Free Essay

Social Structure

In: Social Issues

Submitted By neksous
Words 401
Pages 2
SOCIÁLNÍ STRUKTURA A STRATIFIKACE
Sociální struktura e soubor sociálních statusů a s nimi spojených rolí. Je stabilní charakteristikou daného sociál-ního systému. Odlišení stálých rysů sociálního systému od proměnlivých vlastností lze využí-vat při komparaci různých sociálních systémů či sledování vývoje sociálního systému.
Sociální status postavení člověka ve společnosti je pozice v sociální struktuře. Status může stejně tak nést i skupina lidí - etnická skupina, rodina, atd. Status vymezuje práva a povinnosti jedince ve vztahu k ostatním lidem a zároveň také formuje očekávání, která může okolí mít od držitele statusu v určitých situacích. Vztah mezi různými sociálními statusy vymezuje sociální role. Rozlišují se sociální statusy „vrozený“, připsaný (askriptivní) a získaný.
Sociální role je očekávaný způsob chování, který se váže k určitému sociálnímu statusu. Každá osoba hraje více rolí, a to jak nezávisle (student ve škole, zákazník v obchodě, zaměstnanec v práci), tak souběžně (např. otec a manžel v rodině).

Sociální stratifikace (rozvrstvení) jedná o strukturovanou nerovnost mezi určitými skupinami lidí. Je relativně stálá a trvalá a velice úzce souvisí s demografickou, ekonomickou a politickou strukturou společnosti. Pří-tomnost sociální stratifikace je v každém typu společnosti, liší se však tím, jaký má daná spo-lečnost ustavený žebříček hodnot. V naší společnosti se většinou jedná o míru prestiže odvo-zenou od profese.

Společenští vědci definují čtyři základní systémy:

- otrokářský
- kastovní – je institucionálně zakotven v náboženství, neprostupnost mezi kastami, není zde sociální mobilita, příslušnost ke kastě dána původem (narozením)
- stavovský – je zakotven v zákoně, privilegia jsou zaručena právně, původ má fatální vliv, ale sociální mobilita je možná, i když řídká (např. povýšení do šlechtického stavu)
- třídní – nerovnosti jsou dány postavením na trhu práce

Pro poznání současné společenské stratifikace západní společnosti je nejlépe vhodný koncept tříd, kterým se ve svých dílech jako první zabývali Karel Marx a Max Weber. Zatímco pro prvního z nich je určujícím momentem v určení příslušnosti ke třídě vztah k výrobním prostředkům (stručně řečeno zaměstnavatelé x zaměstnanci), druhý tento přístup rozšiřuje ještě o význam faktorů, bezprostředně nesouvisejících s majetkem (vzdělání, kvalifikace…). Weber navíc k teorii třídy přidal ještě termíny status a strana (zdůrazňoval význam příslušnosti k politickým stranám v souvislosti s třídním rozvrstvením). Současné společenské třídy v západní společnosti lze rozdělit především podle majetku a příjmů na třídu vyšší, střední (s více podskupinami), dělnickou a „underclass“. Třídy jsou, na rozdíl od např. systému indických kast, vzájemně prostupné, v průběhu jedincova života tedy může dojít jak ke společenskému vzestupu, tak i propadu.…...

Similar Documents

Premium Essay

Karl Marks and the Concept of Society and Social Structure

...KARL MARX AND THE CONCEPTS OF SOCIETY AND SOCIAL STRUCTURE BEING AN ASSIGNMENT SUBMITTED BY EKOTT, IMOH BERNARD 1.0 INTRODUCTION The philosopher, social scientist, historian and revolutionary, Karl Heinrich Marx, is without a doubt the most influential socialist thinker to emerge in the 19th century. Although he was largely ignored by scholars in his own lifetime, his social, economic and political ideas gained rapid acceptance in the socialist movement after his death in 1883. Until quite recently almost half the population of the world lived under regimes that claim to be Marxist. This very success, however, has meant that the original ideas of Marx have often been modified and his meanings adapted to a great variety of political circumstances. In addition, the fact that Marx delayed publication of many of his writings meant that is been only recently that scholars had the opportunity to appreciate Marx's intellectual stature. Karl Heinrich Marx was born into a comfortable middle-class home in Trier on the river Moselle in Germany on May 5, 1818. He came from a long line of rabbis on both sides of his family and his father, a man who knew Voltaire and Lessing by heart, had agreed to baptism as a Protestant so that he would not lose his job as one of the most respected lawyers in Trier. At the age of seventeen, Marx enrolled in the Faculty of Law at the University of Bonn. At Bonn he became engaged to Jenny von Westphalen, the daughter of Baron von Westphalen , a......

Words: 7678 - Pages: 31

Premium Essay

Social Structure

...Social Structure Theory CJA/314 Social Structure Crime and what it means to us today, in order to explain the meaning of crime and the role it plays in society, we must first examine what crime is and what it means to us as individuals, groups, family units, and everything in between. When examining our social structure we must first consider what constitutes right from wrong. We must try and answer the question, is there really such a thing as an absolute right or wrong? If so, who decides what’s right vs. wrong, and can anything we do or say against another be held against us? In order to try and find the answers to these simple questions we must understand the essences of the term crime. According to the dictionary, crime is an act or action of a negligence nature that is deemed harmful or hurtful to the public, be it voluntary or involuntary, as in the case of a drunk driver hitting an innocent bystander could possible end in manslaughter charges being leveled against the drunk driver. Because the drivers actions could have caused serious or even deadly consequences for the victim who was hit while standing on a corner, crossing a street, or on his way home from a long hard day’s work, even if the driver does not leave the scene of the incident, because the action was negligence in nature and could have been detrimental to the victim, this could be considered a crime. Another example of wrongdoing or sinful actions would be that of a person,......

Words: 2213 - Pages: 9

Free Essay

Social Structure

...I believe that the environment and social structure control how many individuals act, and present themselves in today’s societies. Social Structure is the way we act in society aka the “norms”. We act this way to fit in and not be looked out differently in our culture. When you are not acting in the norms of your society, you are looked at as deviant. For example I believe that if you found a kid who is presenting himself as a rather wealthy person, in a very poor neighborhood like Camden that would be acting outside the norms of that societies and clearly some measures would be taken by that society. I believe that where you grow up and who you surround yourself with and your family structure controls how we interact with one and other, for example imagine a family from Franklin Lakes, who is very wealthy. They are used to seeing other families who also are rather wealthy and usually having the same luxuries as themselves. If you put that family in a place like Newark NJ they would be rather scared for their lives. They would not feel safe or protected like they do in their town of Franklin Lakes. They wouldn’t even have the same opportunities as the people from Newark do, and this would cause them to act different to the people in the Newark community. They would look as them as trashy, poor, and beneath them because they don’t have the same luxuries as they do. Another example of how the environment controls our interactions is the ghetto. This is a perfect example......

Words: 413 - Pages: 2

Premium Essay

Social Structure Theories and Reducing the Crime Rate

...Social Structure Theories and Reducing the Crime Rate Social structure theories associate crime rates to the organization, or disorganization of individual neighborhoods. Crime rates are higher in neighborhoods that are more disorganized than in those that are not. When identifying a disorganized neighborhood there are certain things that stand out as signs. They are: high drop out rates, high unemployment rates, a high number of single parent households, and low income levels. Social structure is directly linked to crime. Because of this, there is a need for changes to be made. While there are certainly changes to be made to the criminal justice system, changes should first be made within society. Society needs a better handle on what to do with it’s money and what is really important. Disorganized neighborhoods don’t start out disorganized. However, focus seems to shift quickly from the lower class to wherever the upper class may be. We need to ensure that our money goes to better school systems. We need to create programs to help students graduate and become passionate about academics again, and these programs need to be as available as possible to absolutely anybody who may need them. This extra help needs to stem from both the involvement of society as a whole, as well as a child’s parent. Because single parent households are so common there is a place in society to help out as well. The same as we could create programs for children, we should be putting......

Words: 452 - Pages: 2

Premium Essay

Religions & Social Structure

...Religion and Social Structure In every society, social structure is the product of institutional constellations, which reflect the needs of individuals within that society. Social structures are created based off societal importance imposed on 6 main fundamental institutional constellations (McIntyre, 2011 p. 141). Institutions are in a sense the response to the needs a particular society may have. The six institutions are family, religion, economy, law, politics, and science. The designated emphasis on these institutions formulates social structures, which are unique to that society. An example of a social structure may be a company, law enforcement, political party, or church (McIntyre, 2011 p. 143). The needs of societies’ vary greatly depending on culture, geography, way of life, and history. Therefore, each society has a distinct and unique social structure created from the importance associated with the six institutions. To further elaborate on this point, this essay will address the institution of religion and its role in three different societies: the San of Nambia, Mexican, and German. Religion is highly variable from society to society with wide ranges in integration, importance, and type of belief. And, it is these variances that produce the distinctly different social structures that can be observed in all societies. For the San people of Nambia, religion is a vastly different from what is known as western religion. For the San, religion is not......

Words: 702 - Pages: 3

Premium Essay

Social Structure and Social Systems

...Social problems are buried in the structure and culture of society. Social groups are established by the development of relationships. Where social structure is concerned and how one unit or group of units relates to another, families are involved. However, linking not just families; churches, schools, businesses and communities are a part of the structure of the society also. Social structure therefore refers to the framework of a society, that is, the patterns around which society is organized and is instrumental in guiding our behavior. Larger social structures include groups and social institutions such as education and religion. More obscure structures are like those related to the economy. Not much aware of these obscure structures, nonetheless, they have great impact on the character of society overall. Social life is studied on both the micro and macro levels. Micro-sociology may focus on a social institution like the family and the quality of interaction among its members. At the macro-sociological level, we would attempt to understand a particular family structure as only one of millions of families making up this particular social institution. The single greatest contributor to and practitioner of functionalism in modern times, was Talcott Parsons. Parsons an American social thinker has had enormous impact on the development of sociological theory. His work gained prominence during 1940’s and 1950’s and his main contribution was to add to the view of society, the...

Words: 1715 - Pages: 7

Premium Essay

Which Is More Important in Shaping Individuality - Social Structure or Social Interaction?

...SOC10004 Sociological Foundations Which is more important in shaping individuality – social structure or social interaction? Symoniah Quaggan Referencing style: Harvard referencing style The shaping of individual identity is developed through interaction with one another and the social structure we move in. Social structure is defined as social organisation based on established patterns of interactions and norms/shared values. Social interaction is the process by which we act, react and communicate to those around us. Whilst both are undeniably factors which affect individuality, this essay explores which is the most influential factor. Our individuality is built from a set of values and rules that we taught and adapt to. When considering aspects of our circumstances that we cannot control and how much impact our social structure has had in directing our behaviour and relationships before independent social interaction has occurred, this research concludes that social structure is the most important dynamic in shaping individuality. At the time of our birth we have already been placed into a social class and a predetermined social structure based on our parents place in society. Therefore, before social interaction has occurred, we have already secured a place on the hierarchy of society. We may not necessarily remain in that class or within the same structure as we develop our own identities. Society categorizes people into ranks, according to Giddens......

Words: 1146 - Pages: 5

Premium Essay

Assessing the Relationship of the Family to the Social Structure

...Assessing the relationship of the family to the social structure Family is one of the most important social institutions, found in various different forms all around the world in nearly all known societies. Family consists of a group of people who are related by kinship ties which is another way of saying related by blood, marriage or adoption. There are many different types of family such as nuclear family, classic extended, modified extended, beanpole, patriarchal, matriarchal, symmetrical, reconstituted, lone, parent, single parent and same sex parents. Social structure is part of society. It refers to the social institutions and social relationships and acts like the human body where each part is important on keeping the body alive. Social institutions are the organised social arrangements that each are essential in keeping society going. Such examples of this is family, religion, education, government, prison and business just to name a few. This whole process of social institutions working together are known as the building blocks of society and is seen as crucial for society to continue. Functionalism is a consensus theory approach which believes society is like the human body. It is so complex and each of the parts are interlinked in order to function properly. Functionalists state that the nuclear family is a very important social institution and that without the nuclear family performing certain important functions society wouldn't continue. ......

Words: 1665 - Pages: 7

Free Essay

Social Structure

...The process of work is at the core of social structure. The technological and managerial transformation of labor, and of production relationships, in and around the emerging network enterprise is the main lever by which the informational paradigm and the process of globalization affect society at large. In this chapter I shall analyze this transformation on the basis of available evidence, while attempting to make sense of contradictory trends observed in the changes of work and employment patterns over the past decades. I shall first address the classic question of secular transformation of employment structure that underlies theories of post-industrialism, by analyzing its evolution in the main capitalist countries between 1 920 and 2005. Next, to reach beyond the borders of OEeD countries, I shall consider the arguments on the emergence of a global labor force. I shall then turn to analyze the specific impact of new information technologies on the process of work itself, and on the level of employment, trying to assess the widespread fear of a jobless society. Finally, I shall treat the potential impacts of the transformation of work and employment on the social structure by focusing on processes of social polarization that have been associated with the emergence of the informational para- digm. In fact, I shall suggest an alternative hypothesis that, while acknowledging these trends, will place them in the broader framework of a more fundamental......

Words: 32981 - Pages: 132

Premium Essay

Social Structure Theory

... Social Structure Theory Holly Barnes CJS/231 August 30, 2015 Professor Chris Rosbough There are several theories created by many thinkers of our time that believes that societal, financial, and social arrangements and/or structures as the main cause of criminal behavior. In society, depending on where you are, there are usually some unwritten norms that are expected to be followed. It can be in a business corporation, out in the streets, at home. Usually there will be two sets of norms that is expected to be followed that causes an individual to feel torn. However, the feeling of being torn is the inner battle of doing the right thing, conscience or keeping yourself alive. The video, “Tent City, Arizona” was chosen to be watched to identify social structure theories and immediately it was noticed that an individual named Ryan, who is a nineteen years old meth user who was given the choice, serve six months in Tent City, or twelve years in a state prison. As the story focused on Ryan, he has lost the support of his mother and his girlfriend who gave birth to his son while he was waiting for sentencing. He started to realize that he wanted to be present for his son as a father because he grew up without his father and knew what he needed to do. Complete his Tent City stint and get out and go be with his son and be a father. He knew that he needed to follow all the rules as required by the officers who enforced the rules, however he also had to be part of the......

Words: 2117 - Pages: 9

Premium Essay

Social Structure Matrix

...University of Phoenix Material Social Structure Matrix |Status |My ascribed statuses are: my age, my gender, Im a daughter, a sister also my race is my ascribed | |Identify the different statuses you hold |status. | |in society, both ascribed and achieved. |My achieved statuses are: I’m an employee, a student, a friend and also a wife. | | | | |Points: /1 | | |Master Status |My master status is that after years of working hard I am now the manager of a popular retail chain.| |Identify your master status in society. | | | | | |Points: /.5 | | |Social Roles |Describing the roles of my status above: My age plays a role in what kind of job...

Words: 686 - Pages: 3

Premium Essay

The Social Structure of the Society of Elves

...“And suddenly, for the first time this day, we remembered that we are the damned. We remembered and we laughed.” Equality laughs because he remembers that he is the damned and is no longer of the men and the brothers of the society He knows the council is beneath him and has no reason to say what he is and who he is. Another reason is Equality is smarter than them and no longer needs them to dictate his life. He also has no longer a need to be apart of the Council and their society to further himself. There is no need for Equality to even think about caring that he is the damned. The Council has stated that he is no longer a part of the men and brothers of their society. The Council has undoubtedly foolishly damned him for going behind their backs and going beyond their progress by studying on his own making leaps and bounds ahead of their progress. He went so much farther that he has probably gone beyond anything they could even think of accomplishing in hundreds of years, because they love to foolishly put the smartest people they have in their society in the wrong positions, so that they may never come anywhere close to their full potential. “This God , this one word :”I”. In Equality’s eyes he sees himself as a god. In the society of Anthem, to call yourself “I” is to be the same as calling yourself God. You would be putting yourself above all others, which is how you would be addressing your God (or lack thereof) in your religion or culture. So in the end of......

Words: 370 - Pages: 2

Premium Essay

Soc/100 Social Structure Matriix

...University of Phoenix Material Social Structure Matrix Part 1 – Social Roles and Status |Status |The two different statuses I hold are unemployed and being a mother and a student. Being unemployed | |Identify the different statuses you hold |would fall under ascribed. And being a mother and student would fall under achieved. | |in society, both ascribed and achieved. | | |Master Status |My mastery status in society would be a parent. | |Identify your master status in society. | | |Social Roles |My role as a parent is a very important responsibility. I have to always be a mother. Even when | |Describe the roles associated with the |times get tough. | |various statuses identified above. | | |Role conflict, strain, exit |I experienced a role conflict. I was hospitalized due to a gallblatter removal. It was unexpected. | |Discuss a time when you experienced |It was hard because I never had surgery before...

Words: 730 - Pages: 3

Premium Essay

Social Structure

...I am a member of a church that I would consider social. We are all there for members for the same purpose and it runs of a very informal structure. There is the regular preacher, who stays in his position. But with the other members we all take turns as Sunday school teachers, nursery workers, deacons, and treasurer. It offers a very social environment where anyone can voice opinions at any time, or ask for assistance. There is no formal set up of structure to it. The only formal organization that I can think of being a part of would be school. I am a member of the University of Phoenix, AXIA. As a member I have requirements that I must stay current on to maintain my membership. If I default on these I will no longer be a member. There is a structure set up to determine position in every aspect of the organization. One of the main differences between social and formal groups is membership establishment. In the case of social groups membership criteria can be very laid back with little or no qualifying agent. With a formal group membership criteria may be very strict and lay out certain requirements for the applicant to meet. For example, to become a member of a Baptist Church all you must do is prove membership with another church from which you plan to move from, or profess your faith with baptism. To become a member of the local credit union in my city, you must prove that you live within city limits, work in the county, and own a home. Activities for the members of the......

Words: 324 - Pages: 2

Premium Essay

Social Structure

...American Intercontinental University Social Structure HUMA 215 – Topics in Cultural Studies 9/8/12 Abstract Cultural syncretism has transformed and shaped our world today; because of encounters years and centuries before our time we have religion and even art. Our modern culture was contributed to by the happenings of yesterday. Social Structure Introduction The legacies of cultural syncretism in the Americas and Africa can be compared and contrasted with the resistance to cultural change that westerners experienced in China and India. These encounters have left many legacies of change and differences in the culture today. Had syncretism not occurred or if syncretism had taken root during earlier encounters in China or India the world today would be different. Various cultural factors in would affect the outcome of syncretism tremendously. Compare/ Contrast Cultural Syncretism Cultural syncretism was active in some societies but not in all; syncretism was not affective in more cultures because some cultures were simply more developed. With the expansion of cultural syncretism, it was easier for Africa and the Americas to adapt than China and India Westerners. Africa and the Americas separated into different tribes which caused them to be weaker than China, India, and the Westerners who created a nation (Sayre, 2013). An example of this cultural syncretism is the Aztec tribe, which was a fairly large tribe; the Aztecs had so many neighboring enemies because......

Words: 1160 - Pages: 5

A Cosmic Christmas | └ Équipements professionnels | Hongkong