows any individual to just get away from the stresses of the world. Music allows you to express yourself when you hide the rest of who you are to try to fit in or impress society. But most importantly music can help with certain types of depression because of how it affects each individual. Music helps with our society bond which in my opinion is one of the only few things I see our society bond on. Ever since I was a kid I always loved music or playing it, it was weird, I was able to pickup basically any instrument and play it like a natural, but that’s not why I kept playing music, I did it for the feeling of release it gave me. The release of stress from school, chores, homework, whatever stressed me out I put into my music and I started getting really good at playing music. See it’s not so much playing the music or listening to it which relieves the stress, it’s actually letting yourself hear the emotion in the song or the notes you play and allow yourself to just let go and allow that euphoria to take over to where it’s just you listening or playing and no one else in this world can interrupt you. Express yourself, a small quote I guess you could say everyone is afraid to do. Yet those who do are frowned upon in today’s society; everyone is afraid to show their true colors because they’re afraid of how......

Words: 616 - Pages: 3

Free Essay

Music

...Course: Tutor: Date: Music of Tin Pan Alley Popularity of Tin Pan Alley music The popularity of the music of these artists (Tin Pan Alley) can be said to have maintained popularity for such a long time due to its structure building, the laying of lyrics is awesome and the form makes the music flow well. The performance is totally in its own compared to the latest versions of music. There is creative which follows along and make it enjoyable. The dance rhythm of the music “kills” other versions since the natural balance of the accents remains to be superior all over. These writers began from amateur stage and their writing was perfect, coon songs which were rough and risqué made the unusual popularity to the music. Performances of Tin Pan Alley music I do like the way in which the performance was done by the Tin Pan Alley artists. This is because of their assimilation of the rhythm which remained to be ragtime. Once listening to the flow of the music, you will notice repeat choruses which maintain the theme in the song. You will find happiness once listening and watching the performance and you cannot avoid having different mood on the music. Even the latest version of the music is very cool. Response According to the discussion which was held on Friday January 24th 2014 at 5:43 pm, the students were seen to have made a very good approach in analyzing the music of Tin Pan Alley. This is because it’s evident that they really know the music genre and might have......

Words: 300 - Pages: 2

Free Essay

Music

...MUSIC IN THE BEGINNING WHICH MUSIC IS OF GOD? Intro: We were created for praise and worship. The greatest desire of our life should be to praise and worship God. The reason we live is to worship Him. Worship is our first responsibility to God. God did not need to create you, but He chose to create you for His enjoyment. You exist for His benefit, His glory, His purpose and His delight. “Because of His love God had already decided that through Jesus Christ He would make us His children-this was His pleasure and purpose.” (Ephesians 1:5) When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. Worship is not a part of your life; it is your life. Worship not just for church services. We are told to “worship Him continually” and to “praise Him from sunrise to sunset.” Praise should be the first activity when you open your eyes in the morning and the last activity when you close them at night. David said, “I will thank the Lord at all times. My mouth will always praise Him.” God is seeking for worshippers: John 4:23 But the hour is coming, and now is, when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth; for the Father is seeking such to worship Him. * The spirit part of an unsaved man is dead. * However, the spirit part of those who have received Jesus in their lives is alive. * There can be no true worship unless our spirit is alive. This happens when we receive Jesus as our personal Savior. I. Music in......

Words: 2357 - Pages: 10

Premium Essay

Music

...THE TRADITIONAL VIETNAMESE MUSIC: PRESERVING AND DEVELOPING ((( Student Name: Phan Hong Dang ID number: K1440540 Kingston University. Plan THE TRADITIONAL VIETNAMESE MUSIC: PRESERVING AND DEVELOPING I/ Introduction - Music definition: + John Cage: “There is no noise, only sound” + Another musician: arts from using sound - Introduce this topic: Vietnamese traditional music: + Definition traditional music + The importance of traditional music II/ Main body - Define and explant traditional music - Explant the traditional instrument - Argument about traditional music is very important - Preserving and developing traditional music III/ Conclusion - Music advantages and explain - Traditional music is very important and all people should preserve and develop. THE TRADITIONAL VIETNAMESE MUSIC: PRESERVING AND DEVELOPING. Nowadays music is very popular and important in the world. However, there are some people who know the origin of music. A little people think music created by African in 50.000 years ago. In different way, some people think music came from the Greek (Wikimedia). What is the music, which can make people to think and develop in each period? John Cage (1937), who is the 20th century composer, reveals that music is the sound. He believes that any sound can be music such as voice, sound of life and he says “There is no noise, only......

Words: 1018 - Pages: 5

Premium Essay

Music

...beginning of time have appreciated, enjoyed, and incorporated some form of music in their everyday lives. Music can serve as a means of communication between two people who have little else in common. They can share their memories have a laugh together. For example, a song called the fighter united many of the players taking part in 2012 Olympics and gave them inspiration. Music helps people with understanding and developing self-identity, promoting quality of life and maintaining well-being. “Music is therapy. Music moves people. It connects people in ways that no other medium can. It pulls heart strings. It acts as medicine.” –Macklemore. Music is so diverse that it has many genres to choose, any genre that satisfies your tastes. In music there are hundreds of genres to listen from. Many have a rich history or geographical significance, or just the artists’ personal significance. I personally like almost every genre that there is, but my favorite one would be Rock and its subgenres, because these are the ones I feel most connected to. I feel connected to Rock because it’s where most instruments are real, and it’s one of the genres that have united a lot of people. From its subgenres, Punk Rock and Alternative would be the ones that I most prefer because they calm me down, and I can appreciate the music and meanings of the songs, and most of these songs I can relate to. The way I relate with music is with my personal experiences. I listen to it either to get hyped up......

Words: 542 - Pages: 3

Free Essay

Music

...Music is an integral part of our life. We can hear music everywhere: in the streets and at home, over the radio and on TV, in the shops and in the parks. People all over the world are fond of music. They listen to music, they dance to music, they learn to play musical instruments. It is varied because it reflects different human emotions. If we ask several people what kind of music they like, all of them will give different answers. Tastes differ. But the world of music is boundless and everybody can find there something that satisfies his tastes and demands. And all the people will agree that our world will be dull without music. We enjoy music because it influences our mood and imagination, reflects our inner state and character, arouses deep emotions and makes us think. It helps us to remove from tiredness and tension or find new strength, get new energy and optimism. Specialists explain that music isn't only a combination of pleasant sounds. It is an art which reflects life. There are a lot of different kinds of music. Some of them appeared long ago, and some are modern. For example, folk music appeared long ago, but it is still alive. There are many local performers, choirs and folk groups in Russia. Folk songs are very tuneful and pleasant to listen to. Classical music is often associated with the music of the past. However, this style also includes music being written now, and we may speak of modern classical music. Rap is a modern musical style where the singer......

Words: 408 - Pages: 2

Free Essay

Music

...Analyzing Westlife Music Group Student’s Name Institutional Affiliation Westlife General Information Westlife is composed of group of five men all coming from Ireland. They are Nicky Bryne, Bryan McFadden, Shane Filan, Kian Egan, and Mark Feehily (“Westlife”,2015). Out of the five members of Westlife, Shane was the first one to engage in music. He began his singing career at the age of 12 after performing at the Hawkswell Theatre in Sligo, Ireland. Coincidentally, Shane, Mark and Kian are all from Sligo and they became friends through acting while they were students at the Summerhill College (“Westlife’s History”, 2015). While still in college, Shane was strongly motivated by the success of Boyzone which made him have a strong desire to start doing pop music (“Westlife’s History”, 2015). Shane first thought of starting a four member singing group called SC4 but then went ahead and joined a group called IOU which comprised of Derek Lacey, Graham Keighron, Mark and Michael Garrett (“Westlife”,2015). The group released their first single called “Together Girl Forever”. However, this was the only song that was done by the group. The determination to music prompted Shane’s mother to intervene and ask Louis Walsh, the manager of Boyzones if he could sign Shane (“Westlife”,2015). It is Loius who first signed Shane, Mark and Kian into the first group. Bryan and Nicky later joined their group hence forming Westside band. The group was co-managed by Ronan Keating......

Words: 1073 - Pages: 5

Free Essay

Music

...Paper #1: Music World History 4th period Music has been around since the Paleolithic age and has evolved through the years, entertaining almost every person alive. Like said in the thesis statement, music has been around since the Paleolithic age, as time went on music evolved. There are many different variations of music. The variations tend to revolutionize throughout the ages. The different genres of music consist of pop, rock and roll, hip hop, rap, jazz, and many more. Everyone’s taste in music is different, it could depend on their personality or their mood. Music can be used in so many different ways. It is amazing how music is a part of everyone’s life, even though they may not know. I consider music to be the anchor for all entertainment. Music can be played by many different instruments. It can be played by almost anything from pens, guitars, drums, electronic devices, and basically almost every item in the world. Like I said in the previous paragraph; I consider music to be the anchor for all entertainment. I say this because music itself is entertaining just listening too, but music also gives “spice” to things. It’s like a cherry on top of an ice cream sandwich, just think of a movie without music. I don’t think that is even possible for someone to make a movie without music. The first black and white motion pictures were actually just music and well, moving pictures. I think that music helps many people, it can be used as a stress relieve. Music can......

Words: 479 - Pages: 2

Free Essay

Music

... Music is my friend, my doctor and love of my life. There are countless amount of people with headphones listening to music and simultaneously blocking out the outside world around them. Today stress is taking a huge toll on a person’s everyday life. We need some kind of escape and here is the music. It helps me to relax, to enjoy the life and make every moment better. I think that music has some biological connection with our body when we listening it. It has a great power. “Whithout music life would be a mistake.”- sad Friedrich Nietzsche. I tottaly agree. I can’t even imagine how the world would look like if there was no music. You can see many genres and artists in my playlist. Some of them gives me the strength, some gives me hope, some of them makes me to accept life as it is. Music is important part of life. It is a form of expression. It has no boundaries and it follows no guidelines. Essentially, to me, music is like air. It has no true shape or definiton, yet we need it to live. Imagine a world without music. All you’re left with is dust. Music is life istelf. As I mentioned, Music is one of the few things, that can help you escape your reality. No mater how bad things are, music has the potential to make you forget all about it. Music can spark any emotion. It can hold memories. It can tell stories. It will always be there. It will never vanish. You can’t touch music, but music can touch you. There are various type of music in the world. For......

Words: 578 - Pages: 3

Free Essay

Music

...Weiqian Li Music 1801W Music, Society, and Culture 12/09/2014 “Little Apple” A Earworm Song in China In this summer, one viral song, “Little Apple,” written by the Chopstick Brothers, become more and more popular overnight in China. Currently, this song has received more than 900 million views, has over 83 million search results, and 280,000 related videos on Youku, which is the China’s largest online Youtube. Some people argue that it is Chinese “Gangnam Style” (Sun). One related video it shows that Chinese paramilitary soldiers are performing a dance of the song “Little Apple” during a show by the local government. On November 24, the South Korea girl pop group T-ara released a remake of the music video of “Little Apple,” and translated most of the words to Korean. On the same day, the Chopstick Brothers performed “Little Apple” at the American Music Awards, where they were awarded the “Best International Music.” “Little Apple” is but one example of a new style of Chinese pop music that has appeared in the last few years. Other examples include “The Most Dazzling Folk Style,” by Phoenix Legend (2012), “So Cool,” by Da Zhang Wei in 2014, CCTV Spring Festival Gala (which is the premier mainland Chinese television event of the Chinese new year), and “Chick Chick,” composed and sung by Rong Wang (2014). These pieces represent a new style of Chinese pop music: “earworm songs.” As Chinese pop music industry, the new trend the style of an earworm song became immensely......

Words: 2077 - Pages: 9

Premium Essay

Music

...Takema Anderson February 22, 2016 Music 100-005 Chapter 2 1.Which of the four basic components of music is most helpful in identifying a world music tradition? Why? Out of the four basic components of music Timbre is most helpful in identifying a world music tradition. Timbre is best because you can get familiar with the music characteristics and sound. 2.Name at least three examples from each instrument category in the Sachs-Hornbostel system. In which subcategories do these examples belong? Aerophones: flutes, reeds, and trumpet. Chordsphones: lutes, zithers, and violins Idiophone: calves, bells, and rattle. Membranophones: drums, timpani, and tambourine. 3.How does pitch differ from tuning system? How does tuning system differ from scale? How does scale differ from range? Pitch is a tones specific frequency level while, tuning system is the entire collection of pitch frequencies commonly used in a given music tradition. Scale differs from tuning system because scale consists of a set of pitches, generally expressed in ascending order. Range differs from scale because range refers to the span of pitches a given voice or instrument is......

Words: 334 - Pages: 2

Free Essay

Music

...Ryan Hunt, Publishing Co: Tygaman Music/EMI Blackwood Music Inc (BMI), Young Jackson, Featuring samples from the Cedric Gervais recording “Molly” Produced under license from Big Beat Records, A Warner Music Group Company and Money Publishing Inc/Warner Chappell Publishing (BMI), Jess Jackson Publishing (BMI), Recorded at: Ameraycan Recording Studio, Los Angeles, CA, 3 Beat Records, One Love and Spinnin’ Records. Used by permission. All rights reserved. Contains excerpts from the composition “Molly” written by The Hit Factory, Miami, FL, Recorded by: Jess Jackson, Michael (Banger) Cadahia, Recording Assistant: Matt Anthony, Mixed at: Ameraycan Recording Cedric Depasquale and Carlos Cid. Used by permission. Wiz Khalifa appears courtesy of Rostrum Records/Atlantic Recording Corporation & featuring Studio, Los Angeles CA, Mixed by: Jess Jackson, Vocal Production by: Jess Jackson, Michael “Tyga” Stevenson, Lil Wayne appears courtesy of Cash Jamal “Mally Mal” Rashid. Money Records, Inc. 07 FOR THE ROAD FEAT. CHRIS BROWN 02 DOPE FEAT. RICK ROSS Written by: M. Stevenson, C. Brown, D. Quinn, L. Edwards, J. Jackson, B. Alexander Morgan, J. Pastorius, Produced by: Lil’C and Mars, Additional Written by: M. Stevenson, W. Leonard Roberts II, M. Roberts, J. Jackson, C. Broadus, A. Young, C. Wolfe, Produced by: FKi for FKi Productions/Defient, Production by: Jess Jackson, Publishing Co: Tygaman Music/EMI Blackwood Music Inc (BMI), Songs of Universal,......

Words: 2273 - Pages: 10

Premium Essay

Music

...Popular Music —Lots of definitions —Mainstream music: “the majority of music that appears in national charts and appeals to a broad cross-section of the public” (Fonarow 2006:63) —“Commercial music”: “Any music that is created or produced with commercial purposes (i.e. financial gain) in mind” (Pruett 2011:1) —These definitions exclude many forms of music that might be considered ‘popular’ to the people that listen to them or refuse to listen to them —Tied to mediated listening and technology —Music could be popular for the masses when recorded music allowed masses of people to access the same music —Tied to commercialism – embedded within the commercial music industry —Certain styles of music appeal widely —These styles are industrialized, part of the music industry, large scale —Popular music is constantly changing – reflection of cultural attitudes about popular culture, culture as a national/international project —In ethnomusicology fieldwork focuses include: —Fan-based communities —Technoculture —Local or indie music scenes (Ex: Berger 1999; Fox 2004; Samuels 2004; Fonarow 2006) —Actual artists in popular music often remain elusive —Inaccessible to an ethnomusicologist —Little motivation to participate —Something to consider before picking a topic of study —As a result, very few studies of popular music focus on popular artists today —Different genres (country, rock, heavy metal, pop, rap) have different modes of access between fans and artists......

Words: 2515 - Pages: 11

beau ruban en soie, 2.70 m X 3 cm, ancien | Gs-173-receptionist in the internal 1 watch method to the female ... added by Bolabola 17.07k* | فييو تيك جي 6 بلاس 3-أكسيس استقرت يده gimbal