Prekinio Kredito Draudimo Reikšmė, Kredito Rizikos Valdymas

In: Business and Management

Submitted By jurga
Words 2803
Pages 12
PREKINIO KREDITO DRAUDIMO REIKŠMĖ, KREDITO RIZIKOS VALDYMAS
Santrauka. Pirkėjams suteikti kreditai (pirkėjų įsiskolinimai) paprastai sudaro didelę įmonės turto dalį, todėl kaip ir bet kuris vertingas turtas turėtų būti tinkamai apdraustas. Net ir patikimi pirkėjai kartais paveda ir sukelia tiekėjui didžiules finansines problemas. Kreditų draudimas apsaugo verslą nuo grėsmės, kylančios klientui nevykdant sutartinių įsipareigo-jimų ir nemokant už produkcijos ir (ar) paslaugos pardavimą taikant atidėtą mokėjimą. Straipsnyje nagrinėjama prekinio kredito draudimo reikšmė, kredito rizikos valdymo problemos bei kaip prekinio kredito draudimo naudojimas įtakoja šalies ekonomiką. Straipsnio tikslas – išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę įmonėms, kurios naudoja šią priemonę kredito rizikos valdymui, nustatyti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai. Uždaviniai: išanalizuoti prekinio kredito draudimo reikšmę; išanalizuoti prekinio kredito rizikos valdymą; nustatyti prekinio kredito rizikos mažinimo ga-limybes; aptarti prekinio kredito draudimo įtaką šalies ekonomikai.
Reikšminiai žodžiai: Prekinio kredito draudimas, kredito limitas, rizikos vertinimas, rizikos valdymas, kredito rizika.

Įvadas
Norint ramiai ir užtikrintai plėtoti verslą, būtina ap-saugoti tai, kas investuota ir sukurta per daugelį metų įmonėje. Visi supranta būtinybę apdrausti įmonės trans-portą, pastatus, įrengimus, bet tik nedaugelis pagalvoja, kad didžiausias įmonės turtas yra jos veikla – produkcijos pardavimas ar paslaugų teikimas. Turtas, kurio praradimą įmonės vadovai įvertina tik neatsiskaičiuos klientams.
Dauguma bendrovių sandorių vykdomi su atidėtais mokėjimais, o dėl sudėtingos ekonominės situacijos spar-čiai didėja skolų. Todėl bendrovės, parduodančios prekes ar paslaugas su atidėtais mokėjimais, susiduria su rizika, kad jų klientai nesugebės įvykdyti įsipareigojimų.…...

Similar Documents

Prekinio Kredito Draudimas

...Kas yra prekinių kreditų draudimas? Prekinių kreditų draudimas suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio neatsiskaitymo). Kaip veikia prekinių kreditų draudimas? 1. Draudėjas pateikia draudikui duomenis apie norimus drausti pirkėjus bei nurodo pageidaujamą kredito limitą (maksimalią pagal sutartį apdraudžiamą įsiskolinimo sumą) kiekvienam pirkėjui arba kiekvienai šaliai, su kuria vykdomos prekybinės operacijos. 2. Draudikas įvertina kiekvieno pirkėjo mokumą ir remdamasis šiuo įvertinimu nustato maksimalų kiekvienam pirkėjui suteikiamą kredito limitą. Draudėjas turi sumokėti draudikui mokestį už pirkėjo rizikos analizę. 3. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras. 4. Abipusiu susitarimu nustatomas laukimo periodas - laikotarpis, per kurį draudėjas pats turi teisę išieškoti skolą be draudiko įsikišimo. Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui. 5. Draudimo sutarties galiojimo metu būtina pranešti draudimo bendrovei: * jei apdraustas klientas neatsiskaitė per pirkimo ir pardavimo arba draudimo sutartyje nustatytą laiką, * sužinotą neigiamą informaciją apie apdraustą klientą, rodančią, kad jis gali neįvykdyti finansinių įsipareigojimų, numatytų pirkimo ir pardavimo sutartyje. 6. Draudiminiu įvykiu laikomas dalinis ar visiškas apdraustų sąskaitų - faktūrų......

Words: 827 - Pages: 4

Intermediantion

...Bankai atlieka reikðmingà vaidmená ðalies ekonomikoje. Pagrindinis bankininkystës sektoriaus poduktas – pinigai – lemia ðalies ekonominæ gerovæ, vystymàsi. Pinigai, iðsisklaidæ smulkiomis sumomis, neturi dinaminës kûrybinës valios, tuomet jie yra tik tar- pasmeniniø ekonominiø mainø tarpininkai. Tie patys pinigai, paleisti á ûkiná kûrybiná darbà, pradeda kurti naujas vertybes ir kartu jau virsta kapitalu. Bankai yra svarbiausi ðalies ûkio centrai, kurie leidþia pinigus á ekonominá gamybos darbà [1]. Per paskutinius keletà metø Lietuvos bankininkystës sektoriaus veikla ágavo augimo pagreitá. Vien tik 2005 m. paskolø portfelis komerciniuose bankuose iðaugo apie 54 proc., indëliø – 41 proc. [2]. Ðalies bankø ásiskolinimai patronuojanèioms kredito ástaigoms 2005 m. padidëjo 5,1 mlrd. Lt, arba 2,2 karto. G. Dudzevièiûtë / VERSLAS: TEORIJA IR PRAKTIKA – 2006, VII t., Nr. 2, 128–135 Straipsnyje siekiama iðsamiai iðanalizuoti Lietuvos ekonomikos augimo priklausomybæ nuo bankininkystës sektoriaus rodikliø ir kiekybiðkai ávertinti statistiðkai iðmatuojamø veiksniø poveiká ekonomikai. Siekiant nurodyto tikslo, bus spendþiami ðie klausimai: • analizuojamas bankininkystës sektoriaus ir ekonomikos augimo ryðys teoriniu aspektu; • nagrinëjamas Lietuvos finansinio tarpininkavimo sektoriaus, kurio pagrindà sudaro bankininkystës sektorius, plëtra ekonomikoje; • taikant statistikos modelius, identifikuojami labiausiai ekonomikos augimà lemiantys bankininkystës sektoriaus rodikliai bei......

Words: 4283 - Pages: 18

Things That Start-Up's Should Know

...rengimo pagrindinės taisyklės Rekomenduojama verslo plano struktūra Verslo plano pateikimas 1 darbalapis: Klausimai, padėsiantys parengti verslo planą Naudinga informacija 2 dalis VERSLO FORMOS IR REGISTRAVIMAS Verslo formos Verslo steigimas ir registravimas 3 dalis DARBO TEISĖ Įmonės kolektyvinė sutartis Darbo sutarties turinys, jos sudarymas ir registravimas Darbuotojų atleidimo iš darbo tvarka Darbo užmokestis, garantijos ir kompensacijos Darbo laikas Poilsio laikas Darbo drausmė ir atsakomybė Įmonės darbo tvarkos taisyklės Pareiginių nuostatų struktūra ir turinys Rizikos versle. Kaip draudimas gali padėti jų išvengti? Duomenų apsauga Išradimai ir patentavimas 4 dalis ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS Darbuotojų sauga ir sveikata Darbuotojų saugos struktūros įmonėse Reikalavimai darbo vietoms 2 darbalapis: Ką pasirinkti? 3 darbalapis: Galimos Darbų saugos ir sveikatos rizikos. Darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos darbe klausimais Darbdavių, atskirų padalinių vadovų, saugos darbe tarnybų specialistų mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais Nelaimingi atsitikimai darbe, profesinės ligos Naudinga informacija 1 pvz.: Privalomojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma 2 pvz.: Įmonės (padalinio) darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas 3 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, kuriais vadovaujantis reikia organizuoti darbuotojų instruktavimą 4 pvz.: Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių......

Words: 46483 - Pages: 186

Auditorių Asociacijos Veikla

...LIETUVOS VIDAUS AUDITORIŲ ASOCIACIJOS VEIKLA Banko audito ir kontrolės projektas Vilnius 2014 TURINYS ĮVADAS 1. LIETUVOS VIDAUS AUDITO ASOCIACIJA 4 1.1 ASOCIACIJOS ATSIRADIMO ISTORIJA IR REIKŠMĖ 4 1.2 ASOCIACIJOS VEIKLOS SRITYS 4 1.3 ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI 6 1.4 ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS 7 2. ASOCIACIJOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI 8 2.1 VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS 8 2.2 ASOCIACIJOS VALDYBA 9 2.3 ASOCIACIJOS VALDYBOS PIRMININKAS 10 2.4 ASOCIACIJOS PAJAMŲ ŠALTINIAI 10 3. ASOCIACIJOS veikla 11 3.1.VIDAUS AUDITORIŲ ATESTACIJA 11 3.2 SUTEIKIAMI SERTIFIKATAI 12 3.3 KONFERENCIJOS IR RENGINIAI 12 4. PRAKTINĖ DALIS 14 IŠVADOs 16 LITERATŪRA 17 ĮVADAS Vidaus auditorių asociacija – organizacija, vienijanti Lietuvos ir kitų šalių vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus [2]. Vidaus auditas šiandien reiškia įvairiapusį organizacijos veiklos vertinimą, struktūrizuotą ir tarptautiniais profesinės praktikos standartais pagrįstą požiūrį į organizacijos vidinius procesus, rizikų valdymo visumą, vadovavimą ir vidaus kontrolę. Organizacijų valdomumo srityje su vidaus auditu siejami dideli lūkesčiai, organizacijų vidaus kontrolės sistemos vertinimas palaipsniui artėja prie visaapimančio rizikų valdymo......

Words: 3670 - Pages: 15

Įmonių Kredito Rizikos Vertinimo Modelių Analizė

...ĮMONIŲ KREDITO RIZIKOS VERTINIMO MODELIŲ ANALIZĖ Neringa Semėnaitė, Solveiga Jagminaitė Vadovė: Lekt. Dr. Laura Ivaškevičiūtė Kauno technologijos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas SM 5/2 gr. Įvadas Bankai skolindami neturi visos reikiamos informacijos apie įmones, todėl susiduria su vis didesne kredito rizika, o tai sąlygoja nuolatinį poreikį tobulinti savo rizikos valdymo sistemą, kurti naujus metodus, kurie padėtų efektyviai vystyti veiklą. Problema: parinkus netinkamus kredito rizikos vertinimo modelius ir metodus iškyla neadekvataus kredito rizikos vertinimo grėsmė, kuri yra viena iš šiandieninės finansinės krizės priežasčių. Tikslas – išanalizuoti įmonės kredito rizikos vertinimo modelius. Metodika: mokslinės literatūros apžvalga. Kredito rizikos samprata Norint išaiškinti kredito rizikos sąvokos reikšmę, pirmiausia reikia apibrėžti kas yra kreditas. Išanalizavus keleto autorių, t.y. Martinkaus B., Buškevičiūtės E., Bartkaus E., Žaltauskienės N., pateikiamas kredito sąvokas, galima teigti, kad kreditas – komercinis pasitikėjimas, kurį kreditorius (skolintojas) išreiškia kredito gavėjui (skolininkui) tiesiogiai (skolindamas pinigus) arba netiesiogiai parduodamas prekes ir paslaugas skolon. Anot S. Tarailos, paskolos išdavimas bendrais bruožais taip pat gali būti apibrėžiamas kaip vertės suteikimo kitam asmeniui arba subjektui procesas prisiimant su tuo susijusią riziką. Rizika susijusi su galimybe, kad kitas asmuo arba subjektas gali nesugebėti......

Words: 2354 - Pages: 10

Verslo Planas - Internetas.Doc

...IR TENDENCIJOS 5 3.3. KONKURENCIJA RINKOJE 6 3.4. MARKETINGO TIKSLAI IR STRATEGIJOS 6 3.5. RINKOS SEGMENTAVIMAS IR TIKSLINIŲ RINKŲ PARINKIMAS 7 3.6. MARKETINGO RINKINIO ELEMENTAI 7 3.6.1. PRODUKTAS RINKOS POŽIŪRIU 7 3.6.2. PASISKYRSTYMO KANALAI 7 3.6.3. KAINŲ NUSTATYMAS 8 3.6.4. REKLAMAVIMAS IR STIMULIAVIMAS 8 4. GAMYBA 9 4.1. GAMYBOS VYKDYMO VIETA 9 4.2. GAMYBOS POREIKIAI 9 4.2.1 REIKALINGOS PATALPOS 10 4.2.2. ĮRENGINIAI IR KITOS PRIEMONĖS 10 4.3. TIEKIMO IR TRANSPORTAVIMO VEIKSNIAI 12 4.4. DARBUOTOJŲ SAMDYMO GALIMYBĖS 12 4.5. GAMYBOS KAŠTŲ PROGNOZĖ 12 5. VALDYMAS 12 5.1. VALDYMO GRUPĖS SUDĖTIS 12 5.2. ORGANIZACINĖ FIRMOS STRUKTŪRA 13 5.3. JURIDINĖ SANDARA IR SUTARTYS 13 5.4. PATARĖJAI IR KONSULTANTAI 19 6. KRITINĖ RIZIKA 19 6.1. NUMATOMOS PROBLEMOS IR KLIŪTYS 19 6.2. RIZIKOS VEIKSNIAI 20 6.3. ALTERNATYVIOS VEIKIMO KRYPTYS 20 7. FINANSAI 20 7.1.REIKIAMOS LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS 20 7.2. PARDAVIMO PROGNOZĖ 21 7.3 PROGNOZUOJAMŲ PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 23 8. DARBŲ GRAFIKAS 24 9. BIBLIOGRAFIJA. PRIEDAI 24 9.1. PELNINGUMO LŪŽIO TAŠKAS 24 10. NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS 25 [pic]1. APIBENDRINIMAS Žvelgiant į ateitį, matomas vis didesnis poreikis informacijos paieškai skaitmeniniuose kanaluose ir didėjant kompiuterinių žaidimų populiarumui, nusprendėme įkurti UAB “DF” angliško vertinio sutrumpinimas (Digital Future), tai reikštų - skaitmeninė ateitis. Ši......

Words: 4587 - Pages: 19

Niekas

...Stabilumo palaikymas yra vienas svarbiausių Centrinio Banko tikslų. Lietuvos atveju Centrinio banko prevenciniai darbai krizių valdymo srityje apima Lietuvoje veikiančių komercinių bankų priežiūrą, visos bankinės sistemos veiklos analizę, galimų išorės ir vidaus šokų finansinei sistemai identifikavimą, jų poveikio pavienėms finansų institucijoms ir visai finansų sistemai vertinimą, taip pat mokėjimų sistemos tobulinimą, priežiūrą ir testavimą ekstremaliomis sąlygomis. Siekiant apsaugoti finansų sistemą ir užtikrinti finansinį stabilumą, reikia nustatyti pagrindinius rizikos šaltinius ir silpnąsias vietas, o visos susijusios šalys turi žinoti galimą riziką. Rizikos gali būti tokios: sulėtėjęs ekonomikos augimas, staiga krentančios ar besikeičiančios kainos, didelės bankų investicijos į klaidingas sritis. Taip pat, siekiant apsaugoti finansų sistemą nuo krizių sudarytos gynybos linijos. Pirmąją jų sudaro bankai, draudimo įmonės ir kitos finansų įstaigos. Antrąją gynybos liniją sudaro valdžios institucijų priemonės. Jeigu net ir panaudojus visas šias priemones finansų įstaigos patenka į bėdą, gali tekti įsikišti valdžios institucijoms. Finansų sistemos krizės sutrikdo sklandžią mokėjimų sistemų veiklą, mažina įmonių galimybes finansuoti investicinius projektus ir gali sukelti nepasitikėjimą finansų institucijomis. Lietuvos finansų sistema, mano nuomone, šiuo metu yra stabili, tai galime pastebėti nagrinėdami tiek Lietuvos Banko, tiek Lietuvos Statistikos Departamento duomenis.......

Words: 498 - Pages: 2

Miss

...suteikia draudimo apsaugą nuo pirkėjų nemokumo, bankroto ir nesąžiningumo (tyčinio neatsiskaitymo). Lietuvoje prekinio kredito draudimu užsiima UADBB „Kreditų draudimo brokeris“, „Atradius Reinsurance Ltd“ bei „The Coface group“. Verslo kredito draudimu yra draudžiamos trumpalaikė gautinos sumos, kurios mokėtinos per mažiau kaip vienerius metus. Norint gauti draudimo pasiūlymą, reikia užpildyti draudimo bendrovės pateiktą nustatytos formos paraišką, kurioje pateikiami duomenys apie draudėją bei jo pirkėjus. Draudiminiu įvykiu laikomas dalinis ar visiškas apdraustų sąskaitų - faktūrų neapmokėjimas dėl pirkėjo patvirtinto arba tariamo nemokumo. Tokiu atveju sutartą nuostolių dalį prisiima draudėjas. Draudimo išmoka bet kokiu atveju negali viršyti nustatyto kredito limito ir draudiko atsakomybės dalies. Abipusiu susitarimu nustatomas laukimo periodas - laikotarpis, per kurį draudėjas pats turi teisę išieškoti skolą be draudiko įsikišimo. Jei pirkėjas uždelsia apmokėti skolą ilgiau nei nustatytas laukimo periodas, reikalavimo teisė į pirkėjo skolą perleidžiama draudikui. Draudikas apdraudžia draudėjo pardavimus kreditan pirkėjams pagal išrašytas sąskaitas - faktūras. Paprastai kreditų draudimo sutartimi apdraudžiama 75-95% patirtų nuostolių. Draudimo bendrovei išsiieškojus iš skolininko visą nesumokėtą sumą, draudėjui grąžinama likusi dalis (15-25%), išskaičiavus draudimo bendrovės kaštus įsiskolinimui išieškoti. Pagrindiniai kreditų draudimo principai: • Kredito......

Words: 478 - Pages: 2

Investiciniu Projektu Analize

...1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija 1 1.2 Projekto sąvoka ir tipai 1 1.3 Investicinių projektų bruožai ir klasifikavimas 2 2.1 Projekto gyvavimo ciklo sudėtis ir modeliai 3 2.3 Projekto investicinė (įgyvendinimo) fazė 5 3.1 Projekto strateginių sprendimų planavimo principai 6 3.2 Projekto aplinka ir dalyviai 6 3.3 Projekto struktūrizavimo modeliai 7 4.1 Investicinio projekto verslo plano struktūra ir sudarymo tvarka 7 4.4 Žaliavos ir ištekliai 9 4.6 Projekto išdėstymo vieta 9 4.9 Darbo ištekliai 11 4.10. Projekto įgyvendinimo planavimas ir biudžeto sudarymas 11 1.1 Projektinio valdymo prielaidos ir misija Projektų valdymas- sistemos pokyčių, įgyvendinamų pagal iš anksto nustatytas taisykles, laikantis biudžeto ir laiko apribojimų, procesas; tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir platesnio pobūdžio, negu reikia profesijai, žinias. Projekto požymiai- unikalumas, aiškus tikslas ir kokybė, tiksliai apibrėžta trukmė ir išlaidos; pasikartojanti daug kartų veikla nelaikoma projektu. Ekonominio valdymo f-jos: 1. pagrindinės (projekto darbus nustatančios, kontroliuojančios ir reguliuojančios funkcijos); 2. aptarnavimo (informacinė, ekspertinė-analitinė, normatyvinė-metodinė f-jos) „Stiprieji“ valdymo elementai – rodo formaliąją organizacijos struktūrą, realizuojamą per įv. kiekv. Konkrečios organizacijos dokumentus (svarbiausi jų- organizacinės struktūros, strategijos, valdymo sistemos). „Silpnieji“ valdymo elementai- išreiškia neformalią......

Words: 7282 - Pages: 30

Apskaita

...Egiptas. Jis nurodo, kad ūkinė apskaita atsirado tais laikais, kai pradėjo vystytis prekybiniai santykiai tarp žmonių ir atskirų tautų. Pagrindinis veiksnys, kuris paskatino ūkinės apskaitos atsiradimą, yra visuomeninio darbo pasidalijimas. Atsirado objektyvus būtinumas skaičiuoti daiktus bei stebėti ūkinius reiškinius, nes paįvairėjo žmonių gamybinė veikla. Stichiškas reiškinių fiksavimas — tai pirmoji ūkinės apskaitos pakopa, parengusi prielaidas atsirasti aukštesnei pakopai — buhalterinei apskaitai. Pastarajai būdingas ne epizodiškas, o sistemingas duomenų fiksavimas bei jų kaupimas ir tolesnis apdorojimas siekiant koreguoti ir kontroliuoti ūkinių procesų eigą. Ūkinė apskaita tenkino viešpataujančios klasės interesus. Ypač didelę reikšmę ūkinei apskaitai atsirasti turėjo tokie veiksniai kaip amatų, žemės ūkio darbų ir prekybos atsiradimas ir vystymasis. Ūkinės apskaitos atsiradimas glaudžiai siejamas ir su tokia veiklos sritimi kaip organizacinis darbas. Ūkinė apskaita ir organizacinis darbas — neatskiriami, nes ūkinių operacijų registravimas bei jų sisteminimas sudaro galimybę sprendimams priimti ir juos praktiškai vykdyti. Štai kodėl senovės Egipto raštininkai buvo ne tik pirmieji istorijoje „buhalteriai", bet ir darbo organizatoriai. 2. Ūkinės apskaitos raidos bruožai senovės valstybėse Ūkinė apskaita senovės Egipte ir Babilonijoje. Antrojo tūkstantmečio pr.m.e. viduryje egiptiečiai pasiekė nemažų laimėjrmų ūkio srityje.Abiem šalim buvo būdinga tai, kad......

Words: 4609 - Pages: 19

Manoman

... 1. Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos įstatymo projektas. Teikia: LPK Eksporto plėtros komitetas. Projektą pristatė Jonas Plačiakis, UAB draudimo įmonės “Lietuvos eksporto ir importo draudimas” (LEID) generalinis direktorius. Viena ūkio plėtros galimybių yra eksporto plėtra. Lietuvos eksportas ir importas kasmet auga, šalis tampa vis atviresne ekonomikos šalimi. Pranešėjas supažindino su valstybinėmis eksporto rėmimo formomis, jas vykdančiomis institucijomis Lietuvoje. Viena eksporto finansinio rėmimo formų yra eksporto kreditų draudimas. Kaip rodo UAB “Ekonominės konsultacijos ir tyrimai” atlikti atsiskaitymų struktūros tyrimai, visose rinkose, EBPO ir ne EBPO valstybėse, vyrauja atidėti mokėjimai, dažniausiai 16-60 dienų. Kadangi didelę dalį savo produkcijos Lietuvos įmonės eksportuoja į Rytus, joms labai aktualus ne rinkos rizikos draudimas. Šiandien valstybė nedalyvauja ne rinkos rizikos draudime kaip perdraudėjas, tai atlieka privati Vokietijos draudimo įmonė. Prelegentas supažindino, kokie teisės aktai reglamentuoja eksporto kreditų draudimo veiklą ir kokie yra veikiančio eksporto kreditų draudimo modelio trūkumai: nesudaryta galimybė valstybei tiesiogiai dalyvauti eksporto kreditų draudimo veikloje, nes valstybė neįvardinta kaip perdraudikas; priklausomybė nuo užsienio valstybių perdraudimo įmonių; nedraudžiama gamybinė rizika ir kt. Trūkumams pašalinti siūloma priimti Eksporto kreditų draudimo dalyvaujant valstybei veiklos...

Words: 1137 - Pages: 5

Finance

...Šiame dokumente pateikiama glausta sistemas kredito rizikos vertinimo įmonėje credit domain (SMEs and larger businesses), that can guide lenders when choosing kredito domenas (MVĮ ir didesnėmis įmonėmis), kurios gali padėti skolintojams renkantis appropriate data and tools. atitinkami duomenys ir įrankiai. Traditionally, lenders relied upon judgmental assessments of Tradiciškai, skolintojai, remtis subjektyvių nuomonių vertinimais the five Cs (capacity, capital, character, collateral, and conditions), but modern 5 Ca (galia, kapitalas, charakteris, įkaitas, ir sąlygos), bet modernus technology has allowed them to amass and capitalise on data. technologija leido jiems kaupti ir pasinaudoti duomenų. Besides judgment, lenders Be nuovoką, skolintojų can also apply scoring, reduced-form, and structural models—with the choice being taip pat gali taikyti įvertinimas balais, sumažinta forma, ir struktūrinio modelių pasirinkimas yra dependent upon the size and nature of the firms being assessed. priklauso nuo vertinamos įmonių dydį ir pobūdį. For the largest Didžiausias companies with traded securities, reduced-form and structural models can be used to bendrovėms, turinčioms vertybinių popierių apyvartą, sumažinti forma ir struktūrinių modelių gali būti naudojamas interpret their prices and price movements. interpretuoti savo kainas ir kainų svyravimus. In contrast, credit scoring is used mostly in Tuo tarpu kredito vertinimo, naudojamas daugiausia data-rich......

Words: 9747 - Pages: 39

Rizikų Valdymas

...valdymo sistemų įgyvendinimą,pagal kompetencija rengia ir priema teises aktus. 5. Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Siekiant užtikrinti Europos Sąjungos išorinės sienos saugumą, atitinkantį ES ir Šengeno sutarčių reikalavimus, bei palankias keleivių ir krovinių judėjimo per valstybės sieną sąlygas yra būtina sukurti pasienio kontrolės punktų infrastruktūrą. Šiam tikslui pasiekti 2005 m. kovo 21 d. buvo įsteigta Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Pasienio kontrolės punktų direkcijos veiklos tikslas yra plėtoti ir modernizuoti pasienio kontrolės punktus ir aikšteles, skirtas stovėti transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, užtikrinti patikėto turto efektyvų valdymą ir tinkamą priežiūrą bei organizuoti sklandų patekimą į pasienio kontrolės punktus. Direkcija vykdo pasienio kontrolės punktų ir aikštelių, skirtų stovėti transporto priemonėms, laukiančioms kirsti valstybės sieną, statybos užsakymus, nustato lėšų poreikį ir teikia siūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo pasienio kontrolės punktų plėtros investiciniams projektams, teikia Susisiekimo ministerijai pasiūlymus dėl valstybės lėšų skyrimo direkcijos statybos finansuoti, vykdo pasienio kontrolės punktų projektavimo ir statybos užsakovo funkcijas. Pasienio kontrolės punktų direkcija rūpinasi pasienio kontrolės punktų, esančių direkcijos atskaitomybėje, turto valdymu bei jo priežiūra, bei efektyviai juo naudojasi. Taip pat direkcija teikia......

Words: 1663 - Pages: 7

Komercinio Banko Steigimas

...Komercinio banko steigimas Komercinis bankas – Lietuvos Respublikoje įsteigta kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grąžintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią riziką bei atsakomybę. Banko steigimo tvarka 1. Bankas steigiamas Civilinio kodekso, Finansų įstaigų įstatymo, Lietuvos bankų įstatymo ir, jei šis Įstatymas nenustato kitaip, Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. 2. Bankas gali būti steigiamas tik neribotam laikui. 3. Bankas gali būti registruojamas po to, kai yra gavęs priežiūros institucijos leidimą jį įsteigti. 4. Steigiamo banko akcijos turi būti visiškai apmokėtos iki steigiamojo susirinkimo sušaukimo dienos.   Steigėjai 1. Banką gali steigti ne mažiau kaip 10 steigėjų. 2. Finansų įstaigos steigėju gali būti tik asmuo, kuris: a. įsigyja ne mažiau kaip 3 procentus balsavimo teisę suteikiančių banko akcijų. b. gali įrodyti, kad lėšos, panaudotos steigiamos finansų įstaigos įstatiniam kapitalui ir (arba) balsavimo teisėms įsigyti, yra jo teisėtai gautos pajamos; c. kuris yra nepriekaištingos reputacijos. d. kurio finansinė būklė yra gera ir stabili. 3. Finansų įstaigos steigėju negali būti fizinis asmuo, teistas už sunkius ar labai sunkius nusikaltimus finansų sistemai, ekonomikai ir verslo tvarkai, nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams arba už kitus nusikaltimus, jeigu jam nėra išnykęs......

Words: 1868 - Pages: 8

Banks

...grynaisiais, vekselių diskontavimas, ir t.t. Jie taip pat suteikia saugias terminuotas paskolas visiems klientams. 3. Kredito suteikimas: tai svarbiausia komercinių bankų funkcija. Komercinis bankas sukuria galimybę klientui išsigryninti pinigus iš jam sukurtos sąskaitos, lygiai taip pat kaip ir vėl į ją sumokėti trūkstamą sumą. Kartu su pagrindinių funkcijų kiekvienas komercinis bankas turi atlikti keletą antrinių funkcijų. Tai apima daug agentūrų funkcijas arba bendrąsias komunalines funkcijas. Antriniai komercinių bankų funkcijos gali būti skirstomos į agentūrų funkcijas ir naudingumo funkcijų. a. Agentūros funkcijos: Įvairios komercinių bankų funkcijos yra: 1.Rrinkti ir išgryninti čekius, suteikti dividendus ir palūkanas. 2.Atlikti mokėjimus, draudimo įmokos, ir t.t. 3.Spręsti užsienio valiutų keitimo sandorius. 4.Pirkti ir parduoti vertybinius popierius. 5.Veikti kaip garantas ir vykdytojas. 6.Priimti mokesčių pajamos ir mokesčių deklaracijas. b. Bendrosios komercinių bankų naudingumo funkcijos: 1.Teikti saugyklos paslaugas klientams. 2.Teikti pinigų pervedimo paslaugą. 3.Spręsti kelionės čekių klausimus. 4.Veikti kaip arbitras. 5.Priimti įvairius mokesčius už mokėjimo pvz., telefono sąskaitas, dujų sąskaitas, vandens vekseliai ir kt. 6.Suteikti prekybinės bankininkystės galimybe. 7.Teikia įvairias korteles, pavyzdžiui, kredito korteles, debeto korteles, intelektinių kortelių ir t.t. Lietuvos Respublikos bankų įstatymo 2 str. 1 d. nurodo, jog......

Words: 4948 - Pages: 20

Moi, Moche et Méchant 3 CAM VF | Watch Movie | Waltz no Ojikan