Prekinio Kredito Draudimas

In: Business and Management

Submitted By ignaselis
Words 827
Pages 4
Kas yra prekinių kreditų draudimas?

Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio neatsiskaitymo).

Kaip veikia prekinių kreditų draudimas?

1. Draudėjas pateikia draudikui duomenis apie norimus drausti pirkėjus bei nurodo pageidaujamą kredito limitą (maksimalią pagal sutartį apdraudžiamą įsiskolinimo sumą) kiekvienam pirkėjui arba kiekvienai šaliai, su kuria vykdomos prekybinės operacijos.

2. Draudikas įvertina kiekvieno pirkėjo mokumą ir remdamasis šiuo įvertinimu nustato maksimalų kiekvienam pirkėjui suteikiamą kredito limitą. Draudėjas turi sumokėti draudikui mokestį už pirkėjo rizikos analizę.

3. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras.

4. Abipusiu susitarimu nustatomas laukimo periodas - laikotarpis, per kurį draudėjas pats turi teisę išieškoti skolą be draudiko įsikišimo. Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui.

5. Draudimo sutarties galiojimo metu būtina pranešti draudimo bendrovei:

* jei apdraustas klientas neatsiskaitė per pirkimo ir pardavimo arba draudimo sutartyje nustatytą laiką, * sužinotą neigiamą informaciją apie apdraustą klientą, rodančią, kad jis gali neįvykdyti finansinių įsipareigojimų, numatytų pirkimo ir pardavimo sutartyje.
6. Draudiminiu įvykiu laikomas dalinis ar visiškas apdraustų sąskaitų - faktūrų neapmokėjimas dėl pirkėjo patvirtinto arba tariamo nemokumo. Tokiu atveju sutartą nuostolių dalį prisiima draudėjas. Draudiko kompensuojama nuostolio dalis vadinama draudiko atsakomybės dalimi. Draudimo išmoka bet kokiu atveju negali viršyti nustatyto kredito limito ir draudiko atsakomybės dalies.

Kokius papildomus privalumus suteikia kreditų draudimas?

1. Pinigų srautų sureguliavimas

Problema.…...

Similar Documents

Papperr

...Ang isang irregular na estudyante ay yung hindi nagtataglay ng regular load sa kurikulum o programa para sa kanyang partikular na antas ng taon. Kung hindi bababa sa dalawang paksa ay naiiba mula sa nararapat sa kurikulum ng kung ano ang aktwal na nakatala (Holy Angel University’s handbook, 2008) Ang isang irregular na estudyante ay nakarehistro para sa pormal na akademikong kredito ngunit nagdadala ng mas mababang yunit para sa kanyang kurso sa semestre kung saan siya ay nakarehistro. (University of the East’s handbook, 2012) Ang isang irregular na estudyante ay nag-aaral ng pasulput-sulpot na batayan. Sa madaling salita ay hindi palagi-lagi. Sila ay dumadalo sa kolehiyo o sa mga pag-aaral ng kompyuter sa kanilang sariling kaginhawaan. Sa kadahilanang sila ay may ganap na trabaho, patakbuhin ang kanilang sariling tahanan at pag-aalaga para sa kanilang pamilya. Sila ay akma sa kanilang pag-aaral kapag sila ay pwede, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na ang mga ito ay hindi na dedikado sa kanilang gawaing pangiskwela. (Eduqna.com) Mahirap maging isang irregular na estudyante dahil sa mga kadahilanan na : Pagdating sa exam nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa oras. Mahuhuli ka ng isang taon lalo’t lalo na kapag hindi pwede sa eskwelahang pinagpasukan ang summer classes at subjek na inooffer lamang isang beses sa isang taon. Halos lahat ng mga subjeks ay may pre-requisite at sinasabi ito lamang ng isang beses kada isang taon o semester. Tumataas ang tuition fee o......

Words: 370 - Pages: 2

Route Planning

...korozijos, puvimo, galimo medžiagų (ypač svarbu pavojingų) pasklidimo ir aplinkos užteršimo. Siekiant apsaugoti krovinį nuo krovinių grobstymo, naudojamos specialios pakuotės. Vežant krovinį taroje, jo masė išreiškiama neto ir bruto masėmis (neto – tik krovinio masė; bruto – krovinio masė su tara). Vykdant krovinių gabenimus mokama už bruto masę. Markiravimas (specialių ženklų ir užrašų rašymas ant krovinio) atliekamas vežant vienetinius krovinius dideliais atstumais. Markiravimas būna prekinis (jį atlieka įmonė gamintoja – nurodo savo pavadinimą ir krovinio rūšį), krovininis (nurodo krovinio siuntėją ir gavėją; išsiuntimo bei pristatymo punktų pavadinimus; krovinio masę ir tūrį), vežimo (nurodo vietų kiekį krovinio partijoje; prekinio vežimo dokumento, pagal kurį priimtas vežti krovinys, numerį), specialus (atliekamas krovinio siuntėjo – tai specialūs nurodymai kaip elgtis su kroviniu jį vežant, saugant ir pan.). Markiravimas atlieka informacinę pakuotės funkciją. Manipuliaciniai ženklai – vaizdai, nurodantys ypatingas krovinių savybes ir kaip reikia su jais elgtis pakraunant, iškraunant, saugant. Šių ženklų rašymas yra standartizuotas. Faktoriai darantys įtaką pakuotės parinkimui: 1. Pačio gaminio savybės (jautrūs dūžiui, šviesai, temperatūriniam žėrimui, drėgmei ir kt.); 2. Taisyklės ir standartizacija; 3. Paskyrimo vieta, gali būti reikalinga ypatinga krovinio apsauga; 4. Gaminio išvaizda, forma; 5. Transporto rūšis, vežant krovinius......

Words: 5538 - Pages: 23

Intermediantion

...Bankai atlieka reikðmingà vaidmená ðalies ekonomikoje. Pagrindinis bankininkystës sektoriaus poduktas – pinigai – lemia ðalies ekonominæ gerovæ, vystymàsi. Pinigai, iðsisklaidæ smulkiomis sumomis, neturi dinaminës kûrybinës valios, tuomet jie yra tik tar- pasmeniniø ekonominiø mainø tarpininkai. Tie patys pinigai, paleisti á ûkiná kûrybiná darbà, pradeda kurti naujas vertybes ir kartu jau virsta kapitalu. Bankai yra svarbiausi ðalies ûkio centrai, kurie leidþia pinigus á ekonominá gamybos darbà [1]. Per paskutinius keletà metø Lietuvos bankininkystës sektoriaus veikla ágavo augimo pagreitá. Vien tik 2005 m. paskolø portfelis komerciniuose bankuose iðaugo apie 54 proc., indëliø – 41 proc. [2]. Ðalies bankø ásiskolinimai patronuojanèioms kredito ástaigoms 2005 m. padidëjo 5,1 mlrd. Lt, arba 2,2 karto. G. Dudzevièiûtë / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA – 2006, VII t., Nr. 2, 128–135 Straipsnyje siekiama iðsamiai iðanalizuoti Lietuvos ekonomikos augimo priklausomybæ nuo bankininkystës sektoriaus rodikliø ir kiekybiðkai ávertinti statistiðkai iðmatuojamø veiksniø poveiká ekonomikai. Siekiant nurodyto tikslo, bus spendþiami ðie klausimai: • analizuojamas bankininkystës sektoriaus ir ekonomikos augimo ryðys teoriniu aspektu; • nagrinëjamas Lietuvos finansinio tarpininkavimo sektoriaus, kurio pagrindà sudaro bankininkystës sektorius, plëtra ekonomikoje; • taikant statistikos modelius, identifikuojami labiausiai ekonomikos augimà lemiantys bankininkystës sektoriaus rodikliai bei......

Words: 4283 - Pages: 18

Things That Start-Up's Should Know

...Pradedančiojo verslininko ŽINYNAS VERSLO PLANAVIMAS 2 TURINYS 1 dalis VERSLO PLANAVIMAS Kas yra verslo planas? Verslo plano rengimo pagrindinės taisyklės Rekomenduojama verslo plano struktūra Verslo plano pateikimas 1 darbalapis: Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą Naudinga informacija 2 dalis VERSLO FORMOS IR REGISTRAVIMAS Verslo formos Verslo steigimas ir registravimas 3 dalis DARBO TEISĖ Įmonės kolektyvinė sutartis Darbo sutarties turinys, jos sudarymas ir registravimas Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos Darbo laikas Poilsio laikas Darbo drausmė ir atsakomybė Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginių nuostatų struktūra ir turinys Rizikos versle. Kaip draudimas gali padėti jų išvengti? Duomenų apsauga Išradimai ir patentavimas 4 dalis ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų saugos struktūros įmonėse Reikalavimai darbo vietoms 2 darbalapis: Ką pasirinkti? 3 darbalapis: Galimos Darbų saugos ir sveikatos rizikos. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais Darbdavių, atskirų padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Naudinga informacija 1 pvz.: Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 2 pvz.: Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 3 pvz.: Darbuotojų saugos ir......

Words: 46483 - Pages: 186

Bonifacio Saving and Loan Association

...pagbubukas at ang kanilang mga average na balanse pagkatapos. Ang mga kalahok ay nahahati sa mga koponan , na may isang branch / division na kumakatawan sa isa koponan . Upang subaybayan ang progreso ng EMP , hihingin kliyente surrendered panguna card na ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng EMP ' kalahok. Passbooks / deposit certificate ay pagkatapos na minarkahan ng ang logo ng EMP . Bilang karagdagang insentibo , bukod sa mga indibidwal na mga bonus Naabot tukoy na mga antas ng credit , mga espesyal na mga bonus na ibinibigay sa mga koponan kung tina-target ng grupo ay natugunan . Credits award Personal na koponan Nagkamit ay summarized at ipinamamahagi sa dulo ng bawat buwan sa loob ng deposito panahon ng kampanya . Ang mas maraming mga kredito award kinita , mas mahal ang merchandise na ma- redeem . Ang listahan ng mga premyo kasama calculators , mga relo , living room at dining sets at microwave oven , bukod sa iba pa . Mr Panganiban, pinuno ng Accounting Division, kinuha mahusay na ng puson upang makakuha ng isang malaking badyet para sa programa. Siya ay ang isa na ipinakilala ang EMP sa board sa panahon ng taon-end meeting siya gaganapin masidhi sa paniniwala na may tamang mga insentibo, ang mga empleyado ay maaaring inarkila upang matulungan attains ang Bank na target nito. Sa panahon ng pakonsulta pulong, Mr Panganiban nakabalangkas sa mga tagapamahala ang mga target na deposito antas para sa kani-kanilang mga sanga. Dahil sa EMP, mga pagtaas sa mga target ay .....

Words: 366 - Pages: 2

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

...ĮMONIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIŲ ANALIZĖ Neringa Semėnaitė, Solveiga Jagminaitė Vadovė: Lekt. Dr. Laura Ivaškevičiūtė Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas SM 5/2 gr. Įvadas Bankai skolindami neturi visos reikiamos informacijos apie įmones, todėl susiduria su vis didesne kredito rizika, o tai sąlygoja nuolatinį poreikį tobulinti savo rizikos valdymo sistemą, kurti naujus metodus, kurie padėtų efektyviai vystyti veiklą. Problema: parinkus netinkamus kredito rizikos vertinimo modelius ir metodus iškyla neadekvataus kredito rizikos vertinimo grėsmė, kuri yra viena iš šiandieninės finansinės krizės priežasčių. Tikslas – išanalizuoti įmonės kredito rizikos vertinimo modelius. Metodika: mokslinės literatūros apžvalga. Kredito rizikos samprata Norint išaiškinti kredito rizikos sąvokos reikšmę, pirmiausia reikia apibrėžti kas yra kreditas. Išanalizavus keleto autorių, t.y. Martinkaus B., Buškevičiūtės E., Bartkaus E., Žaltauskienės N., pateikiamas kredito sąvokas, galima teigti, kad kreditas – komercinis pasitikėjimas, kurį kreditorius (skolintojas) išreiškia kredito gavėjui (skolininkui) tiesiogiai (skolindamas pinigus) arba netiesiogiai parduodamas prekes ir paslaugas skolon. Anot S. Tarailos, paskolos išdavimas bendrais bruožais taip pat gali būti apibrėžiamas kaip vertės suteikimo kitam asmeniui arba subjektui procesas prisiimant su tuo susijusią riziką. Rizika susijusi su galimybe, kad kitas asmuo arba subjektas gali nesugebėti......

Words: 2354 - Pages: 10

Prekinio Kredito Draudimo Reikšmė, Kredito Rizikos Valdymas

...PREKINIO KREDITO DRAUDIMO REIKŠMĖ, KREDITO RIZIKOS VALDYMAS Santrauka. Pirkėjams suteikti kreditai (pirkėjų įsiskolinimai) paprastai sudaro didelę įmonės turto dalį, todėl kaip ir bet kuris vertingas turtas turėtų būti tinkamai apdraustas. Net ir patikimi pirkėjai kartais paveda ir sukelia tiekėjui didžiules finansines problemas. Kreditų draudimas apsaugo verslą nuo grėsmės, kylančios klientui nevykdant sutartinių įsipareigo-jimų ir nemokant už produkcijos ir (ar) paslaugos pardavimą taikant atidėtą mokėjimą. Straipsnyje nagrinėjama prekinio kredito draudimo reikšmė, kredito rizikos valdymo problemos bei kaip prekinio kredito draudimo naudojimas įtakoja šalies ekonomiką. Straipsnio tikslas – išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę įmonėms, kurios naudoja šią priemonę kredito rizikos valdymui, nustatyti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai. Uždaviniai: išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę; išanalizuoti prekinio kredito rizikos valdymą; nustatyti prekinio kredito rizikos mažinimo ga-limybes; aptarti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai. Reikšminiai žodžiai: Prekinio kredito draudimas, kredito limitas, rizikos vertinimas, rizikos valdymas, kredito rizika. Įvadas Norint ramiai ir užtikrintai plėtoti verslą, būtina ap-saugoti tai, kas investuota ir sukurta per daugelį metų įmonėje. Visi supranta būtinybę apdrausti įmonės trans-portą, pastatus, įrengimus, bet tik nedaugelis pagalvoja, kad didžiausias įmonės turtas yra jos veikla –...

Words: 2803 - Pages: 12

Verslo Planas - Internetas.Doc

...Respublikos ir užsienio bankuose, apvalų antspaudą su įrašu “Lietuvos Respublika” ir atlieka finansines operacijas pagal nustatytas taisykles, UAB turi prekybinį ženklą. 1.3. UAB “DF” yra savarankiška savo veikloje, besivadovaujanti Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir įstatais. Jos būstinė yra Vilniuje, Šnipiškių rajone, S.Fino 3. g. 1.4. Bendrovė turi komercinį, ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Ji gali: 1.4.1. Pirkti, nuomoti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip juo disponuoti. 1.4.2. Pirkti ar kitokiais būdais įsigyti ir turėti nuosavybės teisę, taip pat iškeisti, perduoti, keisti ar kitaip naudoti investicijų ir kredito vertybinius popierius. 1.4.3. Verstis komercine - ūkine veikla Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų. 1.4.4. Sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti pinigines lėšas už palūkanas, nustatomas sutartimi. 1.4.5. Nustatyti savo teikiamų paslaugų, produkcijos ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir normatyvus reguliuoja valstybė. 1.4.6. Priimti į darbą ir atleisti iš jo darbuotojus, nustatyti jų teises ir pareigas, darbo užmokestį. 1.4.7. Priimti ir keisti įstatus. 1.4.8. Steigti kitas įmones ( filialus, skyrius ), būti kitų įmonių dalininku ar valdytoju. 1.4.9. Skirti lėšų labdarai. 1.5. UAB yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo......

Words: 4587 - Pages: 19

Miss

...Prekinis kreditų draudimas Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio neatsiskaitymo). Lietuvoje prekinio kredito draudimu užsiima UADBB „Kreditų draudimo brokeris“, „Atradius Reinsurance Ltd“ bei „The Coface group“. Verslo kredito draudimu yra draudžiamos trumpalaikė gautinos sumos, kurios mokėtinos per mažiau kaip vienerius metus. Norint gauti draudimo pasiūlymą, reikia užpildyti draudimo bendrovės pateiktą nustatytos formos paraišką, kurioje pateikiami duomenys apie draudėją bei jo pirkėjus. Draudiminiu įvykiu laikomas dalinis ar visiškas apdraustų sąskaitų - faktūrų neapmokėjimas dėl pirkėjo patvirtinto arba tariamo nemokumo. Tokiu atveju sutartą nuostolių dalį prisiima draudėjas. Draudimo išmoka bet kokiu atveju negali viršyti nustatyto kredito limito ir draudiko atsakomybės dalies. Abipusiu susitarimu nustatomas laukimo periodas - laikotarpis, per kurį draudėjas pats turi teisę išieškoti skolą be draudiko įsikišimo. Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras. Paprastai kreditų draudimo sutartimi apdraudžiama 75-95% patirtų nuostolių. Draudimo bendrovei išsiieškojus iš skolininko visą nesumokėtą sumą, draudėjui grąžinama likusi dalis (15-25%), išskaičiavus draudimo bendrovės kaštus įsiskolinimui......

Words: 478 - Pages: 2

Investiciniu Projektu Analize

...neformalią organizacijos pusę, kuri iki šiol traktuojama kaip nepažinta, iracionali ir intuityvi, kadangi šių elementų buvimas pastebimas ne iš formalių dokumentų, o pasireiškia per organizacijos darbuotojų elgesį. Makrolygiu „stiprieji“- mokesčių, investicijų politikos, politika mokslinių tiriamųjų arbų atžvilgiu; „silpnieji“ –valstybės ir verslo santykiai, valdymo ir darbo santykiai, vertybių nustatymas. Mikrolygiu „Stiprieji“- gamyklos ir įrengimai, automatizavimas ir kompiuterizavimas; „silpnieji“- personalo samdymo tvarka, sprendimų priėmimas, informacijos platinimas, soc. Naujovių įgyvendinimas. Valst. Ek. Reguliavimo formos – įstatymų ir programų rengimas. Pagr. Valstybinio reguliavimo mechanizmai- biudžetinė, mokesčių, finansų, kredito, muitų, kainų, pinigų emisijos, tarptautinė ekonominė politikos. Ekonomikos valdymo principai: 1. max atsiribojimas nuo valstybinio ek. reguliavimo ir max valdymo sistemos decentralizacija; 2. aktyvi valstybės įtaka ek. procesams, įskaitant ir rinkos santykių formavimą; dabar įsigali LT programinis valdymo metodas Taikant projektų valdymo metodus galima sutaupyti iki 20 % projekto vertės. 1.2 Projekto sąvoka ir tipai Bendroji projekto schema Projektų valdymo institutas- siekia susisteminti projektų valdymo žinias ir standartizuoti naudojamus metodus bei priemones. 1. Projektas - tai organizuotos pastangos padaryti kažką naudinga. 2. Projektas - tai problema, turinti sprendimo grafiką. 3. Projektas - tai unikalus darbas,......

Words: 7282 - Pages: 30

Apskaita

...kuriose dirbo nuo 2 iki 4 samdomų darbinikų. Kitos įmonės buvo sugrupuotos pagal samdomų darbininkų skaičių. Prekybos įmonės buvo suskirstytos į tris kategorijas. Įvairių kategorijų įmonių apskaitos tvarką reglamentavo 1924.07.24 Prekybos, pramonės ir kredito įstaigų sąskaitybos knygų įstatymas, kuriame nurodyta kokias buhalterinės apskaitos knygas privalo vesti atskira prekybos ar pramonės įmonės kategorija. T.p. šiame įstatyme nurodyta, kad sąskaitybos knygos privalo būti vedamos be išskutimų, ištrynimų, sutepimų ar prirašymų tarp eilučių ar straipsnių. Sąskaitybos knygos turėjo būti vedamos valstybine lietuvių kalba. Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais didelę įtaką buhalterinės apskaitos organizavimui turėjo 1924 m. Prekybos, pramonės, kredito ir amato pelno mokesčio įstatymas. Pagal šį įstatymą buvo išskirtos dvi pelno mokesčio mokėtojų grupės. Pirmajai grupei buvo priskiriamos smulkios prekybos ir pramonės įmonės, banko kontoros, komiso ir kt. panašios įstaigos, kurios ataskaitų nesudarinėjo, todėl kiekvienam mokėtojui užteko apyskaitinių metų pradžioje pateikti pareiškimą apie praėjusių metų pelno sumą. Antros grupės įmonėmis ir įstaigomis buvo laikomos akcinės bendrovės, kompanijos, pajų draugijos, įvairios kredito ir kitos įstaigos, kurios privalėjo atsiskaityti spaudoje arba narių susirinkime. Šios grupės įmonės ir įstaigos privaloma tvarka turėjo pateikti savo ataskaitas: balansą, pelno ir nuostolių ataskaitą ir protokolo nuorašą, patvirtinantį......

Words: 4609 - Pages: 19

Manoman

...ir “Business and Exhibitions”. V.Lenkučiui pavesta surinkti informaciją apie šių leidinių tiražus ir kainas, kad galima būtų teisingai ir pagrįstai vykdyti finansinę šių leidinių paramą. 1. Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas. Teikia: LPK Eksporto plėtros komitetas. Projektą pristatė Jonas Plačiakis, UAB draudimo įmonės “Lietuvos eksporto ir importo draudimas” (LEID) generalinis direktorius. Viena ūkio plėtros galimybių yra eksporto plėtra. Lietuvos eksportas ir importas kasmet auga, šalis tampa vis atviresne ekonomikos šalimi. Pranešėjas supažindino su valstybinėmis eksporto rėmimo formomis, jas vykdančiomis institucijomis Lietuvoje. Viena eksporto finansinio rėmimo formų yra eksporto kreditų draudimas. Kaip rodo UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” atlikti atsiskaitymų struktūros tyrimai, visose rinkose, EBPO ir ne EBPO valstybėse, vyrauja atidėti mokėjimai, dažniausiai 16-60 dienų. Kadangi didelę dalį savo produkcijos Lietuvos įmonės eksportuoja į Rytus, joms labai aktualus ne rinkos rizikos draudimas. Šiandien valstybė nedalyvauja ne rinkos rizikos draudime kaip perdraudėjas, tai atlieka privati Vokietijos draudimo įmonė. Prelegentas supažindino, kokie teisės aktai reglamentuoja eksporto kreditų draudimo veiklą ir kokie yra veikiančio eksporto kreditų draudimo modelio trūkumai: nesudaryta galimybė valstybei tiesiogiai dalyvauti eksporto kreditų draudimo veikloje, nes valstybė neįvardinta kaip......

Words: 1137 - Pages: 5

Finance

...Šiame dokumente pateikiama glausta sistemas kredito rizikos vertinimo įmonėje credit domain (SMEs and larger businesses), that can guide lenders when choosing kredito domenas (MVĮ ir didesnėmis įmonėmis), kurios gali padėti skolintojams renkantis appropriate data and tools. atitinkami duomenys ir įrankiai. Traditionally, lenders relied upon judgmental assessments of Tradiciškai, skolintojai, remtis subjektyvių nuomonių vertinimais the five Cs (capacity, capital, character, collateral, and conditions), but modern 5 Ca (galia, kapitalas, charakteris, įkaitas, ir sąlygos), bet modernus technology has allowed them to amass and capitalise on data. technologija leido jiems kaupti ir pasinaudoti duomenų. Besides judgment, lenders Be nuovoką, skolintojų can also apply scoring, reduced-form, and structural models—with the choice being taip pat gali taikyti įvertinimas balais, sumažinta forma, ir struktūrinio modelių pasirinkimas yra dependent upon the size and nature of the firms being assessed. priklauso nuo vertinamos įmonių dydį ir pobūdį. For the largest Didžiausias companies with traded securities, reduced-form and structural models can be used to bendrovėms, turinčioms vertybinių popierių apyvartą, sumažinti forma ir struktūrinių modelių gali būti naudojamas interpret their prices and price movements. interpretuoti savo kainas ir kainų svyravimus. In contrast, credit scoring is used mostly in Tuo tarpu kredito vertinimo, naudojamas daugiausia data-rich......

Words: 9747 - Pages: 39

Komercinio Banko Steigimas

...Komercinio banko steigimas Komercinis bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Banko steigimo tvarka 1. Bankas steigiamas Civilinio kodekso, Finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos bankų įstatymo ir, jei šis Įstatymas nenustato kitaip, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 2. Bankas gali būti steigiamas tik neribotam laikui. 3. Bankas gali būti registruojamas po to, kai yra gavęs priežiūros institucijos leidimą jį įsteigti. 4. Steigiamo banko akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki steigiamojo susirinkimo sušaukimo dienos.   Steigėjai 1. Banką gali steigti ne mažiau kaip 10 steigėjų. 2. Finansų įstaigos steigėju gali būti tik asmuo, kuris: a. įsigyja ne mažiau kaip 3 procentus balsavimo teisę suteikiančių banko akcijų. b. gali įrodyti, kad lėšos, panaudotos steigiamos finansų įstaigos įstatiniam kapitalui ir (arba) balsavimo teisėms įsigyti, yra jo teisėtai gautos pajamos; c. kuris yra nepriekaištingos reputacijos. d. kurio finansinė būklė yra gera ir stabili. 3. Finansų įstaigos steigėju negali būti fizinis asmuo, teistas už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams arba už kitus nusikaltimus, jeigu jam nėra išnykęs......

Words: 1868 - Pages: 8

Banks

...grynaisiais, vekselių diskontavimas, ir t.t. Jie taip pat suteikia saugias terminuotas paskolas visiems klientams. 3. Kredito suteikimas: tai svarbiausia komercinių bankų funkcija. Komercinis bankas sukuria galimybę klientui išsigryninti pinigus iš jam sukurtos sąskaitos, lygiai taip pat kaip ir vėl į ją sumokėti trūkstamą sumą. Kartu su pagrindinių funkcijų kiekvienas komercinis bankas turi atlikti keletą antrinių funkcijų. Tai apima daug agentūrų funkcijas arba bendrąsias komunalines funkcijas. Antriniai komercinių bankų funkcijos gali būti skirstomos į agentūrų funkcijas ir naudingumo funkcijų. a. Agentūros funkcijos: Įvairios komercinių bankų funkcijos yra: 1.Rrinkti ir išgryninti čekius, suteikti dividendus ir palūkanas. 2.Atlikti mokėjimus, draudimo įmokos, ir t.t. 3.Spręsti užsienio valiutų keitimo sandorius. 4.Pirkti ir parduoti vertybinius popierius. 5.Veikti kaip garantas ir vykdytojas. 6.Priimti mokesčių pajamos ir mokesčių deklaracijas. b. Bendrosios komercinių bankų naudingumo funkcijos: 1.Teikti saugyklos paslaugas klientams. 2.Teikti pinigų pervedimo paslaugą. 3.Spręsti kelionės čekių klausimus. 4.Veikti kaip arbitras. 5.Priimti įvairius mokesčius už mokėjimo pvz., telefono sąskaitas, dujų sąskaitas, vandens vekseliai ir kt. 6.Suteikti prekybinės bankininkystės galimybe. 7.Teikia įvairias korteles, pavyzdžiui, kredito korteles, debeto korteles, intelektinių kortelių ir t.t. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 1 d. nurodo, jog......

Words: 4948 - Pages: 20

26.11.2018 | Rick and Morty | Watch Episode